Quy ??nh kích th??c sân Futsal là bao nhiêu?

Quy ??nh kích th??c sân Futsal là bao nhiêu?

Futsal – hay bóng ?á trong nhà là môn th? thao ?ang phát tri?n r?t nhanh t?i Vi?t Nam. Quy ??nh kích th??c sân bóng Futsal là bao nhiêu? Quy ??nh v? không gian thi ??u th? nào?  Tiêu chu?n thi ??u c?a FIFA nh? th? nào?

Trong bài vi?t này, Casino VN138 chia s? ??n b?n ??c nh?ng thông tin chính xác nh?t v?  kích th??c sân bóng Futsal trong nhà theo tiêu chu?n thi ??u m?i nh?t c?a FIFA hi?n nay. M?i ng??i cùng tham kh?o nhé.

Kích th??c m?t sân bóng Futsal

Kích th??c m?t sân bóng Futsal

Sân t?p luy?n và thi ??u Futsal có hình ch? nh?t v?i chi?u d?c l?n h?n chi?u ngang, các thông tin ???c t?ng h?p b?i các chuyên gia t? VN 138.com

 • ??i v?i sân t?p luy?n t?i thi?u là 25m x 15m và t?i ?a là 42m x 25m.
 • ??i v?i sân thi ??u theo chu?n qu?c t? có kích th??c t?i thi?u là 38m x18m và t?i ?a là 42m x 25m.

Quy ??nh v? các khu v?c ??c bi?t trên sân ??u

Quy ??nh v? các khu v?c ??c bi?t trên sân ??u
Quy ??nh v? các khu v?c ??c bi?t trên sân ??u

Quy cách các ???ng gi?i h?n trên sân bóng Futsal

Sân ??u ???c xác ??nh b?i các ???ng gi?i h?n sau:

 • Hai ???ng gi?i h?n dài h?n và ch?y d?c sân g?i là ???ng biên d?c. 
 • Hai ???ng gi?i h?n ng?n và ch?y ngang sân g?i là ???ng biên ngang.
 • Các ???ng k? trên sân ??u có chi?u r?ng 8cm.
 • ???ng th?ng k? su?t theo chi?u ngang và chia sân thành 2 ph?n b?ng nhau g?i là ???ng gi?i h?n gi?a sân, m?i ??i t??ng ?ng v?i 1 ph?n sân.
 • ?i?m tâm n?m ? chính gi?a ???ng gi?i h?n là ?i?m dùng ?? giao bóng. T? tâm ?ó k? ???ng tròn có bán kính 3m và quy ??nh là vòng tròn gi?a sân.

Có th? b?n c?ng mu?n xem: Tiêu chu?n FIFA – Kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i là bao nhiêu?

Quy ??nh v? khu ph?t ??n

Quy ??nh v? khu ph?t ??n
Quy ??nh v? khu ph?t ??n

Khu v?c ph?t ??n ???c xác ??nh t?i biên ngang c?a m?i ph?n sân, l?y c?u môn làm tâm k? vào trong sân ¼ ???ng tròn bán kính 6m, n?i ?i?m cu?i c?a 2 cung ¼ ???ng tròn m?t ?o?n dài 3.16m và cách ??u ???ng biên ngang 6m. ???ng th?ng gi?i h?n 6m này chính là v? trí khu v?c ph?t ??n.

Ch?m ph?t ??n th? nh?t: Là ?i?m trên ???ng th?ng vuông góc v?i biên ngang, cách viên ngang 6m. ???c xác ??nh t?i ?i?m n?m trên ???ng 6m và cách gi?a ?o?n th?ng 3.16m.

Ch?m ph?t ??n th? hai: Là ?i?m rõ ràng trên sân n?m chính gi?a ???ng th?ng vuông góc v?i biên ngang và cách biên ngang 10m. 

B?n có th? tham kh?o thêm: Lu?t bóng ?á | L?i ch?m tay trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào?

Quy ??nh v? cung ?á ph?t góc

Quy ??nh v? cung ?á ph?t góc
Quy ??nh v? cung ?á ph?t góc

Cung ph?t góc là 1/4 ???ng tròn có bán kính 25cm ???c k? phía trong sân, có tâm là m?i góc sân.

Quy ??nh v? khu v?c thay th? c?u th?

Khu v?c thay th? c?u th? là n?i ?? các c?u th? d? b? ???c thay th? vào sân thay c?u chính ?ang thi ??u:

 • Khu v?c thay th? c?u th? n?m trên ???ng biên d?c, k? hàng gh? ng?i c?a c?u th?, HLV ??i bóng có chi?u dài 5m. ???c xác ??nh b?i hai ?o?n th?ng vuông góc v?i ???ng biên d?c 80cm x 8cm.
 • Khu v?c thay th? c?u th? n?m ? ngay v? trí tr?ng tài và cách ???ng gi?i h?n n?a sân 5m v? phía bên ph?i.

Quy ??nh v? khung thành sân bóng Futsal

C?u môn sân bóng Futsal ???c ??t ? gi?a m?i ???ng bên ngang g?m hai c?t d?c vuông góc v?i m?t sân và n?i v?i thanh xà ngang song song v?i m?t sân thi ??u.

 • Kho?ng cách gi?a hai c?t d?c là 3m và chi?u cao là 2m.
 • C? xà ngang và c?t d?c ??u có b? dày là 8cm v?i v? r?ng c?a các m?t là t??ng ???ng nhau.
 • L??i c?u môn ???c làm b?ng s?i nylon ???c c? ??nh ch?c ch?n vào c?u môn.
 • Khung c?u môn có chi?u sâu 80cm và phía trên là 100cm.

Quy ??nh v? m?t sân thi ??u môn Futsal

B? m?t sân thi ??u bóng Futsal m?m, ph?ng ???c thi?t k? b?ng ch?t li?u không b? mài mòn. B? m?t sân th??ng s? d?ng sàn lát g? ho?c ph? ch?t li?u nhân t?o phù h?p nh? th?m PVC

Chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 v?a mang ??n b?n ??c nh?ng thông tin chính xác nh?t v? nh?ng quy ??nh kích th??c sân Futsal. Hy v?ng nh?ng chia s? trên giúp b?n gi?i ?áp ???c th?c m?c và hi?u h?n v? b? môn th? thao này.

Hãy tham gia cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau và ???c ?ông ??o ng??i ch?i l?a ch?n. V?i chính sách và ?i?u kho?n d?ch v? an toàn cho ng??i ch?i nên b?n có th? yên tâm ??ng ký tham gia nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!