Liên H? Casino VN138 – H? Tr? 24/7

Liên H? Casino VN138 - H? Tr? 24/7

Trong quá trình ch?i các trò cá c??c t?i Casino VN138, ?ôi khi khách hàng có nh?ng v?n ?? khó kh?n g?p ph?i nh? n?p ti?n, rút ti?n. Do ?ó, bài vi?t này s? là thông tin v? các cách liên h? ??i ng? h? tr? khách hàng c?a nhà cái Casino VN138.

??i ng? nhân viên h? tr? khách hàng c?a chúng tôi ho?t ??ng 24/7 s?n sàng gi?i ?áp m?i th?c m?c cho ng??i ch?i. Hãy l?u l?i nh?ng thông tin d??i ?ây ?? khi c?n có th? s? d?ng b?n nhé.

Khi nào c?n liên h? nhà cái Casino VN138

H?ng này chúng tôi nh?n ???c nhi?u thông tin liên h?, h? tr? c?ng nh? ph?n ánh t? phía ng??i ch?i, khách hàng. Có nh?ng v?n ?? nhà cái Casino VN138 có th? x? lý ngay ???c nh?ng c?ng có nh?ng vi?c ngoài quy?n quy?t ??nh c?a chúng tôi. D??i ?ây là nh?ng lý do khi nào b?n nên liên h? nhà cái Casino VN138:

 • Các v?n ?? liên quan ??n tài kho?n nh? quy trình ??ng ký ho?c không th? ??ng ký ???c tài kho?n. Th?m chí là các v?n ?? liên quan ??n vi?c ??ng nh?p. 
 • Ng??i ch?i mu?n tìm hi?u thông tin v? ti?n t?i ?a ?? rút ti?n c?ng nh? s? ti?n t?i thi?u ?? rút ti?n
 • H??ng d?n cách cài ?ng d?ng di ??ng và cách th?c cài ??t ?ng d?ng này 
 • Ng??i ch?i l?y l?i m?t kh?u ho?c tài kho?n ?ã b? khoá. 
 • Các l?a ch?n thanh toán có s?n t?i Casino VN138 là gì? B?n không n?m rõ ???c các ph??ng th?c thanh toán này và ?ang phân vân không bi?t nên ch?n ph??ng th?c nào. 
 • Ng??i ch?i mu?n thay ??i tên ng??i dùng ho?c b?t c? thông tin nào liên quan ??n tài kho?n cá c??c. Ng??i ch?i th??ng s? c?n ??n s? tr? giúp c?a nhân viên ch?m sóc khách hàng trong tr??ng h?p này. 
 • G?p ph?i các v?n ?? liên quan ??n ti?n th?ng và rút ti?n. Có th? là cách th?c ?? rút ti?n ho?c tài kho?n c?a b?n ?ang b? t? ch?i th?c hi?n các giao d?ch t?i Casino VN138.

Các cách liên h? nhà cái Casino VN138

VN138 là t?ng ??i lý c?a VN138 t?i Vi?t Nam. M?i thông tin c?n h? tr? ng??i ch?i có th? liên h? ??n các ??a ch? sau:

M?t s? l?u ý khi liên h? nhà cái  Casino VN138 

Khi liên h? ??i ng? nhân viên h? tr? c?a nhà cái Casino VN138 ng??i ch?i c?n l?u ý nh?ng ?i?u d??i ?ây:

 • Ph?i nêu rõ thông tin tài kho?n c?n ???c h? tr?: Tên ??ng nh?p, tên g?i ?? ???c ki?m tra tài kho?n chính xác nh?t. 
 • C?n trình bày rõ thông tin c?n h? tr?, khi?u n?i hay ph?n ánh. N?u có ?nh ch?p l?i s? vi?c thì càng t?t. 
 • N?u ng??i ch?i ph?n ánh qua email, vui lòng nêu rõ thông tin ? tiêu ??: VD: N?p ti?n không thành công ho?c Không rút ti?n ???c, … ?? nhân viên chúng tôi x? lý t?t h?n. 
 • Nhân viên h? tr? c?a Casino VN138 s? không bao gi? yêu c?u thành viên cung c?p m?t kh?u trong game ho?c m?t kh?u ngân hàng nên các b?n l?u ý ?i?u này nhé.

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? cách th?c liên h? ??n nhà cái Casino VN138 n?u khách hàng có nh?ng ph?n ánh hay c?n ???c giúp ??. Ng??i ch?i hãy l?u l?i khi c?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!