JAMstack là gì? T?ng h?p 6 ?u ?i?m mà l?p trình viên nên s? d?ng

JAMstack là gì? T?ng h?p 6 ?u ?i?m mà l?p trình viên nên s? d?ng

AMstack ?ã s? h?u m?t h? sinh thái bùng n? v?i các công c? ?a d?ng, h? tr? quá trình t?o ra các website hi?u qu?, ?ng d?ng website ti?n b? và các d? án khác v?i nh?ng l?i ích h?p d?n.

?? bi?t thêm thông tin v? JAMstack và nh?ng ?u ?i?m c?a nó khi?n ng??i dùng ph?i b?t ng? ngay trong l?n ??u tiên s? d?ng. M?i các b?n khám phá ngay bây gi? cùng v?i Casinovn138.com nhé!

JAMstack là gì?

JAMstack là m?t ki?n trúc phát tri?n website, nh?n m?nh vào vi?c s? d?ng CDN và các d?ch v? decoupling. Theo ông Mathias Biilmann, “JAMstack là m?t ki?n trúc phát tri?n website hi?n ??i d?a trên Javascript phía máy khách, các API có th? tái s? d?ng và Markup ?ã ???c t?o s?n”.

JAMstack ???c c?u t?o thành t? 3 b? ph?n chính là J – Javascript, A – API và M – Markup.

Ki?n trúc này cho phép các nhân viên l?p trình t?o ra các website ??ng, trong khi ?ó n?i dung th?c s? là các t?p t?nh ???c l?u tr? trên CDN và k?t xu?t tr??c khi ng??i dùng truy c?p website.

JAMstack là gì?
JAMstack là gì?

6 ?u ?i?m mà l?p trình viên nên s? d?ng

6 ?u ?i?m n?i b?t khi?n JAMstack tr? thành m?t xu h??ng và ???c m?nh danh là “t??ng lai c?a ngành phát tri?n website” lý do nó ???c nhi?u ng??i tin dùng và s? d?ng. Các ?u ?i?m ?ó là:

  • T?i ?u SEO: ?ây là m?t trong các y?u t? l?n giúp c?i thi?n x?p h?ng c?a website trên thi?t b? tìm ki?m. ??ng th?i, nó giúp gi? chân ng??i ??c ? l?i website và gi?m t? l? thoát. ?i?u này ?ã ???c JAMstack gi?i quy?t khi t?c ?? t?i trang trung bình ???c nó x? lý là d??i 1 giây, k? c? v?i các trang th??ng m?i ?i?n t? kh?ng l? nh? Amazon. M?c dù l?u l??ng truy c?p trong cùng m?t th?i ?i?m là r?t l?n nh?ng v?n không ?nh h??ng ??n t?c ?? t?i trang.
  • T?c ?? t?i trang nhanh: Các d? án s? d?ng c?u trúc JAMstack ???c l?p trình d??i d?ng website t?nh và các d? li?u c?a c?a nó ?ã ???c t?i ngay l?n ??u vào trang. Chính vì v?y, ng??i ??c có th? xem các th? m?c khác nhau m?t cách nhanh chóng trong nh?ng l?n truy c?p ti?p theo mà không c?n ph?i t?n th?i gian t?i l?i d? li?u.
6 ?u ?i?m mà l?p trình viên nên s? d?ng
6 ?u ?i?m mà l?p trình viên nên s? d?ng
  • Chi phí th?p: Website JAMstack có chi phí hosting th?p, không c?n service, không c?n database. ??c bi?t là website ?n ??nh và không t?n b?t k? m?t kho?n chi phí b?o trì, chi phí x? lý các l?i b?o m?t, l?i h? th?ng nào c?.
  • Offline support: Sau khi t?i website JAMstack, l?ch s? ho?t ??ng s? ???c l?u tr? t?i b? nh? ??m t?m th?i c?a trình duy?t b?n ?ang s? d?ng và ???c m? l?i m?t cách nhanh chóng dù thi?t b? không liên k?t m?ng Internet. Nó có th? áp d?ng cho m?t s? trình duy?t nh? Chrome, C?c C?c, Microsoft Edge,…
  • Tính b?o m?t cao: M?i d? li?u ???c l?u t?i phía máy khách và ???c truy?n t?i b?i các API. Do ?ó, các b?n s? không c?n lo l?ng v? vi?c s?p máy ch? hay c? s? d? li?u b? khai thác. Ngoài ra, các website v?i ki?n trúc phát tri?n website m?i này s? d?ng giao th?c HTTPS v?i ch?ng ch? b?o m?t SSL nh?m mã hóa các t??ng tác gi?a trình duy?t và website, khi?n nó khó b? hacker t?n công h?n.
  • Kh? n?ng m? r?ng và tích h?p: D? li?u c?a website ???c l?y t? CDN nên vi?c m? r?ng là r?t d? dàng. Vi?c thêm d? li?u vào CDN có giá r?t r? ho?c th?m chí là hoàn toàn mi?n phí.
Kh? n?ng m? r?ng và tích h?p
Kh? n?ng m? r?ng và tích h?p

