Kèo ch?p bóng ?á là gì? Cách soi kèo ch?p chu?n xác nh?t

Kèo ch?p trong bóng ?á

Kèo ch?p bóng ?á là gì? Kèo ch?p bóng ?á bao g?m nh?ng m?c nào? Cách ?? xác ??nh kèo ch?p chu?n xác nh?t? ?ây là nh?ng câu h?i ???c r?t nhi?u c??c th? quan tâm khi m?i b??c vào ngh?.

Kèo ch?p là lo?i kèo ???c nhi?u ng??i ch?i tham d? nh?t hi?n nay. Bài vi?t này chuyên m?c Th? thao Casino VN138 mang ??n cho b?n bi?t thêm v? kèo ch?p bóng ?á là gì? Và cách soi kèo ch?p bóng ?á c?c k? chu?n xác. M?i các b?n cùng theo dõi.

Kèo ch?p bóng ?á là gì?

Kèo ch?p bóng ?á là gì?
Kèo ch?p bóng ?á là gì?

Kèo ch?p bóng ?á là tên g?i kèo trong tr?n ??u bóng ?á có s? chênh l?ch nhau v? m?t trình ??. Nhà cái áp d?ng hình th?c c??c ch?p bóng ?á nh?m t?o s? cân b?ng cho ván c??c gi?a hai ??i.

Kèo ch?p bóng ?á có hai hình th?c bao g?m: ch?p trái và ch?p ti?n c??c:

 • Kèo ch?p ti?n ???c dùng ?? phân chia ti?n c?a t? l? kèo ví d? v?i m?c c??c kèo trên b?n ??t 1 tri?u thì ?n 1 tri?u, tuy nhiên ??i v?i kèo d??i b?n ??t 1 tri?u cho giá tr? c??c ch?p là 1.7 thì n?u th?ng b?n s? nh?n ???c 1.7 + 1 tri?u ti?n v?n. V?i hình th?c ch?p ti?n c??c thì t? l? th?ng c?a b?n r?t th?p.
 • Kèo ch?p trái dùng cho lúc t? l? ti?n c??c c?a kèo trên/ d??i chênh l?ch thì s? chuy?n sang ch?p trái. ?ây là m?c ?ích cân b?ng t? l? ti?n c??c trong tr?n ??u v?i m?c ch?p trái th??ng ???c quy ??nh là 1/4 trái.

M?c kèo ch?p tiêu bi?u nh?t?

Kèo ch?p bóng ?á
Kèo ch?p bóng ?á

V?i nh?ng ng??i cá c??c bóng g?p ph?i m?t s? lo?i c??c ch?p khác nhau. V?i m?c c??c ch?p s? thay ??i tùy theo ?ánh giá c?a nhà cái v? s?c m?nh c?a m?i ??i. C? th?:

 • Kèo c? tr?n: ?ây còn g?i là kèo hòa, là n?i ng??i ch?i ??t c??c vào ??i nào th?ng s? th?ng c??c.
 • Kèo hi?p trái: ??i m?nh ch?p ??i y?u .24 trái.
 • Kèo hi?p trái: Hay còn g?i là kèo 0.5 trái, ???c hi?u là ??i m?nh ch?p ??i y?u n?a trái.
 • Kèo hi?p 1: Còn ???c g?i là kèo 0.75.
 • Kèo ch?p 1 trái: ??i m?nh ch?p ??i y?u 1

V?y nên, tr??c khi tham gia cá ?? bóng ?ám b?n c?n nên tìm hi?u nhi?u ki?n th?c c?n thi?t s? giúp b?n khó b? nh?m l?n vào cách ??c kèo do nhà cái ??a ra. B?n có th? tham kh?o thêm: Kèo châu Âu là gì? Làm sao ?? ??c kèo châu Âu chu?n xác

Cách soi kèo ch?p trong bóng ?á

Cách soi kèo ch?p trong bóng ?á
Cách soi kèo ch?p trong bóng ?á

Kèo ??ng banh

Kèo ??ng banh hay còn g?i là kèo hòa, n?u tr??ng h?p c??c ??i A, k?t qu? tr?n ??u ??i A th?ng thì b?n th?ng ??i A thua thì b?n thua c??c tuy nhiên n?u ??i A hòa thì b?n ???c v? ti?n c??c.

