Kèo ph?t góc là gì? Có nh?ng lo?i kèo ph?t góc nào hi?n nay

Kèo ph?t góc là gì?

Các lo?i kèo cá c??c th? thao nh? kèo châu Âu, châu Á thu hút ?ông ??o ng??i ch?i l?a ch?n. Trong ?ó có kèo ph?t góc b?n ?ã t?ng nghe ??n nh?ng l?i ít ???c di?n ra. V?y kèo ph?t góc là gì?

Trong bài vi?t sau ?ây, chuyên m?c Th? thao Casino VN138 s? giúp các b?n hi?u thêm v? khái ni?m kèo ph?t góc là gì và nh?ng lo?i kèo ph?t góc nào ?ang ph? bi?n hi?n nay. Ngay bây gi?, m?i b?n cùng khám phá nh?ng n?i dung v? kèo ph?t góc nhé!

Kèo ph?t góc là gì?

Kèo ph?t góc có tên g?i khác là kèo góc ho?c kèo Corners. Lo?i kèo này ???c x?p vào danh sách nh?ng kèo cá c??c online m?i nh?t hi?n nay trong trò ch?i cá ?? bóng ?á.

Không gi?ng nh? nh?ng lo?i kèo ch?p khác, khi ch?i kèo ph?t góc thì ng??i ch?i không c?n quan tâm ??n ??i nào th?ng hay thua và s? l??ng bàn th?ng trong tr?n ??u là bao nhiêu. ?i?u duy nh?t ng??i ch?i c?n chú ý ?ó là s? l??ng ph?t góc mà c? hai ??i th?c hi?n trong cùng m?t tr?n ??u. Ho?c ng??i ch?i c?ng có th? ??t c??c ? m?t s? khía c?nh khác nh? ??i ph?t góc ??u tiên và ??i ph?t góc cu?i cùng…

Kèo ph?t góc là gì?
Kèo ph?t góc là gì?

Nhà cái ??a ra t? l? c??c ph?t góc phù h?p v?i tính ch?t c?a tr?n bóng c?ng nh? ??c ?i?m c?a hai ??i ch?i. Và ? ?ây t? l? cá c??c s? t??ng ?ng v?i m?i lo?i kèo. Cùng v?i ?ó là t? l? cá c??c ph?t góc c?a m?i nhà cái c?ng s? không gi?ng nhau.

Có th? b?n ch?a bi?t: Kèo ch?p bóng ?á là gì? Cách soi kèo ch?p chu?n xác nh?t

Nh?ng lo?i kèo ph?t góc ph? bi?n hi?n nay

Kèo tài x?u ph?t góc toàn tr?n

Kèo Tài x?u ph?t góc hay còn ???c g?i là kèo trên d??i. ?ây là lo?i kèo dùng ?? tính k?t qu? cho c? tr?n. 

C?ng t??ng t? nh? kèo Tài x?u bóng ?á khác, kèo Tài x?u ph?t góc c?ng cho phép ng??i ch?i c?ng l?a ch?n c?a tài hay c?a x?u ph? thu?c vào t? l? cá c??c c?a nhà cái ??a ra cho t?ng tr?n ??u. C?a tài là s? qu? ph?t góc ???c th?c hi?n nhi?u h?n so v?i t? l? mà nhà cái ??a ra. C?a S?u chính là s? qu? ph?t góc ít h?n so v?i t? l? nhà cái ??a ra.

Kèo ch?p ph?t góc c? tr?n

Kèo ch?p ph?t góc c? tr?n
Kèo ch?p ph?t góc c? tr?n

?ây là m?t lo?i kèo ph?t góc ???c ?ông ??o ng??i ch?i l?a ch?n. Tùy vào t? l? ch?p c?a t?ng nhà cái trong m?i tr?n ??u, s? có t?ng cách tính khác nhau. 

Tuy nhiên, nhi?m v? c?a ng??i ch?i ch? là ch?n ??i ch?p và ??i ???c ch?p ph?t góc. C?n c? vào s? l??ng qu? ph?t góc sau khi k?t thúc tr?n bóng ?? phân bi?t ??i th?ng và thua.

Kèo ph?t góc 1×2

???c ?ánh giá là có nhi?u nét t??ng ??ng v?i kèo c??c châu Âu trong l?nh v?c cá ?? bóng ?á tr?c tuy?n. Ng??i ch?i s? ???c ch?n 1 trong 3 tr??ng h?p: Th?ng, hòa ho?c thua tùy theo t? l? ?n c??c c?a t?ng nhà cái ??a ra.

Kèo ph?t góc ch?n l?

Gi?ng nh? tên g?i c?a nó b?n ch? c?n d? ?oán s? l??ng qu? ph?t góc là ch?n hay l? ?? bi?t c??c th?ng hay thua.

Kèo ph?t góc ??u tiên

Kèo ph?t góc ??u tiên
Kèo ph?t góc ??u tiên

Lo?i kèo này yêu c?u ng??i ch?i d? ?oán xem qu? ph?t góc ??u tiên thu?c v? ??i nào làm c? s? ??t c??c.

Kèo ph?t góc cu?i cùng

Gi?ng nh? kèo ph?t góc ??u tiên, thay vì soi ??i ??u tiên thì b?n ph?i d? ?oán k?t qu? ph?t góc c?a ??i cu?i cùng.

Kèo ph?t góc k? ti?p

Ng??i ch?i d? ?oán ??i bóng nào s? ???c tr?ng tài cho h??ng qu? ?á ph?t góc ti?p theo và tham gia ??t c??c cho ??i ?ó. B?n có th? tham kh?o thêm: Kèo châu Âu là gì? Làm sao ?? ??c kèo châu Âu chu?n xác

Kèo không có ph?t góc

?ây là m?t hình th?c ?? thu hút ng??i ch?i nên th??ng có t? l? ?n c??c khá cao. Tuy nhiên hi?m có tr?n ??u nào mà không x?y ra tình hu?ng ph?t góc. Vì v?y hãy c?n tr?ng tr??c khi tham gia ??t kèo c??c này. Hy v?ng qua bài vi?t này c?a nhà cái Casino VN138, b?n ?ã hi?u rõ h?n v? kèo ph?t góc là gì và nh?ng lo?i kèo ph?t góc nào hi?n ?ang ph? bi?n hi?n nay. 

T?i Casino VN138, b?n có th? ch?i cá c??c th? thao v?i ??y ?? các lo?i hình và t? l? c??c ?a d?ng khác nhau. Liên h? Casino VN138 qua s? hotline ?? ???c nhân viên chúng tôi t? v?n t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!