Top nh?ng khách s?n sòng b?c n?i ti?ng t?i Vi?t Nam

Top nh?ng khách s?n sòng b?c n?i ti?ng t?i Vi?t Nam

Có l? b?n ?ã  nghe qua và bi?t khá rõ v? Casino. V?y Casino Hotel hay Resort Casino thì sao? B?n ?ã nghe qua mô hình gi?i trí ngh? d??ng này bao gi? ch?a? V?y khách s?n sòng b?c là gì? ?ây chính là mô hình ngh? d??ng k?t h?p v?i gi?i trí thu hút nhi?u khách du l?ch trong và ngoài n??c.

Ngay sau ?ây, hãy cùng chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 tìm hi?u v? mô hình khách s?n sòng b?c là gì, ??ng th?i k? ??n m?t s? cái tên tiêu bi?u ho?t ??ng d??i mô hình gi?i trí này nhé. M?i các b?n cùng theo dõi.

Casino Hotel là gì?

Casino Hotel là gì?
Casino Hotel là gì?

Casino Hotel/ Resort hay còn g?i là khách s?n/ khu ngh? d??ng có Casino. ?ây là hình th?c k?t h?p gi?a Casino và nhà ngh? dành cho khách hàng có nhu c?u gi?i trí và ngh? d??ng. S? k?t h?p này t?o nên m?t “thiên ???ng” cho các “??i gia” gi?i t?a m?i áp l?c, c?ng th?ng trong công vi?c h?ng ngày.

??c ?i?m Casino Hotel:

  • Không ch? khách s?n hay khu ngh? d??ng sòng b?c, ngoài ra t?i n?i ?ây còn cung c?p m?t s? d?ch v? mi?n phí ?i kèm.
  • T?i ?ây còn mang ??n cho nhi?u ?u ?ãi cho du khách bao g?m d?ch v? ?n u?ng, gi?i trí,… t?i sòng b?c c?a h?.
  • Cá khu khách s?n sòng b?c th??ng ???c xây d?ng t?i các trung tâm, thành ph? du l?ch n?i ti?ng thu hút nhi?u khách du l?ch trong và ngoài n??c.

Top 5 khách s?n Casino l?n nh?t Vi?t Nam

The Grand H? Tràm

The Grand H? Tràm
The Grand H? Tràm

The Grand Casino khai tr??ng vào n?m 2017 cách Thành ph? H? Chí Minh 2 gi? lái xe. N?i ?ây ???c ví nh? thiên ???ng vui ch?i cu?i tu?n ? mi?n nam Vi?t Nam. V?i quy mô ??u t? c?c kh?ng, h?n 90 bàn ch?i game và 614 máy ?ánh b?c ?áp ?ng nhu c?u gi?i trí c?a khách l?u trú. Trang thi?t b? máy móc t?i ?ây vô cùng hi?n ??i sánh ngang v?i các sòng b?c hàng ??u t?i Las Vegas hay Macao n?i ???c m?nh danh là kinh ?ô c? b?c c?a th? gi?i.

Ngoài ra, Casino H? Tràm ?ã ???c c?p phép ph?c v? ng??i ch?i Vi?t Nam. B?t c? ai là công dân Vi?t Nam trên 21 tu?i và có thu nh?p ít nh?t 10 tri?u m?i tháng ??u có th? ch?i t?i sòng bài này.

Corona Resort Casino Phú Qu?c

Corona Resort Casino Phú Qu?c
Corona Resort Casino Phú Qu?c

???c m?nh danh là ??o Ng?c, là thiên ???ng du l?ch v?i c?nh s?c thiên nhiên t??i ??p và bãi bi?n ??p nh?t Vi?t Nam. Casino Phú Qu?c là m?t sòng b?c m?i, c?c k? hi?n ??i v?a m?i khai tr??ng vào ??u n?m 2019 ?? ?ón khách.

