H??ng d?n liên k?t tài kho?n ngân hàng v?i Paypal – Cách n?p rút ti?n

H??ng d?n liên k?t tài kho?n ngân hàng v?i Paypal

Paypal hi?n ?ang ???c r?t nhi?u ng??i quan tâm và s? d?ng ? Vi?t Nam nói riêng và toàn th? gi?i nói chung. ? Vi?t Nam thì có l? h?n ch? h?n, b?i ch? nh?ng ng??i có nhu c?u giao d?ch n??c ngoài thì m?i bi?t cách thêm tài kho?n ngân hàng vào paypal thôi.

Dù không có nhu c?u s? d?ng nh?ng b?n c?ng c?n ph?i bi?t nh?ng thông tin c? b?n v? Paypal ?? có th? không b? l?c h?u so v?i xã h?i. Casinovn138.com s? cùng b?n khám phá t?t t?n t?t nh?ng thông tin thú v? v? Paypal ngay bây gi? nhé.

Gi?i thi?u v? Paypal

Paypal ???c m?nh danh là C?ng thanh toán tr?c tuy?n l?n nh?t th? gi?i v?i các ho?t ??ng giao d?ch di?n ra sôi n?i trong nhi?u n?m g?n ?ây. ?? tìm hi?u them v? Paypal, m?i các b?n tham kh?o thêm bài vi?t Paypal là gì? Cách t?o tài kho?n Paypal và s? d?ng

Ngoài vai trò là m?t chi?c ví ?i?n t? ?? thanh toán khi mua s?m, Paypal còn là trung gian cung c?p các d?ch v? n?p/ chuy?n và rút ti?n k?t n?i ng??i mua và ng??i bán ? nh?ng v? trí ??a lý khác nhau và ? nh?ng ??t n??c khác nhau.

H??ng d?n cách liên k?t tài kho?n ngân hàng v?i Paypal

?? có th? chuy?n và rút ti?n v? tài kho?n ngân hàng, b?n c?n ph?i bi?t cách liên k?t Paypal v?i tài kho?n ngân hàng mà b?n ?ang s? d?ng t?i Vi?t Nam.

B??c 1: Truy c?p vào trang ch? c?a Paypal. Ti?n hành ??ng ký tài kho?n (n?u ch?a có tài kho?n)

B??c 2: M? ví Paypal, ch?n Liên k?t th?.

B??c 3: ?i?n thông tin ???c Paypal yêu c?u nh?: S? th?, Lo?i th?, Ngày h?t h?n,…

V?y là b?n ?ã hoàn t?t quá trình liên k?t tài kho?n ngân hàng v?i Paypal r?i ?ó. Các b?n có th? tham kh?o thêm bài vi?t Fiverr là gì? Cách ki?m thêm thu nh?p t?i nhà trên Fiverr hi?u qu?

H??ng d?n cách liên k?t tài kho?n ngân hàng v?i Paypal
H??ng d?n cách liên k?t tài kho?n ngân hàng v?i Paypal

H??ng d?n cách n?p ti?n vào Paypal

Sau ?ây, Casino VN138 s? h??ng d?n cho b?n 2 cách n?p ti?n vào ví Paypal m?t cách chi ti?t nh?t.

Cách 1. Chuy?n ti?n t? tài kho?n Paypal khác

B??c 1: ??ng nh?p vào tài kho?n Paypal c?a b?n, ch?n Bank Account and Card

B??c 2: B?n có 2 ph??ng án ?? l?a ch?n: M?t là Bank account và hai là Credit Card

B??c 3: Nh?n ch?n Link A bank Account

B??c 4: S? d?ng ti?ng Anh ?? ?i?n các thông tin sau ?ây: Tên ngân hàng, S? tài kho?n ngân hàng, SWIFT code,…

H??ng d?n cách n?p ti?n vào Paypal
H??ng d?n cách n?p ti?n vào Paypal

B??c 5: Vào Menu,ch?n Send and Request

B??c 6: ?i?n tên và email c?a ng??i nh?n ti?n, ch?n Text

B??c 7: Nh?p s? ti?n mu?n chuy?n (??n v? ti?n: USD)

B??c 8: Nh?n Next, ch?n Send to a friend, tick ch?n I’m not a robot ?? xác nh?n giao d?ch

B??c 9: Ph?n How do you want to pay, b?n ch?n lo?i th? Master Card hay Visa ?? n?p ti?n

B??c 10: Thông tin gia di?n ???c hi?n ra ?? b?n có th? xác nh?n tr??c khi th?c hi?n, n?u ?ã ??c k? và ch?c ch?n v?i các thông tin trên, b?n ch?n Send now ?? xác nh?n

B??c 11: Thông báo k?t qu? giao d?ch thành công

Cách 1. Chuy?n ti?n t? tài kho?n Paypal khác
Cách 1. Chuy?n ti?n t? tài kho?n Paypal khác

Cách 2: N?p ti?n qua Paypal Cash

? Vi?t Nam ch?a h? tr? hình th?c n?p ti?n b?ng Paypal Cash nh?ng chúng ta v?n s? tìm hi?u ?? bi?t thêm thông tin nhé.

