H??ng d?n cách lên ?? Valhein m?nh nh?t mùa 21

H??ng d?n cách lên ?? Valhein m?nh nh?t mùa 21

Các game th? Liên Quân ch?c ch?n ai c?ng ?ã t?ng m?t l?n th? qua v? t??ng Valhein, th?m chí xem nh? là viên ng?c sáng nh?t, ?áng ch?i nh?t trong s? t??ng mà mình ?ang s? h?u. Tuy nhiên, ?? Valhein có th? phát huy s?c m?nh ??n m?c t?i ?a nh?t, ng??i ch?i c?n ph?i bi?t cách lên ?? Valhein nh? th? nào là h?p lý.

Casinovn138.com ngay sau ?ây s? b?t mí m?t cách lên ?? duy nh?t giúp Valhein c?a b?n tr? thành “bá ch?” trong các v? t??ng luôn. Cùng tìm hi?u nhé!

T?i sao nên ch?i Valhein?

Valhein là v? t??ng có s?c m?nh k?t h?p gi?a t??ng x? th? và t??ng phép thu?t. Vì th?, Valhein có kh? n?ng gây sát th??ng v?t lý b?ng ?òn ?ánh th??ng, gây sát th??ng pháp thu?t trong b? ba chiêu th?c c?a v? t??ng này.

Valhein th??ng chi?m ?u th? ? ??u và gi?a tr?n, nhanh chóng s? h?u n?ng l?c gây sát th??ng m?nh h?n các v? t??ng khác. Th? nên, n?u ?? Valhein xanh ? ??u tr?n là coi nh? team ??i ph??ng xác ??nh là thua nhé.

T?i sao nên ch?i Valhein?
T?i sao nên ch?i Valhein?

Các chiêu th?c c?a Valhein

S? h?u n?i t?i ám khí cho phép Valhein b?n ra các phi tiêu có kh? n?ng h?i ph?c n?ng l??ng/gây choáng/gây sát th??ng lan. N?u nh? Valhein có ???c nh?ng món ?? trang b? ?? t?ng t?c ?ánh, h?i chiêu nhanh, phi tiêu c? phóng ra liên t?c gây choáng thì ch?c ch?n ??i th? c?ng ph?i b? lên b?ng ?i?m s?.

V? chiêu 1 “Chuy?n s?n m?o hi?m” giúp t?ng t?c ?? di chuy?n cho b?n thân. Câu kéo ??i ph??ng liên t?c và rút v? an toàn b?ng cách choáng b?ng chiêu 2. V? chiêu 2 “L?i nguy?n t? vong” giúp Valhein b?t gi? ??i ph??ng b?ng ph??ng pháp làm choáng, sau ?ó k?t h?p v?i chiêu 1 ?? t?ng kh? n?ng gây sát th??ng.

V? chiêu 3 “Bão ??n” này, Valhein có th? b?n ra 6 viên ??n lên ti?p giúp t?ng t?c ?ánh và sát th??ng. N?u b?n là m?t tay lái l?a, di chuy?n h??ng b?n sao cho ??i ph??ng b? lãnh ?? 6 viên ??n này thì b?n s? th?y ???c s?c m?nh h?y di?t th?t s? c?a v? t??ng Valhein.

Chia s? thêm cho b?n: H??ng d?n cách t?i Genshine Impact cho máy tính không t??ng thích

B?n nên ?u tiên nâng max chiêu 1 và chiêu 3 tr??c, chiêu 2 ch? là công c? làm choáng b?t gi? ??i ph??ng ?? h? tr? thôi.

Các chiêu th?c c?a Valhein
Các chiêu th?c c?a Valhein

Phép b? tr?, ?? và ng?c cho Valhein

H?i máu và t?c bi?n là 2 phép b? tr? khuyên dùng nh?t khi b?n s? d?ng Valhein.

