Keno là gì? H??ng d?n cách ch?i Keno d? trúng nh?t cho ng??i m?i

X? s? Keno là gì?

Keno là m?t trò ch?i ?? ?en ???c r?t nhi?u c??c th? trên kh?p n?i yêu thích. N?u b?n ch?a bi?t Keno là gì thì gi?ng nh? b?n ?ã b? l? m?t c? h?i ki?m ti?n kh?ng ??n t? trò ch?i tr?c tuy?n h?p d?n này.

?? tìm hi?u thêm v? cách ch?i Keno và tích l?y ???c nh?ng m?o hay ?? ch?i Keno sao cho d? trúng và hi?u qu? nh?t. Ngay bây gi?, m?i các b?n cùng khám phá bài vi?t sau ?ây v?i nhà cái VN138 nhé!

Keno là gì?

Trò ch?i này b?t ngu?n t? Trung Qu?c ?ã t? r?t lâu nh?ng vào n?m 2019 m?i ???c du nh?p v? Vi?t Nam và ???c gi?i cá c??c bi?t ??n r?ng rãi.

Keno hi?n ?ang ???c phát hành b?i Vietlott t? th? 2 cho ??n ch? nh?t. Gi? quay th??ng vào kho?ng t? 6h00 ??n 21h55. M?i k? quay s? kéo dài t? 5 ??n 10 phút. Vé s? Keno s? ???c bán liên t?c trong su?t th?i gian quay th??ng.

Cách ch?i Keno c?ng c?c k? ??n gi?n, t??ng t? nh? ?ánh loto truy?n th?ng. Tuy nhiên, m?c th??ng khi th?ng l?i vô cùng l?n. ?i?u này chính là lý do khi?n vé s? Keno ???c r?t nhi?u ng??i ch?i quan tâm và yêu thích. Cùng xem cách ch?i x? s? Keno cùng chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138.

Keno là gì?
Keno là gì?

H??ng d?n cách ch?i Keno chi ti?t

Cách ch?i Keno c? b?n

Ng??i ch?i s? l?a ch?n m?t b? s? t? 1 ??n 10 s? là t?i ?a ?? tham gia d? quay th??ng. Nh?ng con s? này n?m trong danh sách s? t? 1 ??n 80. M?i l?n b?n mu?n tham gia ch?i thì ph?i mua vé s? ít nh?t là 10.000 ??ng. Ch?n càng nhi?u s? trong m?t k? quay th??ng thì c? l?y 10.000 ??ng nhân lên t?ng s? mà các b?n l?a ch?n.

B?n có th? tham kh?o thêm: B?ch th? lô là gì? Cách soi b?ch th? lô mi?n B?c chu?n xác

Ch?i Keno l?n – nh?

Tham gia ch?i Keno l?n – nh?, các b?n s? l?a ch?n ??t L?n ho?c ??t Nh? v?i giá tr? vé nh? sau:

  • Keno l?n: B?n s? giành chi?n th?ng n?u c??c nh?ng con s? trong t?p h?p t? 41 ??n 80 mà có t?ng l?n h?n 13 trong 20 k?t qu? c?a 1 k? quay. Ví d?: B?n c??c Keno l?n, và k?t qu? ra các con: 51, 68, 79,… trong 20 s? ch?a k?t qu? thì s? giành chi?n th?ng.
  • Keno nh?: B?n s? l?a ch?n nh?ng con s? b?ng ho?c l?n h?n 13 s? thu?c t?p h?p t? 1 ??n 40 trong 1 k? m? th??ng. Ví d?: B?n s? giành th?ng l?i n?u trong 20 s? b?n ch?n có trong k?t qu? và t?ng c?a chúng l?n h?n ho?c b?ng 13 nh?: 04, 11, 34, 21,…..

Ch?i Keno ch?n – l?

Ch?i Keno ch?n - l?
Ch?i Keno ch?n – l?

Ng??i ch?i ch? c?n ??t c??c Ch?n ho?c L? v?i giá tr? th??ng nh? sau:

  • Keno Ch?n: Ng??i ch?i ch?n nh?ng con s? b?ng ho?c l?n h?n 13 s? ch?n ? trong 20 k?t qu? c?a 1 k? quay thì s? giành chi?n th?ng. Ví d?: B?n ch?n các con s? nh?: 76, 60, 20,…
  • Keno L?: Ng??i ch?i l?a ch?n nh?ng con s? có t?ng nh? h?n ho?c b?ng 13 s? l? ? 20 k?t qu? cùng 1 k? quay. Ví d?: Trong 20 s? c?a k?t qu? x? s? Keno có nh?ng con s? nh?: 03, 11, 07,….

M?o ch?i Keno d? trúng

Gi? v?ng tâm lý

Ng??i ch?i c?n bình t?nh tr??c m?i tình hu?ng trong m?t ván c??c có th? x?y ra, dù ?ó là y?u t? bí ?n hay b?t ng?. ??ng nên nóng n?y và m?t bình t?nh khi thua liên ti?p, ?i?u ?ó không giúp b?n gi?i quy?t ???c b?t c? v?n ?? gì c?, ch? càng làm cho các b?n thua càng thêm thua mà thôi.

Trong m?i tr??ng h?p, hãy gi? bình t?nh tr??c ?ã. Sau ?ó b?t ??u t?p trung và ??a ra phán ?oán t?t nh?t. ?i?u này s? giúp b?n g? l?i, dù không nhi?u nh?ng có th? là hoàn ???c v?n ??y.

M?o ch?i Keno d? trúng
M?o ch?i Keno d? trúng

Keno là trò ch?i ?? ?en

Keno là trò ch?i có tính ph? thu?c vào v?n may c?a m?i ng??i. C?ng s? không có gì n?u b?n không ph?i là ng??i may m?n ???c ch?n. Lúc ?ó, hãy rút lui và ch? ngày hôm sau ??p tr?i r?i ?ánh ti?p. ??ng c? ch?p không buông ?? r?i vào tình tr?ng tán gia b?i s?n, b?n nhé.

Luôn nh? Keno là trò ch?i có nhi?u b?c

Giá tr? th??ng c?a Keno ???c chia thành nhi?u b?c. Nó ph? thu?c vào s? ti?n c??c và s? ng??i ch?i l?a ch?n con s? gi?ng b?n. N?u b?n l?a ch?n nh?ng con s? có ít ng??i ch?n thì ph?n th??ng s? cao h?n. B?i v?y, b?n nên t?n d?ng t?t các b?c ?? thu v? s? ti?n th??ng kh?ng.

B?n có th? tham kh?o thêm: Lô xiên là gì? Cách ?ánh lô xiên t? l? trúng cao

Hy v?ng các thông tin h?p d?n trên c?a chúng tôi ?ã giúp các b?n ??nh ngh?a ???c Keno là gì và cách ch?i Keno nh? th? nào cho hi?u qu? nh?t. Các b?n có th? áp d?ng ngay hôm nay ?? ki?m ???c nhi?u ti?n th?ng c??c t? trò ch?i gi?i trí này nhé. 

Casino VN138 hi?n ?ang có nhi?u trò ch?i cá c??c v?i t? l? trúng th??ng cao, b?n có th? ??ng ký tham gia và tr?i nghi?m nhé. V?i chính sách b?o m?t thông tin an toàn ch?i ng??i ch?i nên b?n có th? yên tâm khi ??ng ký. Chúc b?n may m?n!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!