Kích th??c khung thành sân bóng ?á mini 5 ng??i

Kích th??c khung thành sân bóng ?á mini 5 ng??i

Chúng ta th??ng theo dõi nh?ng tr?n ??u l?n trên th? gi?i v?i kích th??c khung thành r?ng ??t chu?n FIFA. V?y có bao gi? b?n th?c m?c nh?ng sân bóng nh? có kích th??c khung thành là bao nhiêu không? C? th? là kích th??c khung thành sân bóng ?á mini 5 ng??i.

Trong bài vi?t hôm nay, nhà cái Casino VN138 xin chia s? cho b?n nh?ng ki?n th?c v? kích th??c khung thành sân bóng ?á mini 5 ng??i. N?u b?n là fan hâm m? c?a môn th? thao này ??ng b? qua bài vi?t bên d??i nhé.

Kích th??c khung thành sân bóng ?á mini 5 ng??i

Kích th??c khung thành sân bóng ?á mini 5 ng??i
Kích th??c khung thành sân bóng ?á mini 5 ng??i

Bóng ?á mini 5 ng??i hay còn g?i là bóng ?á trong nhà (Futsal), ?ây c?ng là b? môn bóng ?á ???c khá nhi?u b?n tr? yêu thích. Thay vì ch?i ngoài sân c? thì bóng ?á mini 5 ng??i ch?i trong nhà, ?i?m khác bi?t so v?i bóng ?á 11 ng??i n?a là quy?n thay ??i ng??i không gi?i h?n.

Theo tiêu chu?n c?a FIFA thì kích th??c khung bóng sân bóng ?á mini 5 ng??i s? là 3.0 x 2.0 x 1.0m g?m chi?u dài, chi?u r?ng và chi?u sâu. C?t d?c và ngang ph?i có kích th??c b?ng 12cm. C?t ???c làm t? g? ho?c kim lo?i, s?n màu tr?ng, ??m b?o an toàn cho c?u th?.

Có th? b?n c?ng quan tâm: FIFA – Kích th??c sân bóng ?á ngo?i h?ng Anh là bao nhiêu?

Kích th??c sân thi ??u mini 5 ng??i chu?n FIFA

Kích th??c sân thi ??u mini 5 ng??i chu?n FIFA
Kích th??c sân thi ??u mini 5 ng??i chu?n FIFA

V? sân thi ??u thì bóng ?á mini 5 ng??i có kích th??c v?a ph?i, sân bóng là hình ch? nh?t có chi?u dài kho?ng 38m ??n 42m, chi?u r?ng kho?ng 16m ??n 25m. Sân ???c làm t? g? ho?c v?t li?u nhân t?o.

Kích th??c khung thành sân bóng ?á 11 ng??i

Kích th??c khung thành sân bóng ?á 11 ng??i
Kích th??c khung thành sân bóng ?á 11 ng??i

Bóng ?á 11 ng??i là môn th? thao ph? bi?n nh?t trên th? gi?i trong các gi?i ??u nh? World Cup, Euro. Vì th? kích th??c c?a sân bóng này ???c FIFA quy ??nh khá ch?t ch? v?i thông s? l?n l??t là 7,32 x 2,44 x 1,5m. C?t ???c làm t? ch?t li?u g? ho?c kim lo?i, s?n màu tr?ng, ??m b?o an toàn cho c?u th?.

Kích th??c sân thi ??u 11 ng??i chu?n FIFA

Kích th??c sân thi ??u 11 ng??i chu?n FIFA
Kích th??c sân thi ??u 11 ng??i chu?n FIFA

V? sân thi ??u thì môn bóng ?á 11 có kích th??c l?n và th??ng ??t vào nh?ng sân bóng hàng ??u trên th? gi?i. V?i kích th??c dài và r?ng l?n l??t là:

  • Chi?u dài: 105m
  • Chi?u r?ng: 68m

Nh?ng sân thi ??u r?ng hàng ??u th? gi?i nh?: Borg El Arab l?n nh?t ? R?p, sân bóng ?á qu?c gia Bukit Jalil l?n nh?t ?ông Nam Á, Wembley l?n nh?t t?i Anh, Camp Nou l?n nh?t châu Âu,…

B?n có th? tham kh?o thêm: Quy ??nh kích th??c sân Futsal là bao nhiêu?

Chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 ?ã thông tin ??n b?n v? Kích th??c khung thành sân bóng ?á mini 5 ng??i m?t cách ??y ?? và chính xác nh?t theo tiêu chu?n c?a FIFA. Hy v?ng bài vi?t ?ã cung c?p cho b?n nh?ng ki?n th?c v? bóng ?á thú v?.

Hãy tham gia ch?i cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138 ngay bây gi? ?? nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n b?n nhé. Casino VN138 là nhà cái hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay, v?i chính sách b?o m?t an toàn nên b?n có th? an tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!