Kèo rung là gì? Cách soi kèo rung chu?n xác nh?t

Kèo rung là gì? Cách soi kèo rung chu?n xác nh?t

?i?u cu?n hút nh?t ??i v?i ng??i ch?i cá c??c bóng ?á là kèo c??c rung, nh?ng bàn th?ng b?t ng? ? phút bù gi? làm cho ng??i ch?i h?i h?p và v? òa c?m xúc. V?y c??c kèo rung là gì? 

T?t t?n t?t thông tin v? kèo rung s? ???c g?i m? trong bài vi?t này c?a chuyên m?c Th? thao Casino VN138. Hãy theo dõi ?? có thêm m?t s? kinh nghi?m soi kèo rung hi?u qu? nh?t ???c khuyên dùng t? nh?ng chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c nhé. 

Kèo rung là gì?

Kèo rung là kèo cá c??c bóng ?á khi tr?n ??u ?ang ???c di?n ra, ?ây là m?t trong nh?ng lo?i kèo cá c??c ph? bi?n hi?n nay và ???c r?t nhi?u ng??i ch?i ?a thích và l?a ch?n. Kèo rung s? có tác d?ng trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh ??i v?i tr?n ??u ?ang di?n ra. Nhi?m v? ng??i ch?i là ph?i ch?n ra kèo ?? có th? ??t c??c ngay l?p t?c trong kho?ng th?i gian ?ó.

Kèo rung là gì?
Kèo rung là gì?

V?i t? l? c??c ít, s? ti?n trúng th??ng c?c cao nên kèo rung ???c r?t nhi?u c??c th? l?a ch?n tham gia.

Ví d?: Tr?n ??u ?ang di?n ra gi?a hai ??i B? ?ào NhaB?. Ng??i ch?i s? bình t?nh ng?i xem và ch? ??i, nghiêm túc theo dõi và quan sát tr?n ??u cho ??n khi t? l? tài x?u hi?p 1 gi?m xu?ng còn 0,75. Lúc này tr?n ??u ?ang ???c di?n ra r?t h?p d?n và có nhi?u tình hu?ng có th? ghi bàn, b?n hãy nhanh tay c??c vào c?a tài. Vì khi có 1 trong 2 ??i ghi bàn th?ng thì b?n s? giành chi?n th?ng.

B?n có th? xem thêm: Kèo châu Âu là gì? Làm sao ?? ??c kèo châu Âu chu?n xác

Cách soi kèo rung chu?n xác nh?t

Soi kèo t?ng quát

H?u h?t nh?ng ng??i ch?i kèo rung ??u s? l?a ch?n cá c??c tài c?a 1 tr?n ??u, s? l??ng ng??i c??c x?u và c??c kèo s? ít h?n nh?ng nh?ng hình th?c rung này ?a s? ??u do ng??i ch?i không t? tin b?t kèo ngay t? ??u tr?n ??u.

Khi ch?i rung, b?n c?n theo dõi kèo c??c ngay t? ban ??u c?a 1 tr?n ??u, n?m b?t thông tin v? tr?n ??u nh?: ??i hình thi ??u, th?i ti?t n?i tr?n ??u di?n ra, thành tích ??i ??u, tâm lý c?a c?u th?, ch?n th??ng, tr?ng tài b?t tr?n ?ó,… Qua vi?c tìm hi?u v? các ??i ch?i này, các b?n có th? ??t c??c s? l??ng bàn th?ng mà các ??i này ghi ???c là nhi?u hay ít.

N?u b?n xác ??nh ch?i rung tài c?a 1 tr?n ??u thì c?n ghi nh? ngày di?n ra tr?n ??u, th?i gian tr?n ??u b?t ??u ?? không b? l? kèo mình ?ã soi. V?i nh?ng kèo ?ã l?a ch?n b?n có th? ch?i theo 3 l?a ch?n sau: Hi?p 1, hi?p 2 và nguyên tr?n.

Soi kèo t?ng quát
Soi kèo t?ng quát

L?a ch?n kèo rung

Khi ?ã n?m b?t ???c thông tin c?a các tr?n ??u, b?n c?n ch?n ra nh?ng kèo c??c mà kh? n?ng có bàn cao. V?i nh?ng kèo c??c ch?p 1/2 thông th??ng s? có bàn th?ng trong hi?p 1, t??ng t? cho kèo hi?p 2. B?n c?n ch? ??i th?i c? ??n khi có rung thì có th? ti?n hành ??t c??c ngay ? hi?p 1. 

T??ng t? cho nh?ng kèo c??c ch?p 1.25 và 1.5 nh?ng th? lo?i kèo này c?ng th??ng có bàn trong hi?p 1, tuy nhiên nhà cái r?t hay gài b?y ng??i ch?i khi trong m?t kho?ng th?i gian c?a ngày t? l? này th??ng không có bàn ho?c có bàn s?m ?? gây hoang mang cho ng??i ch?i. Th? nên, các b?n c?n t?nh táo h?n trong vi?c phán ?oán và ??t c??c, nh?t là nghe theo lý trí và không nên mang tâm lý ??t c??c theo s? ?ông ?? an toàn.

Nh?ng kèo ch?p 3/4 th??ng ít khi có t? s? hòa 0-0 do ?ó n?u g?p ph?i nh?ng tr?n ??u c??c ch?p nh? th? này nh?ng t? s? ?ang là 0-0 thì b?n có th? ?ánh rung c? tr?n ?? n?m ch?c c? h?i th?ng l?n trong tay nhé.

L?u ý khi ch?i kèo rung

L?u ý khi ch?i kèo rung
L?u ý khi ch?i kèo rung

?? ch?i ???c kèo rung hi?u qu? thì ng??i ch?i c?n chu?n b? m?t s? v?n nh?t ??nh, sau ?ó phân chia s? ti?n tài kho?n c?a mình làm nhi?u ph?n nh? ?? ??t c??c qua các vòng. Th??ng thì ng??i ch?i s? chia tài kho?n v?n c?a mình làm 16 ph?n, ti?n hành ??t c??c theo s? t? tin và kh? n?ng phán ?oán soi kèo th?n s?u.

Khi ch?i rung b?n nên kiên nh?n ch? ??i cho ???c kèo ?n ?? ti?n, ?i?u này có l?i cho b?n khi tính ti?n n?u th?ng 1 kèo và thua 1 kèo thì hòa ti?n ho?c có l?i ít. Khi ch?i rung nên gi? cái ??u l?nh và s? bình t?nh, không nên m?t ki?m soát d?n ??n vi?c ??t c??c nh?i kèo liên t?c b?n s? không qu?n lý ???c s? ti?n c?a mình và có th? d?n ??n thua 1 tr?n quá nhi?u.

B?n có th? xem thêm: T? l? Odds là gì? Dân ch?i cá c??c bóng ?á nh?t ??nh ph?i bi?t

V?y là nhà cái Casino VN138 ?ã cung c?p cho các b?n thông tin v? kèo rung là gì và m?t s? kinh nghi?m x??ng máu c?a nhi?u c??c th? chuyên nghi?p và các chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c ?ã tr?i qua và ?úc k?t ???c. 

Ch?i cá c??c th? thao t?i Casino VN138 có nhi?u t? l? kèo khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n. N?u b?n ch?a bi?t chúng tôi là nhà cái nh? th? nào có th? tham kh?o ngay t?i ?ây nhé: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!