Review | ?ánh giá n?n t?ng h?c ngo?i ng? online

Review | ?ánh giá n?n t?ng h?c ngo?i ng? online

B?n ?ang tìm ki?m m?t l?p h?c ngo?i ng? online giúp b?n có th? giao ti?p thông th?o nh? ng??i b?n x?? Ch?c ch?n italki là m?t n?n t?ng h? tr? cho b?n t?t nh?t v? v?n ?? này.

?? tìm hi?u nhi?u h?n v? nh?ng cách h?c italki m?t cách hi?u qu? nh?t. M?i các b?n khám phá nh?ng thông tin h?p d?n v? italki ?ã ???c t?ng h?p trong bài vi?t này c?a Casinovn138.com nhé!

italki là gì?

italki là m?t n?n t?ng k?t n?i ng??i h?c ngo?i ng? v?i gia s?. Hi?n n?n t?ng này có h?n 10 nghìn giáo viên và 5 tri?u h?c viên tham gia. H? m?nh d?n tuyên b? ?ây khóa h?c cho m?i ngôn ng? l?n trên th? gi?i hi?n nay, t? ti?ng Anh, ti?ng Quan Tho?i, ti?ng Hàn, ti?ng Tây Ban Nha, ti?ng Nh?t, ti?ng B? ?ào Nha, ti?ng ??c, ti?ng Ý, ti?ng ? R?p, ti?ng Hindi, ti?ng Nga, ti?ng Tagalog, ti?ng Thái và ti?ng Th? Nh? K?.

Trên italki, gia s? và h?c sinh h?c qua nh?ng cu?c g?i video, th??ng là b?ng Skype. H?u h?t các gia s? trên italki ??u t?p trung giúp b?n c?i thi?n k? n?ng giao ti?p thông qua nh?ng cu?c trò chuy?n. Tuy v?y, v?n có nh?ng giáo viên cung c?p các khóa h?c có th? tùy ch?nh d?a trên nhu c?u c?a m?i h?c viên.

??n v?i italki, b?n còn có th? k?t b?n v?i nhi?u ng??i t? nhi?u qu?c gia khác nhau. T? ?ó, cùng nhau v?a ch?i, v?a h?c ?? ?em l?i nh?ng hi?u qu? ?n t??ng.

italki là gì?
italki là gì?

Nh??c ?i?m c?a italki

  • Mu?n Zoom tr? thành công c? giao ti?p chính th?c. Các công c? có s?n trong italki bao g?m Skype, Wechat, FaceTime, QQ và Google Hangouts. Tuy Zoom không ph?i là m?t tùy ch?n chính th?c nh?ng gia s? có th? ??ng ý dùng Zoom v?i h?c sinh. Trong th?i ??i mà h?c sinh s? d?ng Zoom nhi?u h?n Skype thì vi?c s? d?ng Zoom nh? m?t công c? giao ti?p chính th?c là ?i?u c?n thi?t.
  • Mu?n có nhi?u b? l?c và tùy ch?n s?p x?p h?n. S? th?t tuy?t v?i n?u có th? l?c các gia s? d?a vào gi?i tính và s?p x?p h? d?a trên các y?u t? nh? giá c? và ?ánh giá.
  • Mu?n tìm gia s? có th? b?t ??u vi?c d?y ngay l?p t?c. Hi?n t?i, b?n ch? có th? ??t l?ch tr??c 12 ti?ng. S? tuy?t bi?t bao n?u có th? b?t máy tính lên và b?t ??u h?c ngay t?c thì m?i khi có th?i gian r?nh.
Nh??c ?i?m c?a italki
Nh??c ?i?m c?a italki

M?t vài m?o nh? giúp h?c v?i italki t?t h?n

Không b? qua nh?ng bài h?c không ph?i c?a ng??i b?n ng?

B?n th??ng s? có suy ngh? r?ng ng??i b?n ng? s? d?y t?t h?n so v?i các giáo viên khác. Tuy nhiên không h?n nh? v?y. ??i v?i nh?ng ng??i không ph?i b?n ng?, ch?c ch?n h? ?ã tr?i qua nhi?u quá trình ôn thi kh? luy?n, tham gia vô s? khóa h?c ?? m?i có th? thành th?o và tr? thành giáo viên nh? ngày hôm nay.

Tin r?ng khi b?n h?c v?i nh?ng giáo viên này, b?n s? ???c gi?ng d?y k? càng h?n và d? hi?u h?n v? các quy t?c ngôn ng? vì chính h? c?ng ?ã t?ng là m?t ng??i ch?ng hi?u gì. H? s? có nh?ng m?o ghi nh? hay h?n nh?ng ng??i b?n x? v?n ?ã bi?t ngôn ng? này t? khi còn trong b?ng m?.

B?n có th? tìm ki?m m?t s? ph?n m?m chatbot ?áng s? d?ng t?i ?ây: https://casinovn138.com/chatbot-la-gi/.

B?n có th? kham kh?o m?t s? ph?n nói chuy?n v?i ng??i ?o qua bài vi?t: Ph?n m?m nói chuy?n v?i ng??i ?o s? d?ng công ngh? AI t?t nh?t

Ki?m tra t? l? h?c sinh so v?i s? l??ng bài h?c

D?a vào t? l? h?c sinh so v?i s? l??ng bài h?c giúp b?n có th? bi?t ???c ch?t l??ng gi?ng d?y c?a giáo viên ?ó có t?t không? Nh?ng bài h?c c?a h?c có ch?t l??ng không? Có y?u t? thu hút h?c viên tham gia hay không?

Ki?m tra t? l? h?c sinh so v?i s? l??ng bài h?c
Ki?m tra t? l? h?c sinh so v?i s? l??ng bài h?c

B?n có th? kham kh?o bài vi?t: L?i ích c?a th? ?i?n t? là gì? Khi nào nên s? d?ng th? ?i?n t?

Hy v?ng r?ng qua nh?ng chia s? th?t lòng t? nh?ng tr?i nghi?m c?a ng??i ?ã t?ng tr?i qua nh?ng khóa h?c t?i italki s? giúp các b?n ??nh h??ng ?úng h?n v? các khóa h?c ngo?i ng? online. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p nhé!

Casino hi?n ?ang là m?t nhà cái chuyên ho?t ??ng d?ch v? vui ch?i trong th? tr??ng ngách là nh?ng ng??i yêu thích các trò ch?i tr?c tuy?n h?p d?n. ?? tìm hi?u thêm, b?n có th? truy c?p t?i m?c ?i?u kho?n d?ch v?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!