FIFA – Kích th??c sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh là bao nhiêu?

FIFA - Kích th??c sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh là bao nhiêu?

Trong nh?ng tr?n c?u ??nh cao gi?i ngo?i h?ng Anh ???c phát trên tivi hay xem tr?c ti?p trên sân c? ??u có chung câu h?i là “Kích th??c sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh là bao nhiêu?”.

?? tr? l?i cho câu h?i c?a các b?n, hôm nay Nhà cái VN138 xin gi?i thi?u ??n các b?n kích th??c sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh ???c liên ?oàn bóng ?á FIFA quy ??nh, theo ?ó là danh sách m?t s? sân v?n ??ng t? ch?c gi?i ??u.

Kích th??c sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh

Kích th??c sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh
Kích th??c sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh

Kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i th??ng có chi?u dài kho?ng 100m – 110m, chi?u r?ng t? 64 – 75m. B?t ??u t? n?m 2007 liên ?oàn bóng ?á th? gi?i FIFA ?ã quy chu?n sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh ?? ph?c v? cho các tr?n ??u ??nh cao, kích th??c sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh s? có chi?u dài là 105m và chi?u r?ng là 68m

Tuy nhiên di?n tích c?a sân bóng tùy thu?c vào di?n tích tính c? trong sân và ngoài sân. Vì th? có nhi?u sân bóng có di?n tích khác nhau. D??i ?ây là danh sách các sân v?n ??ng ? ngo?i h?ng Anh.

B?n có th? xem thêm: Kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i là bao nhiêu?

Sân v?n ??ng Wembley

Sân v?n ??ng Wembley
Sân v?n ??ng Wembley

Wembley n?i ti?ng là sân v?n ??ng l?n nh?t Ngo?i H?ng Anh. ??i bóng Totteham Hotspur ?ang là ??i bóng t?m s? h?u. Sân bóng có kích th??c m?t sân theo tiêu chu?n c?a FIFA qu?c t? quy ??nh là 105m x 68m.

V?i s?c ch?a kh?ng l? lên ??n 100.000 ch? ng?i x?p th? 2 v? di?n tích khán ?ài ? Châu Âu. Dù v?y sân v?n ??ng v?n ch?t kín ch? m?i khi các tr?n c?u kinh ?i?n c?a bóng ?á Châu Âu di?n ra và ???c t? ch?c t?i ?ây.

Sân v?n ??ng Old Trafford

Sân v?n ??ng Old Trafford
Sân v?n ??ng Old Trafford

Old Trafford là sân v?n ??ng l?n th? 2 t?i ngo?i h?ng Anh c?a ??i ch? nhà Manchester United. Sân bóng có kích th??c m?t sân theo tiêu chu?n FIFA là 105m x 68m. V?i di?n tích có s?c ch?a h?n 75.500 ng??i

N?i ?ây ???c m?nh danh là nhà hát c?a nh?ng gi?c m?. Là ??a ?i?m cu?ng nhi?t nh?t gi?i Premier League. G?n li?n v?i ??i ch? nhà Qu? ?? ch?ng ki?n r?t nhi?u tr?n c?u l?ch s?.

Sân v?n ??ng Emirates

Sân v?n ??ng Emirates
Sân v?n ??ng Emirates

Emirates là sân nhà ??i ch? nhà Arsenal v?i kích th??c m?t sân 105m x 68m. N?i ?ây ???c m?nh danh là sân bóng hi?n ??i ??p nh?t th? gi?i. N?i ?ây ch?ng ki?n quá trình tr??ng thành c?a ??i bóng Arsenal và c?ng là thánh ??a giúp ??i tuy?n này thi ??u th?ng hoa t?i sân nhà.

Sân v?n ??ng Anfield

Sân v?n ??ng Anfield
Sân v?n ??ng Anfield

Anfield ???c bi?t ??n là sân bóng lâu ??i nh?t và ???c nâng c?p qua nhi?u th?i k? bóng ?á. N?i ?ây là thánh ??a n?i ti?ng c?a ??i ch? nhà Liverpool. V?i kích th??c m?t sân là 101m x68m, còn thi?u 4m so v?i quy chu?n chi?u dài c?a FIFA. ?ây c?ng chính là ?i?m ??c bi?t c?a sân Anfield, cùng v?i ?ó là s?c ch?a lên ??n 54.074 ch? ng?i.

Sân v?n ??ng Etihad Stadium

Etihad Stadium là ti?n thân sân City Of Manchester là sân nhà ??i bóng nhà giàu Manchester City. V?i kích th??c sân ??u ??t tiêu chu?n 105m x 68m, n?m trong top 5 sân v?n ??ng l?n nh?t gi?i ngo?i h?ng Anh v?i h?n 55.000 ch? ng?i. 

???c kh?i công xây d?ng n?m 2002 ?? chu?n b? cho ??i h?i Th? thao kh?i Th?nh v??ng chung r?i tr? thành sân nhà c?a ??i bóng n?a xanh thành Manchester ngay sau ?ó.

Sân v?n ??ng Bet365 Stadium

Sân v?n ??ng Bet365 Stadium
Sân v?n ??ng Bet365 Stadium

Bet365 Stadium bi?t danh v?i sân v?n ??ng ?n ào nh?t th? gi?i. Không ph?i vì quá ?ông khán gi? hay quá nhi?u s? hâm m? trên sân. Mà do kích th??c c?a sân nh? h?n nhi?u so v?i tiêu chu?n là 100m x 64m. Khán ?ài ???c thi?t k? sát v?i sân v?i s? l??ng gh? ng?i không quá kh?ng.

Sân nhà Bet365 là m?t ?i?m ??n “?i d? khó v?” v?i các ??i bóng t?i Premier League k? t? khi Stoke City lên h?ng n?m 2008. ?ây là sân nhà c?a CLB Stoke City.

Chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 v?a cung c?p cho các b?n thông tin v? kích th??c sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh tiêu chu?n FIFA và danh sách các sân v?n ??ng ??c bi?t nh?t t?i Ngo?i H?ng Anh. Hy v?ng bài vi?t ?ã ph?n nào giúp ích cho b?n hi?u h?n v? bóng ?á ngo?i h?ng Anh.

Hãy tham gia cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau và ???c ?ông ??o ng??i ch?i l?a ch?n. Xem thêm v? nhà cái Casino VN138 t?i ph?n gi?i thi?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!