Kèo ??ng banh n?a trái

Kèo ??ng banh n?a trái
Kèo ??ng banh n?a trái

??ng banh n?a trái hay còn g?i là kèo ¼ hay kèo 0.25, kèo 1 1.5. Kèo ??ng banh n?a trái thì ??i ch?p s? ch?p ??i d??i 0.25 trái khi x?y ra các tr??ng h?p sau ?ây:

 • C??c ??i ch?p th?ng khi ??i ch?p th?ng tr?n
 • T??ng t?, c??c ??i ch?p thua thì ??i ch?p thua c??c
 • N?u 2 ??i hòa nhau thì ??i ch?p s? thua n?a ti?n còn ??i ???c ch?p s? ?n g?p r??i ti?n t??ng ???ng t? l? 1.5

Kèo ch?p n?a trái

Kèo ch?p n?a trái

Hay còn ???c g?i là kèo ch?p 0.5 trái. V?i kèo này, ??i kèo trên s? ch?p ??i d??i 0.5 trái. Khi ?ó có 1 tr??ng h?p ??c bi?t x?y ra khi ??i ch?p hòa v?i ??i ???c ch?p thì ??i ???c ch?p s? th?ng và ???c h??ng toàn b? ti?n c??c.

Kèo ch?p n?a m?t

Kèo ch?p n?a m?t hay còn g?i là kèo ¾ hay kèo 0.75. Kèo này ??i ch?p s? ch?p ??i còn l?i 0.75 trái. Khi ?ó:

 • C??c ??i ch?p s? th?ng ?? ti?n khi k?t qu? là th?ng t?i thi?u cách bi?t 2 trái
 • C??c ??i ???c ch?p s? th?ng ?? ti?n n?u k?t qu? ??i ???c ch?p th?ng ho?c hòa.
 • Trong tr??ng h?p ??i ch?p th?ng cách bi?t 1 trái thì s? ?n n?a ti?n, c??c ??i ???c ch?p thua n?a ti?n.

Kèo ch?p 1 trái

Kèo ch?p 1 trái là tr??ng h?p ??i kèo trên ch?p ??i kèo d??i 1 trái. Khi ?ó:

 • C??c ??i ch?p s? ?n n?u ??i ch?p th?ng cách bi?t ít nh?t 2 bàn.
 • C??c ??i ???c ch?p th?ng trong tr??ng h?p ??i ch?p thua ho?c hòa.
 • Tr??ng h?p ??i ch?p th?ng cách bi?t 1 trái thì 2 ??i v? ti?n nhau.

N?u b?n ch?a bi?t có th? tham kh?o thêm: T? l? Odds là gì? Dân ch?i cá c??c bóng ?á nh?t ??nh ph?i bi?t

Trên ?ây là nh?ng thông tin h?u ích giúp b?n gi?i ?áp th?c m?c cho câu h?i “Kèo ch?p bóng ?á là gì?”. Hy v?ng v?i nh?ng chia s? c?a nhà cái Casino VN138, b?n ??c s? có thêm ki?n th?c cho b?n thân ?? tham gia ??t c??c d? dàng và t?ng c? h?i chi?n th?ng.

Hãy ??ng ký tham gia ngay nhà cái Casino VN138, chúng tôi là trang web cá c??c th? thao uy tín hàng ??u hi?n nay v?i nhi?u t? l? kèo khác nhau. V?i chính sách b?o m?t an toàn, n?p và rút ti?n nhanh chóng nên ng??i ch?i có th? an tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!