IT Helpdesk là gì? 7 k? n?ng ?? tr? thành m?t IT Helpdesk chuyên nghi?p

IT Helpdesk là gì? 7 k? n?ng ?? tr? thành m?t IT Helpdesk chuyên nghi?p

Trong th?i ??i 4.0 hi?n nay, nhu c?u tuy?n d?ng v? trí IT Helpdesk ngày càng t?ng cao và ???c chú tr?ng h?n r?t nhi?u n?m v? tr??c. V?y ngh? IT Helpdesk là gì?

?? tìm hi?u thêm thông tin v? IT Helpdesk và các k? n?ng c?n có ?? tr? thành m?t IT Helpdesk chính hi?u là gì. M?i các b?n cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây cùng Casinovn138.com nhé!

IT Helpdesk là gì? 

IT Helpdesk là b? ph?n h? tr? các v?n ?? v? l?nh v?c công ngh? thông tin nh? không k?t n?i ???c v?i internet, l?i ph?n c?ng, ph?n m?m,…trong m?t doanh nghi?p.

Có th? nói, b? ph?n này là m?t ph?n không th? thi?u trong m?i doanh nghi?p vì n?u không có IT Helpdesk h? tr? x? lý k?p th?i thì nhân viên s? g?p khó kh?n khi g?p ph?i các v?n ?? nan gi?i liên quan ??n công ngh? thông tin mà h? thì không h? có m?t tí kinh nghi?m gì trong l?nh v?c này.

M?t ng??i làm IT Helpdesk c?n ph?i th?c hi?n các công vi?c sau ?ây:

 • Qu?n tr? website, hosting, server, h? th?ng công ty,…
 • S?a ch?a các thi?t b? máy móc công ngh? thông tin
 • Gi?i quy?t các v?n ?? c?a ng??i dùng v? s? c? internet, máy tính, các thi?t b? CNTT
 • Ph?i h?p v?i các k? thu?t viên khác ?? v?n hành công vi?c, ch?n ?oán và qu?n lý các thi?t b? t? xa t?t h?n
 • H? tr? các phòng ban cài ??t ph?n m?m, máy tính
IT Helpdesk là gì? 
IT Helpdesk là gì? 

Nh?ng k? n?ng c?n có c?a m?t IT Helpdesk là gì?

Chia s? ??n b?n bài vi?t: Async/Await trong Javascript là gì? Nh?ng thông tin b?n c?n bi?t

Có th? b?n quan tâm: JAMstack là gì? T?ng h?p 6 ?u ?i?m mà l?p trình viên nên s? d?ng

K? n?ng x? lý s? c?

Do ?ây là công vi?c ??c thù v? ch?c n?ng h? tr? ng??i khác nên ng??i làm IT Helpdesk c?n có k? n?ng x? lý s? c? chuyên nghi?p. B?n ph?i là ng??i tìm ???c nh?ng nguyên nhân c?a v?n ?? phát sinh, t? ?ó ??a ra nh?ng cách gi?i quy?t t?t nh?t và nhanh chóng ?? tránh gây ra nhi?u t?n th?t cho công ty.

Kh? n?ng giao ti?p t?t

Trong quá trình làm vi?c, b?n c?n ph?i giao ti?p nhi?u v?i ??ng nghi?p và khách hàng. Vi?c s? h?u m?t k? n?ng giao ti?p t?t s? giúp ?? b?n r?t nhi?u trong v?n ?? gi?i thích rõ ràng nh?ng nguyên nhân và cách kh?c ph?c t?t nh?t c?a s? c? ?? ng??i nghe có th? hi?u ???c ?ó là l?i gì và tránh b? l?p l?i nh?ng tình tr?ng trên.