Cách chuy?n ti?n này vô cùng ??n gi?n. B?n ?i ??n các ?i?m giao d?ch Paypal ? n?i b?n ?ang sinh s?ng, vào ?ó mua th? cào Paypal (t??ng t? nh? th? cào ?i?n tho?i bình th??ng) và ti?n hành n?p th?. N?u b?n không bi?t cách n?p, các nhân viên ? ?ó s? h? tr? b?n.

H??ng d?n cách rút ti?n t? Paypal sang tài kho?n ngân hàng

B??c 1: ? giao di?n Paypal, b?n nh?n ch?n Transfer Funds ho?c Withdraw Funds.

B??c 2: Ch?n ngân hàng mà b?n mu?n rút ti?n v? và nh?n Next

B??c 3: Nh?p s? ti?n v?i ??n v? USD mà b?n mu?n rút ra (có th? rút h?t) và nh?n Next

Nh?p s? ti?n v?i ??n v? USD
Nh?p s? ti?n v?i ??n v? USD

B??c 4: Paypal s? hi?n th? ??y ?? thông tin giao d?ch ?? b?n có th? xem và ki?m tra l?i (nh? xem k? ph?n t? giá chuy?n ??i t? ??n v? ti?n USD sang VND nhé)

B??c 5: Sau khi ?ã ki?m tra xong, các b?n nh?n vào Transfer xxx (S? ti?n c?n rút ? ??n v? VND) now ?? th?c hi?n rút ti?n t? Paypal v? ngân hàng Vi?t Nam.

B??c 6: Sau khi giao d?ch ???c th?c hi?n xong, Paypal s? thông báo là giao d?ch thành công và b?n nh?n xác nh?n b?ng ch? Done.

H??ng d?n cách rút ti?n t? Paypal sang tài kho?n ngân hàng
H??ng d?n cách rút ti?n t? Paypal sang tài kho?n ngân hàng

Th?i gian và phí rút ti?n t? Paypal v? ngân hàng Vi?t Nam

Th?i gian rút ti?n

B?n s? ph?i ch? ??i t? 2 – 4 ngày thì m?i có th? nh?n ti?n v? tài kho?n ngân hàng c?a mình. Do Paypal c?n th?i gian ?? ki?m tra thông tin giao d?ch c?a b?n và chuy?n thông tin giao d?ch sang ngân hàng Vi?t Nam mà b?n liên k?t. N?u ngân hàng ki?m tra và xác nh?n không có v?n ?? gì, ti?n c?a b?n s? ???c nh?n ngay sau ?ó.

Phí rút ti?n

M?i ngân hàng s? có các m?c phí rút ti?n khác nhau. Ví d? ngân hàng Vietcombank s? có m?c phí là 60 nghìn ??ng trong m?t l?n rút ti?n.

Th?i gian và phí rút ti?n t? Paypal v? ngân hàng Vi?t Nam
Th?i gian và phí rút ti?n t? Paypal v? ngân hàng Vi?t Nam

Casino VN138 là nhà cái hàng ??u luôn ??m b?o v? s? uy tín và ch?t l??ng. Nhà cái hoàn toàn ch?u trách nhi?m nh?ng s? c? phát sinh t? s?n ph?m, d?ch v? và ??i ng? nhân viên. Tuy nhiên ? m?t s? tr??ng h?p chúng tôi s? không ch?u trách nhi?m d??i b?t k? hình th?c nào. ?? bi?t các tr??ng h?p này là gì, m?i b?n tham kh?o chính sách Mi?n trách nhi?m c?a chúng tôi.

Nh? chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà Casino VN138 mà b?n ?ã có th? hi?u thêm v? Paypal và m?t s? thông tin liên quan v? cách n?p và rút ti?n t?i ?ây. Hãy trang b? cho mình các ki?n th?c c?n thi?t ?? có th? s? d?ng ngay khi c?n nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!