Kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i là bao nhiêu?

Kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i là bao nhiêu

Xem bóng ?á ?ã lâu nh?ng b?n ?ã bi?t kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i là bao nhiêu ch?a? N?u ch?a thi trong bài vi?t hôm nay chúng tôi xin chia s? ??n b?n thông tin v? kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i theo tiêu chu?n c?a FIFA.

Sân bóng ?á 11 ng??i th??ng có di?n tích khá r?ng l?n, ???c áp d?ng cho nh?ng gi?i thi ??u chuyên nghi?p. Hãy cùng nhà cái Casino VN138 tìm hi?u v? kích c?ng nh? c?u t?o c?a sân bóng ?á 11 ng??i qua bài vi?t bên d??i nhé.

Kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i tiêu chu?n c?a FIFA

Kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i tiêu chu?n c?a FIFA
Kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i tiêu chu?n c?a FIFA

Chi?u dài sân bóng ?á 11 ng??i

Chi?u dài sân tiêu chu?n FIFA là 105m. Tuy nhiên, chi?u dài ???ng biên d?c ???c FIFA ch?p nh?n là t? 100m ??n 110m. ?ây là chi?u dài tiêu chu?n ???c áp d?ng cho các gi?i bóng chuyên nghi?p ???c FIFA t? ch?c. L?u ý, nên nh? là chi?u dài t?i thi?u là 90m và t?i ?a 110m.

Chi?u r?ng sân bóng ?á 11 ng??i

Theo quy ??nh c?a FIFA thì chi?u r?ng c?a sân bóng ?á 11 ng??i s? ???c ch?p nh?n t? t?i thi?u 64m ??n t?i ?a là 75m. T??ng t? nh? trên, ?ây là kích th??c áp d?ng cho các tr?n thi ??u chuyên nghi?p ho?c bán chuyên. 

Chung quy l?i, kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i tiêu chu?n là 7480 m2 (v?i kích th??c 150x68m).

Có th? b?n c?ng quan tâm: Quy ??nh kích th??c sân Futsal là bao nhiêu?

Quy ??nh v? thi?t k? sân bóng ?á 11 ng??i

???ng gi?i h?n trên sân

???ng gi?i h?n trên sân
???ng gi?i h?n trên sân

M?t sân bóng ??t chu?n cho các tr?n thi ??u chuyên nghi?p trên th? gi?i s? có 6 ???ng gi?i h?n nh? sau:

  • 2 ???ng biên d?c theo chi?u dài c?a sân.
  • 2 ???ng biên ngang ?ánh d?u gi?i h?n chi?u dài sân.
  • 1 ???ng gi?a sân n?m theo chi?u ngang c?a sân, chia sân thành hai ph?n b?ng nhau.
  • 1 ???ng tròn n?m ? gi?a sân, ???c ???ng gi?a sân chia là 2 ph?n b?ng nhau.

Khu v?c c?u môn sân bóng 11 ng??i

?ây là hai ???ng th?ng song song b?t ??u t? c?t d?c 5m50, hai ???ng này b?t bu?c vuông góc v?i ???ng biên ngang và ??ng th?i ph?i n?i li?n hai ???ng th?ng ?ó. Ph?n di?n tích n?m trong ???ng k? này g?i là c?u môn.

V? trí ph?t ??n

V? trí ph?t ??n
V? trí ph?t ??n

?ây là kho?ng cách 16m50 tính t? c?t d?c ??n ???ng biên ngang, vuông góc v?i ???ng biên ngang. Khi n?i li?n 2 ???ng th?ng ?ó, k?t h?p v?i ???ng biên ngang, ta s? có ???c khu v?c ph?t ??n. ?i?m này có ???ng kính 22cm, n?m cách ???ng biên ngang 11m.

Trong tr?n ??u, c?u th? s? th?c hi?n các qu? ph?t ??n trên ???ng tròn bán kính 9m15 v?i tâm là ?i?m ph?t ??n.

Các khu v?c c?t c? góc trên sân

Các sân bóng ?á 11 ng??i h?u h?t ??u hình ch? nh?t nên s? có 4 góc c?t c? trên sân. C?t c? này cao t?i thi?u là 1m50, không có ??u nh?n. Trong m?t s? tr??ng h?p, v? trí c? góc có th? c?m ? bên ngoài ???ng gi?a sân, cách 2 ???ng biên d?c.

Các khu v?c c?t c? góc trên sân
Các khu v?c c?t c? góc trên sân

Khu v?c khung thành trên sân

Khung thành hay còn g?i là c?u môn, ?ây là khu v?c n?m gi?a hai ???ng biên ngang trên sân. Khu v?c c?u môn g?m có 2 c?t d?c cách v? trí c?m c? góc 7m32 và 1 xà ngang n?i li?n 2 c?t, n?m cách m?t sân 2m44.

B?n có th? xem thêm: Sân v?n ??ng Wembley

Tham kh?o kích th??c các sân bóng ?á 11 ng??i trên n?i ti?ng trên th? gi?i

Trên th? gi?i có nhi?u sân v?n ???c n?i ti?ng v?i kích th??c siêu kh?ng và thi?t k? ??c l?. Tuy nhiên, ?? t? ch?c ???c các gi?i bóng chuyên nghi?p thì kích th??c các sân bóng ?á 11 ng??i này ph?i ??t theo tiêu chu?n c?a FIFA ??a ra. Cùng xem qua kích th??c c?a nh?ng sân v?n ??ng n?i ti?ng trên th? gi?i bên d??i nhé:

  • Sân Emirate: ?ây là sân c?a ??i tuy?n Arsenal v?i kích th??c tiêu chu?n FIFA là 105x68m.
  • Sân bóng ?á Old Trafford: Gi?ng nh? trên sân c?ng có kích th??c tiêu chu?n là 105x68m.
  • Sân v?n ??ng Anfield: Khác v?i kích th??c trên, sân bóng ?á c?a ??i tuy?n Liverpool có chi?u dài là 101x68m.
  • Sân v?n ??ng Stamford Bridge: Sân nhà c?a ??i tuy?n Chelsea thì có kích th??c 103x68m.
  • Sân v?n ??ng qu?c gia M? ?ình: Sân bóng qu?c gia Vi?t Nam ta có kích th??c theo tiêu chu?n FIFA là 105x68m. Bên c?nh ?ó, k?t h?p thi ??u ?i?n kinh v?i 8 ???ng ch?y vòng 400m và 10 ???ng ch?y th?ng 110 m.

Chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 v?a thông tin ??n b?n v? Kích th??c sân bóng ?á 11 ng??i là bao nhiêu theo tiêu chu?n c?a FIFA. Hy v?ng bài vi?t ?ã cung c?p cho b?n nh?ng thông tin ki?n th?c hay và thú v?.

Hãy ??ng ký thành viên cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138. Chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau và ???c ?ông ??o ng??i ch?i l?a ch?n. Xem thêm v? nhà cái Casino VN138 t?i ph?n Gi?i thi?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!