L?ch thi ??u Liên Minh Huy?n Tho?i Sea Games 31

L?ch thi ??u Liên Minh Huy?n Tho?i Sea Games 31

L?ch thi ??u LMHT SEA Games 31 m?i nh?t. C?p nh?t l?ch tr?c ti?p Liên Minh Huy?n Tho?i SEA Games n?m 2022 t?i Vi?t Nam.

Gi?i ??u Sea Games 31 s? ???c t? ch?c t?i Hà N?i vào ngày 05/05/2022. Hy v?ng l?n kh?i tranh này s? ?ánh d?u c?t m?c l?ch s? ??i v?i Liên Minh Huy?n Tho?i nói riêng và E-sports nói chung. Sau ?ây hãy cùng Casino VN138 ?i?m qua l?ch thi ??u LMHT Sea Games 31 ?? b?n ti?n theo dõi nhé.

L?ch thi ??u LMHT SEA Games 31

Gi?i ??u Liên Minh Huy?n Tho?i Sea Games 31 ???c t? ch?c t?i trung tâm h?i ngh? qu?c gia Th? ?ô Hà N?i. ??ng th?i, ?ây c?ng là n?i di?n ra nh?ng tr?n ??u th? thao ?i?n t? khác nh? Liên Quân Mobile, T?c Chi?n, FIFA, ??t Kích.

Th? th?c và các ??i tham gia thi ??u gi?i LMHT Sea Games 31

Th? th?c và các ??i tham gia thi ??u gi?i LMHT Sea Games 31
Th? th?c và các ??i tham gia thi ??u gi?i LMHT Sea Games 31

Các qu?c gia tham gia LMHT Sea Games 31 cùng Vi?t Nam l?n này s? bao g?m: Lào, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Philippines.

V?i s? l??ng có 6 ??i thì Ban t? ch?c s? chia b?ng, ??u vòng tròn tính ?i?m và 2 ??i nh?t – nhì b?ng s? vào bán k?t ??u chéo. Còn n?u ch? có 4-5 ??i tham d?, các ??i s? thi ??u theo vòng tròn m?t l??t tính ?i?m, hai ??i ??ng nh?t và nhì s? d?t tay nhau vào Chung K?t, ??i th? 3 và th? 4 s? tranh huy ch??ng ??ng.

L?ch thi ??u LMHT Bán K?t Sea Games 31 ngày 21/05

Gi? thi ??u Tr?n ??u
09h00 Philippines vs Malaysia
13h00 Singapore vs Vietnam

L?ch thi ??u ngày 20/05 VÒNG B?NG LMHT Sea Games 31

Ngày thi ??u Gi? thi ??u Tr?n ??u B?ng ??u
20/05 10:00 Vi?t Nam vs Malaysia A
20/05 10:00 Thái Lan vs Singapore B
20/05 11:15 Malaysia vs Lào A
20/05 11:15 Philippines vs Thái Lan B
20/05 12:30 Vi?t Nam vs Lào A
20/05 12:30 Singapore vs Philippines B
20/05 13:45 Malaysia vs Vi?t Nam A
20/05 13:45 Singapore vs Thái Lan B
20/05 15:00 Lào vs Malaysia A
20/05 15:00 Thái Lan vs Philippines B
20/05 16:15 Lào vs Vi?t Nam A
20/05 16:15 Philippines vs Singapore B
  • Tr?n bán k?t ???c di?n ra vào lúc 11h00 ??n 15h00 ngày 21/05
  • Tr?n chung k?t ???c di?n ra vào chi?u ngày 22/05 vào lúc 16h00 ??n 19h00

K?t qu? và BXH LMHT Sea Games 31

B?ng A

H?ng ??i ?i?m
2 Singapore 2-0
4 Philippines 1-1
5 Thái Lan 0-2

B?ng B

H?ng ??i ?i?m 
1 Vi?t Nam 2-0
2 Malaysia 1-1
3 Lào 0-2
K?t qu? và BXH LMHT Sea Games 31
K?t qu? và BXH LMHT Sea Games 31

K?t qu?: ??i tuy?n Vi?t Nam ?ã toàn th?ng khi ??ng ??u b?ng B giành vé ?i ti?p vào tr?n chung k?t và ti?p t?c chi?n th?ng Singapore tr? thành nhà vô ??ch b? môn Liên Minh Huy?n Tho?i gi?i ??u Sea Games l?n th? 31 vào n?m 2022 t?i n??c ch? nhà Vi?t Nam.

B?n có th? xem thêm: L?ch thi ??u AIC Liên Quân m?i nh?t hôm nay

Trên ?ây là l?ch ?i ??u LMHT Sea Games 31 ???c nhà cái Casino VN138 t?ng h?p và mang ??n cho b?n trong bài vi?t này. C?m ?n b?n ?ã theo dõi bài vi?t. Hãy ??ng ký ngay nhà cái Casino VN138 ?? c?p nh?t nh?ng thông tin LMHT Sea Games 31 m?i nh?t nhé. Liên h? chúng tôi n?u b?n có nh?ng câu h?i c?n ???c gi?i ?áp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!