Sau ?ây là cách trang b? b?ng ng?c mà b?n nên bi?t:

STPT:

 • ?? 3: 10 viên công phép
 • Xanh 3: 10 viên gi?m h?i chiêu
 • Tím 3: 10 viên công phép + hút máu phép

STVL:

 • ?? 3: 10 viên t?c ?ánh + t? l? chí m?ng
 • Xanh 3: 10 viên công v?t lý + xuyên giáp
 • Tím 3: 10 viên hút máu
Phép b? tr?, ?? và ng?c cho Valhein
Phép b? tr?, ?? và ng?c cho Valhein

Trang b? m?nh nh?t cho v? t??ng Valhein trong mùa m?i nh?t nh? sau:

X? th?

 • Giày Du M?c
 • G??m S?m Sét
 • Thánh Ki?m
 • Song ?ao Bão Táp
 • Ph?c H?p Ki?m
 • Ki?m Muramasa

Phép thu?t

 • Giày Du M?c
 • Th?p T? Ki?m
 • Quy?n Tr??ng Rhea
 • Vu?t Hung Tàn
 • V??ng Mi?n Hecate
 • G??m T?n Th?
Phép b? tr?, ?? và ng?c cho Valhein
Phép b? tr?, ?? và ng?c cho Valhein

Cách ch?i Valhein m?i nh?t

Valhein là v? t??ng thu?c b? t??ng có k? n?ng d? ch?i nh?t. B?n ch? c?n nh? cách combo sau ?ây: dùng Chiêu 2 làm choáng =>  Chiêu 1 thêm sát th??ng => C? g?ng áp sát ??i ph??ng và s? d?ng chiêu cu?i ?? k? ??ch trúng càng nhi?u viên ??n càng t?t. Sau ?ó lùi xa gi? kho?ng cách và liên t?c b?n th??ng k?t h?p v?i các chiêu th?c 1 và 2.

? giai ?o?n ??u game, Valhein chi?m ?u th? và s?c m?nh nên b?n ??ng ng?i ??i ??u v?i ??i th?. Hãy l?y l?i th? ??o ???ng, ?n chim ánh sáng ?? l?y t?m nhìn ki?m soát ???ng và r?ng team ??ch. ??ng quên farm ?? xanh h?n nhé!

? giai ?o?n gi?a game, khi b?n ?ã lên m?t s? trang b? t?c ?ánh k?t h?p v?i kh? n?ng t?ng t?c ch?y khi tung chiêu th?c. Valhein s? có ???c kh? n?ng th? di?u r?t t?t nên b?n có th? di chuy?n cùng h? tr? ?? ??o ???ng liên t?c, t?o áp l?c lên các cánh ???ng còn l?i c?a ??i ph??ng ho?c ?n náu ?? gank b?t ng?. Hãy luôn ?u tiên tiêu di?t nh?ng m?c tiêu l?n nh? r?ng, tà th?n Caesar, tr?.. ?? gia t?ng kho?ng cách v? ti?n và th? tr?n.

Có th? b?n c?ng quan tâm: H??ng d?n s? d?ng Bom Keo hi?u qu? trong Free Fire

V? cu?i game, Valhein không còn m?nh và chi?m ?u th? nh? ? ??u và gi?a game. Mà ?ây chính là giai ?o?n các v? t??ng khác c?a ??i ph??ng s? r?t m?nh. Th? nên b?n c?n ph?i c?n tr?ng, tránh ?i l? và nên chú ý ch?n v? trí t?t ?? x? sát th??ng trong giao tranh t?ng.

H??ng d?n cách lên ?? Valhein m?nh nh?t mùa 21
H??ng d?n cách lên ?? Valhein m?nh nh?t mùa 21

Chuyên m?c Trò ch?i v?a ??a ra m?t s? ?u ?i?m, các chiêu th?c ch?i và cách lên ?? Valhein m?i nh?t dành cho các b?n yêu thích s? d?ng v? t??ng này. Hy v?ng v?i nh?ng chia s? này, b?n s? bi?t cách s? d?ng Valhein m?t cách thông minh ?? tr? thành “bá ch?” trong tr?n ??u nhé. Chúc b?n thành công!

??ng ký ngay Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n ?ang ch? ??i b?n. Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái cá c??c hàng ??u hi?n nay ???c ?ông ??o ng??i ch?i l?a ch?n. N?u b?n ch?a bi?t chúng tôi là ai có th? xem thêm t?i ph?n Gi?i thi?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!