H??ng d?n k? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân

K? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân

Trong ?á bóng có m?t k? thu?t g?i là ?á bóng b?ng má trong bàn chân ???c nhi?u c?u th? n?i ti?ng áp d?ng. K? thu?t này này là nh? th? nào? Sau ?ây chúng tôi s? h??ng d?n b?n k? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân m?t cách chi ti?t nh?t. 

?ây là m?t k? thu?t khá ??n gi?n ?? h?c, n?u b?n là ng??i ?am mê sân c? thì không nên b? qua nhé. Cùng Casinovn138.com xem k? thu?t ?á b?ng má trong bàn chân là nh? th? nào qua bài vi?t bên d??i nhé.

H??ng d?n k? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân

B??c 1: Ch?y l?y ?à

K? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân
K? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân

K? thu?t ?á b?ng má trong bàn chân nên vì th? b?n c?ng ph?i ch?y l?y ?à nh? nh?ng cách ?á khác. Lúc này g?c ?á s? ch?ch v?i h??ng ?i ch?ng 45 ??, l?u ý ch?y l?y ?à v?i các b??c ng?n t?ng d?n và ?i?u ch?nh nh? th? nào ?? cu?i cùng là chân tr?.

B??c 2: ??t chân tr?

Chân tr? chính là quy?t ??nh c?a cú ?á bóng này, có tác d?ng là t?o thành ?i?m t?a v?ng ch?c c?a tr?ng tâm c? th? trong khi chuy?n ??ng ? t?c ?? l?n ?? chân ?á có th? t? do ho?t ??ng. Khi xác ??nh ???c chân tr?, t? th? thân ng??i nghiêng v? phía chân tr? và h?i ng? v? sau, ??u g?i chân tr? h?i khu?u ?? gi? th?ng b?ng. Tr?ng tâm c? th? d?n vào chân tr?.

L?u ý chân tr? khi ch?m ??t ph?i cách bóng t? 20 – 30cm h??ng lùi v? phía bên và sau m?t chút. B?n có th? canh và t?p luy?n sao cho phù h?p. B?n có th? tham kh?o thêm: H??ng d?n k? thu?t xo?c bóng ?á c? b?n

B??c 3: Vung chân l?ng

H??ng d?n k? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân
H??ng d?n k? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân – vung chân l?ng

Khi vung chân l?ng chu?n b? sút bóng thì ?ùi h?i m? ra do ?nh h??ng c?a các c? du?i d?ng và xoay ?ùi ra ngoài (c? mông l?n, mông nh? và mông bé). ???ng vung chân v? sau h?i ch?ch v? phía chân tr?. ??ng th?i lúc này tay ??i di?n v?i chân l?ng c?ng ?ánh m?nh v? sau, thân ng??i ng? v?n ??i l?p v?i h??ng vung chân t?o cho t? th? c? th? c?ng ra nh? hình cánh cung ?? gi? th?ng b?ng cho c? th?.

??ng tác này chu?n b? cho vi?c ti?p xúc v?i bóng, tay vung v? tr??c làm cho ?ùi h?i khép l?i và khi ?ùi g?n t?i ph??ng th?ng ??ng thì ???ng chuy?n ??ng c?a chân g?n nh? th?ng hàng v?i ???ng sút bóng (t?t nhiên lúc ?ó bàn chân v?n b? ra ngoài). Tay ??i di?n v?i chân ?á và thân ng??i g?p xu?ng v?a làm nhi?m v? gi? th?ng b?ng v?a h? tr? cho ho?t ??ng c?a c? chân. 

B??c 4: Ti?p xúc bóng

H??ng d?n k? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân
H??ng d?n k? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân – Ti?p xúc bóng

N?u b?n th?c hi?n ?úng k? thu?t thì ph?n ti?p xúc v?i bóng là c?nh trong c?a x??ng gi?a bàn chân (tính t? ngón cái t?i phía trong m?t cá chân). Khi sút, má trong bàn chân t?o thành m?t m?t ph?ng c?t m?t ph?ng c?a ??t b?ng m?t góc nh?n nên má trong bàn chân ti?p xúc v?i bóng c?ng theo di?n ti?p xúc h?i ch?ch.

B?n có th? tham kh?o thêm: Tiki Taka là gì?

B??c 5: V? t? th? bình th??ng

Khi th?c hi?n cú sút b?ng má trong bàn chân thì chân ?á h? xu?ng ??t ti?p t?c b??c m?t vài b??c ?? gi?m t?c ?? chuy?n ??ng c?a c? th?. Th? l?ng tay chân và tr? v? v?i t? th? bình th??ng. 

Nh?ng sai l?m khi ?á bóng b?ng má trong bàn chân

K? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân t??ng ch?ng nh? khá ??n gi?n nh?ng n?u b?n không t?p luy?n thành th?o thì c?ng s? m?c nh?ng l?i sai ??y nhé. B?n s? không th?c hi?n ???c m?t cú sút b?ng má trong bàn chân hoàn h?o n?u ph?m các sai l?m sau:

  • Ch?y l?y ?à g?p rút, gò bó và không có nh?p ?i?u
  • ??t chân tr? xa bóng ho?c quá g?n v?i bóng khi?n vi?c ti?p xúc bóng không ???c t? nhiên.
  • ??u g?i không kh?y và không gi? ???c tr?ng tâm c? th? 
  • Má bàn chân không du?i h?t khi?n vi?c ti?p xúc v?i bóng không trúng m?c tiêu và b? ch?ch sang h??ng khác.
  • Thân trên ngã ra phía sau ho?c ?? ra phía tr??c quá nhi?u làm gi?m tác ??ng và ?nh h??ng ??n l?c sút c?a chân.

Chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 v?a g?i ??n b?n bài vi?t v? h??ng d?n k? thu?t ?á bóng b?ng má trong bàn chân chi ti?t nh?t. Hy v?ng b?n s? t?p ???c k? thu?t ?á bóng này sau khi xem bài h??ng d?n c?a chúng tôi nhé.

Tham gia các ch?i cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138 ngay bây gi? ?? nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n. Casino VN138 là nhà cái hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay v?i ?i?u kho?n d?ch v? rõ ràng và an toàn nên b?n có th? yên tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!