Kèo ném biên là gì? Nh?ng lo?i kèo ném biên ph? bi?n

Kèo ném biên là gì? Nh?ng lo?i kèo ném biên ph? bi?n

N?u b?n là ng??i yêu thích b? môn cá c??c bóng ?á ch?c ch?n không ch? m?t l?n nghe qua kèo ném biên. Thông th??ng các lo?i kèo c??c này th??ng ???c xu?t hi?n trong các gi?i ??u l?n nh? Euro, World Cup,… V?y kèo ném biên là gì?

N?u b?n ch?a bi?t ??n lo?i kèo ném biên là gì thì có th? tham kh?o nh?ng chia s? t? chuyên m?c Th? thao nhà cái Casino VN138 nhé. M?i các b?n cùng theo dõi.

Kèo ném biên là gì?

Kèo ném biên là gì?
Kèo ném biên là gì?

Trong các tr?n ??u mùa gi?i Châu Âu, ngoài c??c c? b?n, m?t s? nhà cái ??a ra nhi?u lo?i c??c khác nh? ph?t góc, ph?t ??n… và ném biên là m?t lo?i c??c khá m?i. Kèo ném biên là m?t trong nh?ng lo?i c??c ph? trong cá c??c bóng ?á ???c bi?t ??n v?i cái tên “throw-in” betting. Cách th?c ??t c??c c?ng r?t gi?ng v?i các c??c khác.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Kèo trên d??i là gì?

Nh?ng lo?i kèo ném biên c??c ph? bi?n

Nh?ng lo?i kèo ném biên c??c ph? bi?n
Nh?ng lo?i kèo ném biên c??c ph? bi?n

C??c qu? ném biên ??u tiên: Lo?i cá c??c này gi?ng v?i tên g?i c?a nó. T?c là b?n s? ch?n ??i nào vào tr??c trong trò ch?i ?ó. B?n có th? ch?n b?t k? c??c nào d?a trên t? l? c??c mà nhà cái ??a ra cho c? hai ??i.

C??c Tài X?u ném biên: Gi?ng nh? th? ph?t và qu? ph?t góc. Nhà cái ph?i ??a ra m?t t? l? h?p lý ?? ng??i ch?i l?a ch?n ??t c??c tài x?u ho?c ??t c??c d?a trên t? l? ?ó. N?u có nhi?u qu? ném biên h?n d? ?oán, l?a ch?n quá s? th?ng và ng??c l?i. Trong tr??ng h?p hòa, ng??i ch?i s? ???c hoàn ti?n.

C??c ch?p ném biên: Xác ??nh s? qu? ném biên c?a m?i ??i ho?c ?i?m ch?p ?? ??t c??c theo t? l? c??c b?ng nhau ho?c b?ng nhau cho c? hai qu? ném biên. K?t qu? ???c xác ??nh d?a trên t?ng s? cú ném hi?u qu? c?a c? hai bên. ??i có nhi?u ???ng biên ngoài gi?i h?n h?n và nhi?u c??c ch?p h?n s? th?ng. S? ti?n ng??i ch?i nh?n ???c s? t??ng ?ng v?i t? l? ti?n ?n c?a các nhà cái. 3 k?t qu? x?y ra: ?n n?a ti?n, ?n ?? ti?n, hoà ti?n. 

Nh?ng l?u ý khi ch?i kèo ném biên

Nh?ng l?u ý khi ch?i kèo ném biên
Nh?ng l?u ý khi ch?i kèo ném biên

Th?i gian tính kèo: Th?i gian ??i ném tr??c s? ???c tính vào toàn b? tr?n ??u. Quy t?c này không còn ???c áp d?ng mi?n là ??i nh?n bóng t? ???ng biên ngang. N?u không ??i nào nh?n ???c bóng t? ???ng biên, thì ?ó là m?t tr?n hòa. Khi ch?n Tài / X?u, b?n s? có 3 c?a c??c cho c? tr?n và hai c?a chính cho Tài / X?u. Kèo này ???c tính gi?ng nh? c??c ném biên và ch? áp d?ng trong kho?ng th?i gian chính th?c c?a tr?n ??u không tính hi?p ph?.

B?n có th? tham kh?o thêm: Ch?i cá ?? bóng ?á có tính hi?p bù gi? hay không?

Các qu? ném biên ???c tính kèo: Qu? ném biên l?i và qu? ném biên l?i v?n là ?i?m h?p l?. T?t c? các pha bóng trên ???ng biên ph?i ???c tính ?? ??t c??c.

Kinh nghi?m ch?i kèo ném biên

Kinh nghi?m ch?i kèo ném biên

Có th? th?y t? l? th?ng kèo này không cao nh? nh?ng kèo khác và r?t khó ?? ?oán trúng do s? l??t ném biên không ch? ph? thu?c vào 1 ??i có th? các pha kèm, g?t bóng ra biên c?a ??i th? ki?n s? l??t ném biên t?ng lên nhi?u l?n. M?c dù v?y, b?n c?ng c?n tham kh?o qua m?t s? m?o nh? sau ?ây thì kh? n?ng th?ng c?ng r?t kh? quan:

  • Ch?n nh?ng gi?i ??u l?n và tìm rõ v? th?c l?c c?ng nh? l?i ch?i c?a t?ng ??i bóng trong nh?ng tr?n ??u g?n nh?t.
  • Ch?n và truy c?p nh?ng nhà cái uy tín, ví d? nh? Casino VN138 ?? tránh vi?c l?a ??o, ti?n m?t t?t mang.

Dù v?y b?n v?n nên t?p trung h?n vào c??c chính. Vì ?ây c?ng ch? là m?t trong nh?ng kèo ph? v?i nh?ng bi?n ??i liên t?c khó ?oán. 

Trên ?ây là toàn b? nh?ng gì Casino VN138 mu?n chia s? v?i các b?n ngày hôm nay. Mong là v?i nh?ng chia s? này s? giúp b?n hi?u thêm v? kèo ném biên là gì. Chúc b?n may m?n và ??a ra nh?ng quy?t ??nh chính xác mang v? gi?i th??ng l?n nhé!

T?i Casino VN138 hi?n có nhi?u trò ch?i cá c??c th? thao v?i nhi?u b? môn khác nhau v?i t? l? th?ng cao, b?n có th? ??ng ký tham gia ?? th? v?n may c?a mình nhé. Liên h? chúng tôi n?u b?n c?n ???c h? tr?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!