IPaSS là gì? ?ánh giá ?u và nh??c ?i?m IPaaSS

IPaSS là gì? ?ánh giá ?u và nh??c ?i?m IPaaSS

Hi?n nay, các doanh nghi?p kinh doanh dù l?n hay nh? thì ??u ?ã có nh?ng suy ngh? ?úng ??n v? vi?c ch?p nh?n c? s? h? t?ng, n?n t?ng và ?ng d?ng ?ám mây ?? ph?c v? cho nhu c?u v?n hành và phát tri?n. Chính vì th? mà d?ch v? IPaSS ?ã ???c ra ??i ?? h? tr? các v?n ?? này. V?y IPaSS là gì?

?? tìm hi?u chi ti?t h?n v? thu?t ng? này và nh?ng l?i ích mà nó mang l?i cho doanh nghi?p ra sao. M?i các b?n cùng khám phá bài vi?t sau ?ây ngay bây gi? cùng v?i Casinovn138.com nhé!

IPaSS là gì?

“N?n t?ng tích h?p nh? m?t d?ch v? là m?t b? các d?ch v? ?ám mây cho phép phát tri?n, th?c thi và qu?n tr? các lu?ng tích h?p k?t n?i b?t k? s? k?t h?p nào c?a t?i ch? và các quy trình, d?ch v?, ?ng d?ng và d? li?u d?a trên ?ám mây trong cá nhân ho?c trong nhi?u t? ch?c.” ?ây ???c xem là ??nh ngh?a v? thu?t ng? này mà công ty Gartner ?ã phân tích và ??t ra, c?ng chính là cha ?? c?a nó.

Nói s? qua v? l?ch s? hình thành c?a thu?t ng? IPaSS thì nó xu?t hi?n vào n?m 2011 ?? có th? ?áp ?ng v?i vi?c các doanh nghi?p ngày nay càng ch?p nh?n c? s? h? t?ng, n?n t?ng và ?ng d?ng ?ám mây. IPaSS s? cung c?p m?t ph??ng ti?n ?? k?t n?i các ?ng d?ng ?ám mây khác nhau, ?i?u mà các gi?i pháp tích h?p t?i ch? truy?n th?ng h?n nh? xe buýt d?ch v? doanh nghi?p (ESB) ch?a làm ???c.

IPaSS là gì?
IPaSS là gì?

Ch?c n?ng c?a IPaSS

 • Ch?t l??ng d? li?u.
 • ??nh tuy?n và ?i?u ph?i.
 • Qu?n lý API vòng ??i ??y ??.
 • Ánh x? và chuy?n ??i d? li?u.
 • Tích h?p giám sát và qu?n lý ho?t ??ng.
 • ??nh d?ng d? li?u (XML, JSON, ASN.1,…).
 • Tiêu chu?n d? li?u (EDIFACT, HL7, SWIFT,…).
 • Các công c? qu?n lý vòng ??i và phát tri?n lu?ng tích h?p.
 • ??u n?i / b? ?i?u h?p ?ng d?ng cho SaaS và các ?ng d?ng ?óng gói t?i ch?.
 • Các ??u n?i giao th?c truy?n thông (FTP, HTTP, AMQP, MQTT, Kafka, AS1 / 2/3/4,…
Ch?c n?ng c?a IPaSS
Ch?c n?ng c?a IPaSS

?u Và nh??c ?i?m c?a IPaSS

?u ?i?m

 • Nh?n th?c v? IoT (Internet of Things)
 • H? tr? các ??nh d?ng tài li?u và nh?n tin hi?n ??i nh? REST và JSON ?? liên l?c nh? v?i các API.
 • T?t c? các l?i ích c?a d?ch v? ?ám mây công c?ng có nhi?u ng??i thuê: s? nhanh nh?n, kh? n?ng m? r?ng, gi?m chi phí công ngh? thông tin, tính kinh t? theo quy mô,…
 • Các công c? k?t n?i t? ph?c v? d? dàng cho phép các thành viên ??n v? kinh doanh không ph?i công ngh? thông tin xây d?ng tích h?p ?ng d?ng v?i ?ng d?ng (A2A) ??n gi?n.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? máy tính l??ng t? qua bài vi?t: Máy tính l??ng t? là gì? S? khác bi?t gi?a máy tính l??ng t? và máy tính thông th??ng

Nh??c ?i?m

 • Yêu c?u tài n?ng c?a nhà phát tri?n chuyên bi?t (t?i th?i ?i?m d? li?u ngày càng ph?c t?p và k? n?ng s?n có gi?m).
 • Các m?i quan tâm v? b?o m?t t??ng t? nh? nh?ng m?i quan tâm hi?n ?ang ?i kèm v?i t?t c? các gi?i pháp ?ám mây công c?ng.
 • H? s? tuân th? ?áng nghi v?n khi các bên liên quan bên ngoài l?nh v?c công ngh? thông tin vô tình ??nh c?u hình các tích h?p không ?áp ?ng các tiêu chu?n tuân th? c?a d? li?u ???c quy ??nh nh? PII (thông tin nh?n d?ng cá nhân), PHI (thông tin s?c kh?e cá nhân) ho?c PCI (d? li?u th? thanh toán).
?u Và nh??c ?i?m c?a IPaSS
?u Và nh??c ?i?m c?a IPaSS

Ngày nay, iPaSS ???c các doanh nghi?p s? d?ng th??ng xuyên nh?t ?? b? sung nh?ng ?i?m y?u c?a các gi?i pháp tích h?p t?i ch? hi?n có c?a h?, v?n th??ng không th? x? lý t?t vi?c tích h?p ?ám mây ho?c ?áp ?ng v?i b?i c?nh d? li?u t?c ?? nhanh ngày nay v?i s? nhanh nh?n c?n thi?t.

Có th? b?n quan tâm: ?u ?i?m khi l?p trình web Php + MySQL mà b?n nên bi?t

N?u doanh nghi?p c?a b?n ?ang g?p v?n ?? t??ng t?, hãy th? s? d?ng và tr?i nghi?m các tính n?ng ??c bi?t c?a IPaSS là gì nhé! C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p.

??ng ký thành viên Casino VN138 ?? tham gia nhi?u game cá c??c th? thao h?p d?n và nh?n v? ti?n th??ng cho mình b?n nhé. V?i chính sách b?o m?t an toàn nên b?n có th? an tâm khi ??ng ký tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!