T?i Casino Phú Qu?c, ??i t??ng ph?c v? không ch? là ng??i n??c ngoài mà còn có c? ng??i Vi?t Nam ??n tr?i nghi?m nh?ng trò ch?i tuy?t v?i t?i sòng b?c này.

V?i 100 bàn ch?i và 1.000 máy ?ánh b?c, Corona Resort & Casino Phú Qu?c ???c coi là sòng b?c l?n nh?t Vi?t Nam tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i. Các trò ch?i ph? bi?n nh?t c?a Corona Casino Phú Qu?c là Corona Poker, Baccarat, Bài cào, Blackjack

V?i giá vé là 1 tri?u ??ng và l?u ý r?ng tr? nh? không ???c phép vào khu v?c sòng b?c.

Casino ?? S?n

Casino ?? S?n
Casino ?? S?n

Casino ?? S?n t? hào là sòng b?c h?p pháp ??u tiên ho?t ??ng t?i Vi?t Nam vào nh?ng n?m 90, n?i ng??i ch?i ph?i ch?p nh?n các chính sách nh? không cho phép s? d?ng thi?t b? ghi âm, hình ?nh, túi xách hay v?t th? l? khi tham gia gi?i trí.

Ng??i ch?i c?n ?? 21 tu?i và có b?ng l??ng thu nh?p trên 10 tri?u 1 tháng m?i có th? tham khu gi?i trí Casino t?i ?? S?n.

Macau Club – khách s?n Crowne Plaza West

Macau Club – khách s?n Crowne Plaza West
Macau Club – khách s?n Crowne Plaza West

Tr?c thu?c Crowne Plaza Hanoi, Club Macau là m?t trong nh?ng sòng b?c hi?n ??i và uy tín nh?t Hà N?i.

T?i ?ây, khách hàng có th? tham gia nhi?u trò ch?i ?ánh bài ?n khách nh?t m?i th?i ??i. T?t c? các thi?t b? máy móc ph?c v? khách hàng ??u ???c ??u t? trang b? phiên b?n m?i nh?t. S? l??ng máy r?t l?n, ?áp ?ng ?? nhu c?u c?a m?i khách hàng k? c? trong gi? cao ?i?m.

Sòng b?c Sài Gòn New World

Sòng b?c Sài Gòn New World
Sòng b?c Sài Gòn New World

N?u b?n là ng??i yêu thích trò ?? ?en thì không th? b? qua sòng bài hi?n ??i này. Sòng b?c t?i khách s?n New World – Sài Gòn ???c thi?t k? sang tr?ng và hi?n ??i, gi?ng nh? m?t “thiên ???ng” th?c s?. Hình th?c trò ch?i ?a d?ng, phong phú ?áp ?ng m?i nhu c?u ch?i c?a m?i ng??i ch?i cá c??c trong và ngoài n??c.

N?i b?t t?i ?ây là h? th?ng bàn ch?i Roulette, máy ?ánh b?c, máy ?ánh b?c r?t hi?n ??i. Ngoài ra, nhân viên ph?c v? trong khu v?c sòng b?c c?ng là m?t ?i?m c?ng cho sòng b?c này. Vì khách hàng có th? yêu c?u nhân viên g?i ý cho b?n m?t trò ch?i d? trúng th??ng và phù h?p v?i kh? n?ng c?a b?n. T?t nhiên, ng??i ch?i s? nh?n ???c s? t? v?n nhi?t tình t? h?.

Trên ?ây là danh sách 5 khách s?n Casino n?i ti?ng nh?t t?i Vi?t Nam ???c Casino VN138 chia s? ??n b?n. N?u b?n là ng??i thích ch?i cá c??c hãy th? m?t l?n ??t chân ??n nh?ng ??a ?i?m trên nhé.

Ho?c có th? tham gia các trò ch?i cá c??c online h?p d?n t?i Casino VN138. Chúng tôi là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín ???c khá nhi?u ng??i ch?i hi?n nay l?a ch?n. Liên h? qua s? hotline n?u b?n c?n h? tr? nhanh nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!