K? thu?t bóng ?á “ma thu?t” c?a Ronaldinho

K? thu?t bóng ?á "ma thu?t" c?a Ronaldinho

M?t trong nh?ng c?u th? n?i ti?ng nh?t ??i tuy?n bóng ?á Brazil có các pha ?á bóng ??nh cao ?ó chính là Ronaldinho. Trong bài vi?t hôm nay, chúng ta nhau tìm hi?u v? k? thu?t bóng ?á Ronaldinho, xem vì sao l?i ???c gi?i chuyên môn khen ng?i ??n v?y nhé.

Trong su?t 20 s? nghi?p bóng ?á c?a mình, Ronaldinho ch?a bao gi? b??c ra sân c? ?? ch? ?á bóng, mà là Ronaldinho làm “ma thu?t” v?i nh?ng trái bóng trên chân c?a mình. M?i b?n cùng khám phá v? k? thu?t bóng ?á Ronaldinho qua bài vi?t bên d??i c?a Casinovn138.com.

Gi?i thi?u v? Ronaldinho

Gi?i thi?u v? Ronaldinho
Gi?i thi?u v? Ronaldinho

Ronaldinho có tên th?t là Ronaldo de Assis Moreira và có bi?t danh trên sân c? là Ronnie. Anh sinh ngày 21 tháng 3 n?m 1980 t?i Porto Alegre, Brazil. Ronaldinho ngay t? nh? ?ã s?m b?c l? tài n?ng và k? thu?t bóng ?á c?a mình khi giành 23 bàn th?ng trong chi?n th?ng 23-0 c?a ??i thanh thi?u niên Gremio ? ??a ph??ng ?ang sinh s?ng.

Anh là m?t trong nh?ng c?u th? thành công nh?t l?ch s? bóng ?á th? gi?i, Ronaldinho b??c lên ??nh cao vinh danh v?i các danh hi?u cá nhân là nh?ng qu? bóng vàng và c?u th? hay nh?t n?m c?a FIFA bình tr?ng n?m 2004.

Thành tích ??t ???c trong s? nghi?p bóng ?á

Thành tích ??t ???c trong s? nghi?p bóng ?á
Thành tích ??t ???c trong s? nghi?p bóng ?á Ronaldinho

Trong s? nghi?p c?a mình thì Ronaldinho ch?i ? v? trí ti?n v? công và ti?n ??o cánh, anh ?ã t?ng tham gia các mùa gi?i World Cup và nhi?u ??i tuy?n thi ??u khác nhau. M?t s? thành tích n?i b?t và ?n t??ng mà anh nh?n ???c:

 • Vua phá l??i Gi?i vô ??ch bóng ?á U17 th? gi?i 1997
 • Vua phá l??i Cúp Liên ?oàn các châu l?c 1999
 • Qu? bóng vàng Cúp Liên ?oàn các châu l?c 1999
 • Vua phá l??i Gi?i bóng ?á vô ??ch bang Rio Grande do Sul: 1999
 • FIFA 100: M?t trong 125 c?u th? v? ??i nh?t còn s?ng.
 • C?u th? n??c ngoài hay nh?t t?i La Liga (Don Balón Award): 2004, 2006
 • C?u th? M?-La tinh hay nh?t t?i La Liga (EFE Trophy): 2004
 • C?u th? xu?t s?c nh?t th? gi?i (Qu? Bóng Vàng FIFA): 2005
 • C?u th? xu?t s?c nh?t châu Âu c?a UEFA: 2005
 • Ti?n ??o – c?u th? xu?t s?c nh?t c?p câu l?c b? (c?a UEFA): 2004, 2005
 • C?u th? c?a n?m c?p câu l?c b? (UEFA): 2005-06
 • ??i bóng c?a n?m (UEFA): 2004, 2005, 2006
 • C?u th? xu?t s?c nh?t th? gi?i c?a Hi?p h?i các c?u th? chuyên nghi?p qu?c t? (FIFPro): 2005, 2006
 • FIFPro World XI: 2005, 2006, 2007
 • C?u th? hay nh?t th?p k? 2000-2009 theo bình ch?n c?a ??c gi? World Soccer

Nh?ng k? thu?t bóng ?á Ronaldinho

Tuy?t k? Elastico (Flip Flap)

Tuy?t k? Elastico (Flip Flap)
Tuy?t k? Elastico (Flip Flap)

Flip Flap hay còn Elastico ???c xem là k? thu?t bóng ?á Ronaldinho n?i ti?ng nh?t ???c nhi?u ng??i bi?t ??n. ?ây là ??ng tác l?a bóng mà trên th? gi?i ch?a ai th?c hi?n thu?n th?c và ??p m?t nh? c?u th? Ronaldinho. Trong m?i tr?n ??u khi anh s? d?ng k? thu?t này thì hàng phòng ng? c?a ??i ph??ng khá v?t v? v?i anh.

B?n có th? tham kh?o thêm: Chi?n thu?t Tiki Taka

K? thu?t qua ng??i ??n gi?n ??nh cao

K? thu?t qua ng??i ??n gi?n ??nh cao
K? thu?t qua ng??i ??n gi?n ??nh cao

Ngoài k? thu?t Flip Flap thì c?u th? này còn có k? thu?t qua ng??i ??n gi?n, nh?ng pha lu?n lách và cho bóng qua ng??i ??i th? ph?i nói là ??nh cao. Nh?ng pha ?i bóng m??t mà khi?n cho ng??i hâm m? khá mãn nhãn v?i t?ng cú bóng c?a anh.

Trên ?ây là bài vi?t v? k? thu?t bóng ?á Ronaldinho mà chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. N?u b?n là Fan c?a Ronaldinho thì có th? tìm nh?ng video v? k? thu?t ?i bóng này vè h?c h?i trong nh?ng tr?n ??u mình tham gia nhé.

Ch?i cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138 ngay bây gi? ?? nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n b?n nhé. Chúng tôi là nhà cái ch?t l??ng hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay, v?i ?i?u kho?n d?ch v? rõ ràng và an toàn nên b?n có th? an tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!