Google Adsense là gì? Cách ki?m ti?n v?i Google Adsense t? A – Z

Google Adsense Là Gì?

B?n ?ã t?ng nghe và bi?t ??n m?t công c? có th? ki?m ti?n t? Google hay ch?a? N?u b?n ch?a nghe qua thì hãy cùng chúng tôi tìm hi?u v? Google Adsense là gì nhé!

Google Adsense là m?t công c? ki?m ti?n Online ???c nhi?u b?n tr? s? d?ng hi?n nay ?? t?ng thêm thu nh?p cho mình. Hãy cùng Casino VN138 tìm hi?u v? công c? này ngay bây gi?.

Google Adsense là gì?

Google Adsense là m?t công c? h? tr? ki?m ti?n t? qu?ng cáo c?a nh?ng ng??i ?ã có website v?i l??ng traffic ?n ??nh.

Nói m?t cách d? hi?u h?n, Google Adsense là h? th?ng trung gian k?t n?i gi?a các nhà qu?ng cáo và cá nhân l?i v?i nhau. Ng??i ?ã có website s? tìm ??n Google Adsense ?? tìm qu?ng cáo phù h?p v?i mình và ?em v? ??t t?i website c?a h?.

H? s? không c?n ph?i làm nh?ng thao tác gì ph?c t?p. Ch? c?n ch?n m?t qu?ng cáo yêu thích và copy mã v? dán vào mã website c?a chính mình là xong. Ti?n s? ???c tính nh? vào ng??i xem click vào qu?ng cáo ho?c qu?ng cáo ?ó ???c hi?n th? 1000 l?n.

Th? nên, mu?n ki?m và ki?m ???c nhi?u ti?n ? công vi?c này, b?n c?n ph?i trang b? cho mình m?t chi?c blog ho?c website có n?i dung h?p d?n, thu hút ng??i ??n th?m th??ng xuyên ?? t?ng l??ng truy c?p và hi?n th? qu?ng cáo.

Google Adsense Là Gì?
Google Adsense Là Gì?

Cách Ki?m Ti?n V?i Google Adsense

Cách ?? có th? ki?m ???c ti?n t? công c? Google Adsense này thì ?i?u ki?n ??u tiên c?n có là b?n ph?i ?ang s? h?u m?t chi?c website ho?c blog ?ã có l??ng traffic ?n ??nh. Và bây gi?, chúng ta s? cùng nhau tìm hi?u các cách có th? ki?m ti?n t? công c? này nhé!

Phát tri?n website tin t?c

N?u website c?a b?n có n?i dung này thì ch?c ch?n t? l? thành công t? vi?c ki?m ti?n t? qu?ng cáo s? vô cùng cao ?ó nha. Tin t?c v? th? tr??ng, xã h?i, gia ?ình, drama m?i ngày s? là nh?ng ch? ?? ???c c?ng ??ng m?ng bàn tán và mong ch? nhi?u nh?t.

V?y nên, n?u có th? s? h?u website làm v? n?i dung tin t?c, b?n hãy là m?t ng??i ??a tin chuyên nghi?p v?i nh?ng n?i dung h?p d?n, ???c c?p nh?t nhanh chóng và chi ti?t. T? ?ó b?n s? nh?n ???c m?t ngu?n thu nh?p ?n ??nh nh? vi?c làm website ki?m ti?n online.

Xây d?ng blog chia s? ki?n th?c

Xây d?ng blog chia s? ki?n th?c
Xây d?ng blog chia s? ki?n th?c

?ây có th? là n?i dung thu hút l??t traffic cao h?n n?i dung tin t?c n?a. B?i vì ch?ng ph?i b?n c?ng ?ang là ng??i xem chúng mình chia s? các ki?n th?c v? Google Adsense ?ó sao. Nhu c?u tìm ki?m thông tin ? th?i k? 4.0 ?ã – ?ang và s? phát tri?n nhi?u h?n n?a ? trong t??ng lai.

?ã t?ng xu?t hi?n m?t câu nói vui “Dân ta ph?i bi?t S? ta – Cái gì không bi?t thì tra Google”. M?t câu nói th? hi?n rõ nét v? thói quen c?a con ng??i hi?n t?i trong xã h?i hi?n ??i mà các ki?n th?c m?i ???c c?p nh?t m?i ngày. Không ai mu?n b? b? l?i phía sau c?.

N?u b?n làm v? m?ng này, hãy th??ng xuyên update các bài vi?t và ki?n th?c m?t cách th??ng xuyên và m?i m?. Ng??i dùng s? không mu?n ??c các bài vi?t ???c ??a lên t? 5, 10 n?m v? tr??c ?âu!

Có th? b?n s? quan tâm: TikTok Ads là gì? Nh?ng thông tin c?n bi?t v? qu?ng cáo TikTok

Thi?t k? website ho?c blog download tài li?u

?ây c?ng là lo?i n?i dung ???c bi?t ??n khá nhi?u và có m?c ?? c?nh tranh cao. B?i ng??i ch? website không ch? có th? s? d?ng trang web ?? ki?m ti?n t? qu?ng cáo mà còn có th? tìm thêm thu nh?p t? vi?c rút g?n link.

Thi?t k? website ho?c blog download tài li?u
Thi?t k? website ho?c blog download tài li?u

H??ng d?n cách ??ng ký Google Adsense

Làm vi?c v?i Google ch?a bao gi? là d? dàng. B?n c?n ??m b?o các ?i?u ki?n sau ?ây m?i hy v?ng có kh? n?ng cao ???c xét duy?t tài kho?n:

  • Giao di?n website ho?c blog c?n ??n gi?n, rõ ràng
  • Nh?ng n?i dung ???c ??ng t?i là nh?ng n?i dung m?i và do b?n thân t? sáng t?o. Không ???c sao chép t? ng??i khác.
  • Không ???c ch?a nh?ng n?i dung c?m trong ?i?u kho?n c?a Google nh? b?o l?c, 18+, spam,…
  • ??m b?o yêu c?u k? thu?t, chính sách cookie,…
  • Không ch?a link t?i các ph?n m?m virus, ??c h?i cho thi?t b? c?a ng??i dùng,…
H??ng d?n cách ??ng ký Google Adsense
H??ng d?n cách ??ng ký Google Adsense

Sau khi ??m b?o các tiêu chí này và ???c Google xác th?c. B?n c?n th?c hi?n b??c copy mã qu?ng cáo v? và dán vào mã website c?a mình. Nh?ng không ??n gi?n nh? v?y ?âu! B?n v?n có th? b? Google t? ch?i n?u trong quá trình phê duy?t nh?n th?y qu?ng cáo c?a b?n không phù h?p. B?n c?n g?i Google ki?m duy?t và s? ???c hi?n th? qu?ng cáo n?u nh?n ???c m?t email tr? v? c?a Google.

M?t công c? quá h?p d?n ?? có th? s? d?ng ki?m thu nh?p nh? “m?t cánh tay ??c l?c”. Hy v?ng chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà Casino VN138 ?ã giúp b?n hi?u rõ h?n v? Google Adsense và cách s? d?ng thông minh ?? ki?m ti?n m?t cách hi?u qu?. C?m ?n b?n ?ã ??c và chúc b?n thành công v?i công c? này trong m?t ngày không xa nhé!

Casino VN138 là trang cá c??c uy tín hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay v?i nhi?u trò ch?i h?p d?n khác nhau, b?n có th? tham gia và tr?i nghi?m nhé. V?i chính sách b?o m?t an toàn nên b?n có th? an tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!