L?ch thi ??u LCK mùa Hè n?m 2022 c?p nh?t m?i nh?t

LCK Mùa Hè 2022 ???c t? ch?c ? ?âu?

Xem l?ch thi LCK Mùa Hè 2022 c?p nh?t m?i nh?t. L?ch thi ??u LCK Mùa Hè 2022 – gi?i ??u l?n nh?t c?a LMHT Hàn Qu?c. Sau khi MSI 2022 tr? l?i v?i ch?c vô ??ch thu?c v? Royal Never Give Up, các gi?i ??u mùa hè s? s?m quay tr? l?i vào tháng 6 t?i.

Ngay sau ?ây, Casino VN138 s? mang ??n thông tin m?i nh?t gi?i LCK Mùa Hè 2022. D? ??nh s? chính th?c quay tr? l?i vào ngày 15/06/2022. M?i các b?n cùng theo dõi.

LCK Mùa Hè 2022 ???c t? ch?c ? ?âu?

LCK Mùa Hè 2022 ???c t? ch?c ? ?âu?
LCK Mùa Hè 2022 ???c t? ch?c ? ?âu?

LCK Mùa Hè 2022 s? ???c t? ch?c t?i nhà thi ??u LOL Park t?i thành ph? Busan, Hàn Qu?c.

Theo k? ho?ch ban ??u t? Ban t? ch?c LCK Mùa Hè 2022 s? ???c t? ch?c s?m h?n 1-2 tu?n, nh?ng do ASIAN Games 2022 b? hoãn vô th?i h?n, gi?i ??u s? quay tr? l?i v?i l?ch trình gi?ng nh? các mùa gi?i tr??c ?ó. 

??c bi?t, ??i di?n c?a LCK t?i MSI 2022 là T1 s? ???c s?p x?p thi ??u mu?n h?n các ??i tuy?n khác. Ban t? ch?c LCK s? s?p x?p l?ch thi ??u ?? Faker và các ??ng ??i có thêm th?i gian ngh? ng?i.

Danh sách các ??i tham d? LCK Mùa Hè 2022

Danh sách các ??i tham d? LCK Mùa Hè 2022
Danh sách các ??i tham d? LCK Mùa Hè 2022

Trong danh sách 10 ??i tuy?n tham gia thi ??u tranh ch?c vô ??ch LCK mùa hè n?m nay.

STT ??I TUY?N
1 DRX
2 DWG KIA
3 Fredit Brion
4 Gen.G
5 Hanwha Life Esports
6 KT Rolster
7 Kwangdong Freecs (Afreeca Freeces ??i tên)
8 Liv Sandbox
9 Nongshim Redforce
10 T1

Th? th?c thi ??u LCK Mùa Hè 2022

Th? th?c thi ??u vòng b?ng

Cách ??i tuy?n s? thi ??u vòng tròn ?? tính ?i?m th? th?c Bo3 ngh?a là th?ng 2 trong t?ng s? 3 tr?n s? dành chi?n th?ng.

Qua lo?t tr?n, 6 ??i có s? ?i?m cao nh?t ? vòng b?ng s? l?t vào vòng Playoffs (lo?i tr?c ti?p), 2 ??i có x?p h?ng cao nh?t vòng b?ng s? ???c vào th?ng bán k?t LCK mùa hè 2022 mà không c?n có m?t tr?n Playoffs.

Vòng Playoffs

Vòng Playoffs
Vòng Playoffs

V?i 6 ??i có thành tích t?t nh?t vòng b?ng s? l?t vào vòng Playoffs. Trong ?ó, 2 ??i x?p h?ng 1 và 2 s? ???c vào th?ng vòng bán k?t. Và t?i vòng t? k?t, ??i h?ng 4-5 và d?ng 3-6 s? ??u v?i nhau.

T?i vòng bán k?t, ??i h?ng 1 s? ???c quy?n ch?n ??i th? c?a mình ? bán k?t. ??i x?p th? 2 s? ??i ??u v?i ??i còn l?i. Các tr?n ??u Playoffs LCK Mùa Hè 2022 s? ???c phân ??nh b?ng Bo5 ngh?a là ?ánh 5 l??t, th?ng 3 l??t ???c xem là th?ng tr?n. ??i vô ??ch LCK Mùa Hè 2022 s? giành quy?n tham gia Chung k?t Th? Gi?i 2022.

Có th? b?n s? quan tâm: L?ch thi ??u AIC Liên Quân m?i nh?t hôm nay

Trên ?ây là thông tin m?i nh?t c?a l?ch thi ??u LCK mùa Hè n?m 2022 – gi?i ??u l?n nh?t c?a LMHT Hàn Qu?c. Hy v?ng nh?ng chia s? trên mang l?i h?u ích. Theo dõi chuyên m?c E-sports c?a Casino VN138 ?? c?p nh?t nh?ng thông tin m?i nh?t b?n nhé.

B?n c?ng có th? ??ng ký thành viên và tham gia các trò ch?i th? thao ?i?n t? t?i nhà cái chúng tôi vô cùng h?p d?n. Hãy liên h? ngay ??n s? hotline n?u b?n c?n ???c s? h? tr?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!