Lô xiên là gì? Cách ?ánh lô xiên t? l? trúng cao

Lô xiên là gì? Cách ?ánh lô xiên t? l? trúng cao

Có nhi?u hình th?c ch?i lô ?? hi?n nay và ch?i ?? theo lô xiên là m?t trong nh?ng cách ch?i ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. V?y lô xiên là gì? Bài vi?t hôm nay chúng tôi s? b?t mí cho b?n v? cách ?ánh lô xiên t? l? trúng cao nh?t.

?ánh ?? theo lô xiên có nhi?u lo?i khác nhau g?m có lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 và m?i lo?i s? có m?c ti?n th??ng t??ng ?ng. Hãy cùng chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 tìm hi?u rõ h?n t?ng lo?i và m?c ti?n th??ng c? th? qua bài vi?t bên d??i nhé.

Lô xiên là gì?

Lô xiên là gì?
Lô xiên là gì?

Gi?ng nh? tên g?i c?a nó, lô xiên ngh?a là b?n s? không ?ánh 1 lô theo thông th??ng mà ?ánh t? 2 lô tr? lên. Ngh?a là b?n s? ?ánh 2 con lô, 3 con lô ??n 4 con lô và n?u nh? các con s? mà b?n xu?t hi?n trong b?ng k?t qu? x? s? ngày hôm ?ó thì ??ng ngh?a v?i vi?c là b?n trúng lô xiên.

Cách dò lô xiên nh? sau: Dò d?a theo 2 s? cu?i c?a t?t c? nh?ng gi?i th??ng t?i k?t qu? x? s? mi?n B?c, Trung hay Nam mà b?n ch?n. Trong ?ó, 27 lô gi?i c?a ?ài Mi?n B?c, 18 lô gi?i c?a các ?ài mi?n Nammi?n Trung).

?ánh lô xiên ?n bao nhiêu ti?n

?ánh lô xiên ?n bao nhiêu ti?n
?ánh lô xiên ?n bao nhiêu ti?n

Lô xiên 2

 • Mi?n B?c: T? l? s? là 1 ?n 10 khi trúng. Ví d? ?ánh 10 ngàn, khi trúng lô xiên 2 s? là 100 ngàn. Cách tính này ?ôi khi có s? khác nhau gi?a các nhà cái, nh?ng s? dao ??ng t? 1 ?n 10 ??n 17 l?n.
 • Mi?n Trung: T? l? ?n s? là 1 ?n 30. Ví d? ?ánh 10 ngàn, khi trúng s? ???c 300 ngàn. 
 • Mi?n Nam: Lô xiên 2 t?i mi?n Nam s? ???c tính theo ?i?m, c? 1 ?i?m = 29 ngàn. T??ng 1 ngàn s? ?n 27 ngàn khi trúng.

Lô xiên 3

 • Mi?n B?c: T? l? ?n s? là 1 ?n 40. Ví d? khi ?ánh lô xiên 3 1 ngàn ??ng khi trúng b?n s? ???c 40 ngàn. T? l? ?n ti?n theo nhà cái là 1 ?n 50. Ngh?a là ?ánh 1.000 vn? th?ng ?n g?p 50 l?n.
 • Mi?n Trung: T? l? ?n s? là 1 ?n 80. 
 • Mi?n Nam: Lô xiên 3 ???c tính theo ?i?m, 1 ?i?m = 44 ngàn. T? l? ?n c??c là 1 ?i?m ?n 3.500.000 vn?. Ti?n ?n c??c theo nhà cái là 1 ?n 50

Lô xiên 4

 • Mi?n B?c: T? l? s? là 1 ?n 100. S? ti?n c?c kh?ng khi trúng, gi? s? b?n ?ánh 1 ngàn khi trúng s? ???c 100 ngàn. Các nhà cái online ?ôi khi còn tr? ??n 1 ?n 150.
 • Mi?n Nam: Tr? th??ng khi trúng lô xiên 5 s? là 1 ?i?m = 58 ngàn. N?u th?ng thì 1 ?i?m s? ?n 10 tri?u. T? l? 1 ?n ??n 700, t??ng ???ng 1 ngàn ?n 700 ngàn.

B?n có th? xem thêm: Ph??ng pháp soi c?u lô r?i chu?n xác t? cao th?