B?n có th? tìm hi?u v? native code qua bài vi?t: Native code là gì? T?o sao các l?p trình viên nên s? d?ng?

Cách ho?t ??ng c?a website truy?n th?ng và website JAMstack

V? website truy?n th?ng, ki?n trúc phát tri?n website LAMP stack b?t ngu?n t? b?n thành ph?n: H? ?i?u hành Linux, máy ch? Apache HTTP, c? s? d? li?u MySQL và ngôn ng? PHP.

??i v?i các website truy?n th?ng, ng??i l?p trình vi?t ch??ng trình và l?u tr? trên máy ch?. Khi ng??i dùng g?i yêu c?u t? phía máy khách, trình duy?t s? truy v?n v? máy ch? và tr? l?i k?t qu? t?i máy khách.

Trong khi ?ó, quy trình làm vi?c c?a website t?nh JAMstack di?n ra b?ng cách l?p trình viên vi?t các mã code và l?u tr? d? li?u trên CDN. Khi ng??i dùng truy c?p vào website, các d? li?u ???c t?i ngay t? l?n ??u vào trang giúp t?c ?? truy c?p website d? dàng và nhanh chóng h?n.

M?c dù s?n ph?m cu?i cùng c?a các website ???c t?o b?i JAMstack là các t?p t?nh, nh?ng các t?p ?ó v?n có các ch?c n?ng ??ng nh? bi?u m?u, nh?n xét, c?ng thanh toán,… th??ng ???c x? lý b?i API c?a bên th? ba (giao di?n l?p trình ?ng d?ng).

Trong tr??ng h?p c?a JAMstack, t?nh không có ngh?a là c? ??nh, mà là vi?c các d? li?u ???c t?i m?t l?n duy nh?t.

Cách ho?t ??ng c?a website truy?n th?ng và website JAMstack
Cách ho?t ??ng c?a website truy?n th?ng và website JAMstack

Chia s? thêm cho b?n v?: Chatbot là gì? Top nh?ng ph?n m?m chatbot mi?n phí cho dân kinh doanh

JAMstack th?t s? là m?t công c? quá tuy?t v?i ??i v?i các nhà kinh doanh. N?u so sánh nó v?i website truy?n th?ng thì JAMstack chi?m ?u th? v?i r?t nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i mà nó mang l?i cho ng??i dùng vô cùng thông minh và hi?n ??i. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p nhé!

Tham gia ??ng ký Casino VN138 ngay hôm nay ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và mang v? nhi?u ph?n th??ng b?n nhé. Chúng tôi là nhà cái hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n, v?i chính sách b?o m?t an toàn nên b?n có th? yên khi ??ng ký nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!