Kh? n?ng giao ti?p t?t
Kh? n?ng giao ti?p t?t

Ngo?i ng? t?t

Gi? ?ây, ngo?i ng? ?ã là m?t công c? không th? thi?u ? h?u h?t các ngành ngh?. ??i v?i ngh? IT Helpdesk thì nó còn quan tr?ng h?n th?. Giao di?n ngôn ng? trên máy tính và thông báo các l?i s? c? ph?n l?n là ti?ng Anh. N?u ng??i làm IT không gi?i v? ngo?i ng? s? g?p nhi?u c?n tr? và r?c r?i trong vi?c x? lý các v?n ?? này.

Kh? n?ng teamwork

B?t k? ngành ngh? nào c?ng th?c hi?n theo team c?. N?u b?n là m?t ng??i có kh? n?ng teamwork t?t, ch?u khó l?ng nghe nh?ng l?i nh?n xét phê bình t? ng??i khác, c?ng nh? không ??a ra cái tôi c?a b?n thân gây m?t ?oàn k?t và ?nh h??ng ??n t?p th? thì b?n làm m?t ng??i ??ng ??i vô cùng tuy?t v?i.

Kh? n?ng teamwork
Kh? n?ng teamwork

Kh? n?ng thuy?t trình

?? t?o ???c ?n t??ng trong m?t c?p trên và ??ng nghi?p thì b?n ph?i là ng??i có ???c k? n?ng thuy?t trình t?t. ?i?u này r?t quan tr?ng vì vi?c báo cáo, phân tích các chi?n l??c, k?t qu? ??u ph?i th?c hi?n thuy?t trình. N?u ?ây là nh??c ?i?m c?a b?n thì c?ng không sao c?. K? n?ng thuy?t trình chúng ta có th? t?p luy?n ???c, ch? c?n b?n có quy?t tâm và c? g?ng.

K? n?ng ch?m sóc khách hàng t?t

Luôn trong thái ?? tích c?c, l?ng nghe và quan tâm ??ng nghi?p và khách hàng. K? c? khi h? làm sai, b?n v?n ph?i thông c?m v?i h? và hành ??ng có chu?n m?c.

Chuyên môn t?t

Công ngh? không ng?ng ??i m?i và luôn luôn ???c c?p nh?t m?i ngày. Th? nên ng??i làm  IT Helpdesk ph?i trang b? cho mình nhi?u ki?n th?c nghi?p v? ?? nâng cao tay ngh? và tr? nên chuyên nghi?p h?n.

Các kinh nghi?m và ki?n th?c mà b?n c?n bi?t nh?:

 • Có ki?n ??th?c và hi?u bi?t nhi?u v? h? th?ng m?ng máy tính, máy ch? và ph?n c?ng.
 • Có kinh nghi?m trong vi?c s?a ch?a, cài ??t ph?n m?m, x? lý chuyên nghi?p các s? c? liên quan ??n thi?t b? máy tính v?n phòng
 • Gi?i quy?t các v?n ?? trong phòng ban c?a công ty nh? h? tr? nhân viên, x? lý các l?i b?o m?t gây h?u qu? nghiêm tr?ng.
 • Có kinh nghi?m trong vi?c qu?n tr? máy ch? nh? Windows, CentOS, …
 • Luôn c?p nh?t thông tin m?i nh?t v? công ngh?, hi?u bi?t sâu s?c v? các xu h??ng công ngh? m?i và chia s? cho v?i khách hàng và ??ng nghi?p cùng bi?t.
 • T?n tâm, c?n th?n và không ng?i tranh lu?n, ??a ra ý ki?n ??c?a mình ?? tìm ra ph??ng pháp kh?c ph?c h?p lý nh?t, nhanh nh?t, ít t?n chi phí và công s?c cho công ty.
Chuyên môn t?t
Chuyên môn t?t

N?u b?n là m?t ng??i ?am mê v? công ngh? thông tin và có mong mu?n tr? thành m?t IT Helpdesk chuyên nghi?p, hãy trang b? cho b?n thân các k? n?ng c?n thi?t ?? có th? apply vào các v? trí t?t nh?t và phù h?p v?i kh? n?ng c?a b?n thân nhé. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p t? nhà cái Casino VN138. N?u có b?t k? th?c m?c nào, vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!