H??ng d?n cách soi c?u xiên t? l? trúng cao

?ánh lô xiên theo nh?ng con s? quen thu?c

?ánh lô xiên theo nh?ng con s? quen thu?c
?ánh lô xiên theo nh?ng con s? quen thu?c

??u tiên ?ó chính là ?ánh lô xiên theo nh?ng con s? quen thu?c. Có ngh?a là b?n hãy ?? ý trong tu?n qua nh?ng con s? nào th??ng hay ra nh?t và ti?n hành th?ng kê l?i ?ánh lô xiên 2, 3 hay 4 tùy vào kh? n?ng phán ?oán c?a mình. Nh?ng c?p lô xiên th??ng xu?t hi?n v?i nhau nh?t ph?i k? ??n nh?ng s? sau: 75 – 79 – 92 – 95 – 373 – 565.

?ánh theo kinh nghi?m c?a nhi?u cao th?

?ánh theo kinh nghi?m c?a nhi?u cao th?
?ánh theo kinh nghi?m c?a nhi?u cao th?

V?i nh?ng cao th? ?ánh lô xiên ho?c ch?i lô ??u lâu n?m th??ng nh? rõ nh?ng con s? hay xu?t hi?n hàng ??u. N?u b?n quen ???c nh?ng ng??i nh? th? này hãy ?ánh theo kinh nghi?m c?a h? s? mang l?i kh? n?ng trúng gi?i cao h?n nhé. Chúng tôi b?t mí cho b?n nh?ng con s? sau:

 • Ngày th? 5 và th? 7 th??ng có lô 97.
 • Hôm tr??c lô ??u 7 hay lô ?uôi 3 câm thì hôm sau s? có lô 73 v?.
 • Lô s? 66 hay v? vào các ngày 4,5,6.
 • N?u hôm nay ra lô 58 thì 3 ngày sau s? ra lô 63.
 • Hôm tr??c v? lô 05 thì hôm sau s? có s? 91.

Ghép lô xiên theo các c?p ?i kèm

Ghép lô xiên theo các c?p ?i kèm
Ghép lô xiên theo các c?p ?i kèm

?ây c?ng là m?t cách soi c?u lô xiên mà các anh em chuyên nghi?p v?n th??ng hay dùng. B?n có th? tham kh?o cách ghép lô xiên d??i ?ây nhé:

 • Th? nh?t: 2 s? cu?i gi?i ??c bi?t hôm tr??c và 1 con s? b?t k? hôm sau
 • Th? hai: 2 s? cu?i gi?i ??c bi?t hôm tr??c v?i con lô mình thích
 • Th? ba: 2 s? ??u gi?i ??c bi?t XSMB và 2 s? ??u gi?i b?y hôm tr??c

Nh?ng l?u ý khi ch?i ?? lô xiên mà b?n c?n bi?t

M?c trúng th??ng c?a lô xiên r?t cao ??ng ngh?a v?i kh? n?ng trúng gi?i c?ng s? không cao. N?u b?n quy?t ??nh ch?i lô xiên ?? th? v?n may c?a mình thì hãy l?u ý m?t s? v?n ?? d??i ?ây nhé.

 • Ch? nên ch?i lô xiên khi b?n ?ã có ???c con s? d?a trên s? phân tích hay c? s? nào ?ó ?? tìm ra. Tuy?t ??i ??ng ch?i theo c?m tính.
 • ?u tiên ch?i lô xiên 2 và 3 ?? t?ng kh? n?ng trúng gi?i. Lô xiên 4 th?t s? r?t khó ?? trúng.
 • Có th? tìm hi?u thêm nh?ng ph?n m?m phân tích, các di?n ?àn lô ?? ho?c tham kh?o t? nh?ng cao th? mà b?n quen bi?t.

Có th? b?n s? quan tâm: X?u ch? là gì? B?t mí cách ?ánh x?u ch? d? trúng

Chúng tôi v?a gi?i thích cho b?n v? lô xiên là gì? C?ng nh? cách ch?i ?? lô xiên t? l? trúng cao. Hy v?ng qua bài vi?t trên b?n ?ã bi?t cách ch?i lo?i hình lô ?? này và chúc b?n g?p nhi?u may m?n nhé. 

VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín hàng ??u t?i Vi?t Nam, b?n có th? ??ng ký tham gia cá c??c uy tín t?i trang web chúng tôi. N?u có b?t k? khó kh?n nào c?n ???c h? tr?, b?n hãy liên h? qua s? hotline ?? nhân viên t? v?n t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!