Bán hàng Pod là gì? Bán áo thun ki?m ti?n online hi?u qu? n?m 2022

N?u bi?t ??n Pod, b?n s? ph?i th?t lên r?ng “Ki?m ti?n online ch?a bao gi? d? nh? v?y!”. Hi?n t?i có r?t nhi?u ng??i t?p tành bán hàng Pod và ?ã ki?m ???c nhi?u l?i nhu?n cao và ngu?n thu nh?p ?n ??nh.

N?u b?n ?ang mu?n ki?m m?t công vi?c làm online t?i nhà mà không c?n ph?i t?n nhi?u th?i gian, công s?c và ti?n b?c thì có l? Pod s? là l?a ch?n duy nh?t c?a b?n ngay lúc này. Hãy cùng Casinovn138.com tìm hi?u v? mô hình kinh doanh online x?n sò này ngay bây gi? nhé.

Pod là gì?

Pod là tên vi?t t?t c?a t? Print On Demand, có ngh?a là Bán áo in theo yêu c?u. B?n có th? t? sáng t?o và thi?t k? m?u mã và ??ng lên bán ho?c có th? thuê m?t ??i ng? design chuyên nghi?p ?? làm ?i?u này. Các vi?t còn l?i nh? in ?n, v?n chuy?n, l?u tr? hàng hóa,…s? có Pod lo, còn b?n không c?n ph?i lo b?t k? m?t v?n ?? nào c?.

Pod là gì?
Pod là gì?

?u và nh??c ?i?m khi bán hàng Pod

?u ?i?m

 • L?i nhu?n cao: Tính b?ng EUR và USD
 • Không s? t?n hàng: Vì hàng ch? ???c in ?n khi có khách hàng ??t mua s?n ph?m c?a b?n nên không s? t?n hàng.
 • T? l? c?nh tranh th?p: Vì thi?t k? ???c bán ra là do b?n t? sáng t?o và thi?t k? nên không s? ??ng hàng hay c?nh tranh v?i b?t k? ai khác.
 • Không c?n quan tâm ??n v?n ?? in ?n, v?n chuy?n: ?ây là chuy?n c?a Pod, b?n không c?n ph?i lo!
?u và nh??c ?i?m khi bán hàng Pod
?u và nh??c ?i?m khi bán hàng Pod

Nh??c ?i?m

 • Ph?i có kh? n?ng thi?t k?: N?u có th? t? thi?t k?, l?i nhu?n b?n s? nhi?u h?n so v?i vi?c ph?i ??u t? ti?n ?? thuê design v? làm.
 • Khó ki?m soát: B?n s? không th? tham gia vào quá trình v?n chuy?n và in ?n ??n hàng. Vì ?i?u này thu?c quy?n ki?m soát c?a bên Pod.
 • T? su?t l?i nhu?n th?p: Ph? thu?c vào cách b?n ??nh giá s?n ph?m và thu hút khách hàng.

H??ng d?n cách ki?m ti?n online t? Pod n?m 2022

Các k? n?ng c?n trang b?

 • Ph?i có kh? n?ng t? thi?t k? và am hi?u c? b?n v? các ph?n m?m h? tr? thi?t k? chuyên nghi?p nh? Ps, Ai,…
 • Ch?m ch? trong vi?c thi?t k? và ??u t? v? s?n ph?m c?a b?n thân
 • Có kh? n?ng quan sát và phán ?oán tình hình nh? v? th? tr??ng, khách hàng, ??i th?,…
 • Bi?t m?t chút v? các k? n?ng marketing nh? ch?y qu?ng cáo trên các n?n t?ng m?ng xã h?i ?? ph?c v? quá trình qu?ng bá và gi?i thi?u s?n ph?m ??n khách hàng.

Các n?n t?ng tìm ý t??ng bán áo thun và Pod

 • Google Trends: B?n có th? s? d?ng công c? này ?? h? tr? cho vi?c nghiên c?u th? tr??ng và khách hàng. B?n có th? bi?t ???c xu h??ng xã h?i và các v?n ?? mà con ng??i ?ang quan tâm ?? có th? ??a ra các thi?t k? b?t trend, h?p th?i trang,…
 • Pinterest: Là n?i b?n có th? lên ?? tham kh?o vô vàn các thi?t k?, m?u ?nh khác nhau m?t cách chuyên nghi?p và ?a d?ng. ?ây là “v? c?u tinh” dành cho các b?n hay b? bí ý t??ng ho?c m?i t?p tành thi?t k? ?ó nha.
 • Cu?i cùng là SpyBadaoSpyAMZ là 2 n?n t?ng cung c?p hàng tri?u các m?u thi?t k? áo thun ??c l?, b?t m?t và hot trend giúp b?n có th? tham kh?o và l?y ý t??ng cho các thi?t k? c?a mình.

B?n có th? tham kh?o thêm bài vi?t Netsale là gì? H??ng d?n ??ng ký và s? d?ng n?n t?ng Netsale ki?m ti?n

Các n?n t?ng tìm ý t??ng bán áo thun và Pod
Các n?n t?ng tìm ý t??ng bán áo thun và Pod

3 b??c giúp b?n ki?m ti?n v?i Pod

B??c 1: L?a ch?n s?n ph?m và tìm ý t??ng: Hi?n t?i các s?n ph?m có th? dùng ?? in ?n nh? ?p ?i?n tho?i, qu?n áo, ly tách, túi m?,…B?n s? ph?i xác ??nh ???c s?n ph?m mình c?n kinh doanh và s? d?ng các công c? li?t kê ? trên ?? tìm ki?m các ý t??ng v? thi?t k?.

B??c 2: Thi?t k? và ??ng t?i: N?u b?n có th? t? sáng t?o và thi?t k? thì càng t?t. Không thì c?n ph?i thuê design ?? làm thi?t k? theo yêu c?u mà b?n ??a ra. Sau ?ó ??ng t?i các thi?t k? này lên ?? bán.

B??c 3: Qu?ng bá: ?ây là b??c cu?i cùng ?? b?n có th? thành công bán ???c s?n ph?m c?a mình. B?n có th? th?c hi?n 1 trong 2 ho?c cùng lúc c? 2 hình th?c là Free Traffic và Paid Traffic ?? tìm ki?m ngu?n khách hàng ti?m n?ng c?a mình.

N?u b?n v?n còn ??ng th?c m?c v? các b??c s? d?ng Print On Demand thành công, hãy Liên h? ngay v?i Casino VN138 ?? ???c h??ng d?n m?t cách chi ti?t h?n nhé!

Chuyên m?c T?ng h?p nhà Casino VN138 tin r?ng b?n s? thành công trong vi?c bán hàng Pod n?u b?n ?am mê, ch?m ch? và ??u t? th?i gian ?? phát tri?n các s?n ph?m c?a b?n thân. Chúc b?n kh?i nghi?p thành công nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!