?u ?i?m khi l?p trình web PHP + MySQL mà b?n nên bi?t

L?p trình web PHP và MySQL ?ã tr? nên n?i ti?ng hàng ??u trong gi?i l?p trình viên phát tri?n Website. V?y, PHP và MySQL mang ??n nh?ng l?i ích gì cho vi?c thi?t k? web? C? th? nh? th? nào?

Bài vi?t hôm nay c?a Casino VN138 s? g?i ??n các b?n nh?ng ?u ?i?m mà ph?n m?m l?p trình web PHPMySQL ?em l?i. N?i dung chi ti?t ???c ?? c?p ngay d??i bài vi?t.

PHP là gì?

PHP là gì?

PHP là t? vi?t t?t c?a thu?t ng? Hypertext Preprocessor. B?t c? ?i?u gì liên quan ??n vi?t máy ch?, m?c ?ích chung mã ngu?n m?. H?n n?a, nó r?t thích h?p ?? phát tri?n web và d? dàng tích h?p vào các trang HTML.

Ngày nay, PHP hi?n chi?m h?n 70% web, các trang web gi?i thi?u c?a các công ty nh? Influx Web Technologies, Monmedia ??u xây d?ng WordPress – m?t mã ngu?n vi?t b?ng ngôn ng? PHP. Theo các tính n?ng, ch?ng h?n nh? t?i ?u hóa cho ?ng d?ng. T?c ?? t?i web nhanh, cú pháp nh? g?n, t??ng t? nh? và JAVA. Nó r?t d? h?c và th?i gian phát tri?n s?n ph?m t??ng ??i ng?n h?n so v?i các ngôn ng? hi?n t?i khác.

MySQL là gì?

MySQL là gì?

MySQL là m?t h? qu?n tr? c? s? d? li?u mã ngu?n m? ho?t ??ng trên mô hình máy khách-máy ch?. RDBMS là ph?n m?m ho?c m?t d?ch v? ???c s? d?ng ?? t?o và qu?n lý c? s? d? li?u d? li?u theo cách qu?n lý các m?i quan h? gi?a chúng. MySQL là m?t trong nh?ng ph?n m?m RDBMS. 

H?u h?t các ?ng d?ng web l?n nh? Facebook, Twitter, YouTube và Yahoo! ??u dùng MySQL cho m?c ?ích l?u tr? d? li?u. Ban ??u MySQL ???c dùng r?t h?n ch? nh?ng gi? nó ?ã t??ng thích v?i nhi?u h? t?ng máy tính quan tr?ng nh? Linux, macOS, Microsoft.

?u ?i?m khi l?p trình web PHP + MySQL

?u ?i?m khi l?p trình web PHP + MySQL

Mang l?i s? n?ng ??ng, có th? m? r?ng cho website

PHP và MySQL có th? ho?t ??ng trong môi tr??ng c?ng tác. Các hàm và th? vi?n PHP có th? t?o mã bên trong chúng. ?ó là lý do t?i sao c? hai ??u h? tr? ??c l?c cho vi?c phát tri?n trang web.

S? d?ng PHP giúp l?p trình web d? dàng h?n vì nó có th? ???c nhúng vào HTML r?t d? dàng. Ngoài ra, MySQL c?ng là m?t c? s? d? li?u ch?y n?n, c? ???c cung c?p và h? tr?, nh?ng v?n không có b?t k? v?n ?? nào.

Cung c?p mã ngu?n m?, cùng v?i s? ti?n l?i

Cung c?p mã ngu?n m?, cùng v?i s? ti?n l?i
Cung c?p mã ngu?n m?, cùng v?i s? ti?n l?i

PHP ???c các chuyên gia trong th? gi?i l?p trình ?ánh giá là m?t trong nh?ng ngôn ng? d? h?c và d? ti?p thu nh?t. ?ây là s? l?a ch?n hoàn h?o cho nh?ng ai m?i b?t ??u s? nghi?p.

Ngoài ra, tính d? ??c giúp các trang web ???c thi?t k? b?ng PHP d? b?o trì h?n. ?ây ???c coi là m?t l?i th?, khi?n nó tr? thành s? l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u doanh nghi?p.

Vì là mã ngu?n m? nên b?t k? ch??ng trình nào ???c t?o b?ng PHP ??u có th? tích h?p v?i MySQL. ??c bi?t, vi?c tùy bi?n hai ngôn ng? này còn cho phép t?o ra nh?ng trang web vô cùng ??c ?áo.

B?n có th? tìm hi?u các giao th?c c?a Spring boot thông qua bài vi?t: Spring boot là gì? Gi?i thi?u h? sinh thái Spring framwork

Cung c?p tính n?ng ?áp ?ng yêu c?u

Cung c?p tính n?ng ?áp ?ng yêu c?u

PHP và MySQL có th? cung c?p nhi?u ch?c n?ng tùy theo m?c ?ích s? d?ng c?a ng??i dùng. H? x? lý các giao d?ch m?t cách hoàn h?o và nhanh chóng, b?t k? yêu c?u là gì. Ngay c? ??i v?i các ch??ng trình ?òi h?i kh?t khe, PHP và MySQL ??u ?áp ?ng m?t cách hoàn h?o nh?t. ??ng th?i, h? cung c?p các trang web v?i t?c ?? t?i ?u và b? nh? ??m duy nh?t ?? c?i thi?n hi?u su?t.

Bài vi?t thu?c chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 mang ??n cho b?n nh?ng ki?n th?c v? n?n t?ng l?p trình web PHP + MySQL. Hy v?ng nh?ng ?u ?i?m trên c?ng ?ã ph?n nào gi?i ?áp th?c m?c t?i sao PHP + MySQL tr? nên n?i ti?ng hàng ??u trong gi?i l?p trình viên phát tri?n Website.

Casino VN138 là nhà cái cá c??c uy tín ???c thi?t k? trên n?n t?ng website tr?c tuy?n, b?n có th? ??ng ký và tr?i nghi?m nhé. Liên h? ngay cho chúng tôi n?u b?n c?n ???c s? h? tr?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!