Illan Meslier | H? s? chàng th? môn b?n r?n nh?t Premier League

Th? môn Illan Meslier

Chàng th? thành c?a câu l?c b? Leeds United – IIIan Meslier hi?n ?ang là ng??i ??m nhi?m v? trí th? môn có l?ch s? các tr?n ??u vô cùng kinh ?i?n khi?n ng??i khác ph?i ng??c nhìn trong khi tu?i ??i còn r?t tr?. Illan Meslier còn ???c ?ánh giá là th? môn tr? xu?t s?c nh?t t?i gi?i ??u Ngo?i h?ng Anh.

?? bi?t thêm thông tin v? Illan Meslier, cu?c ??i và s? nghi?p c?a chàng th? thành này tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i ?ã l?p nên nh?ng chi?n tích riêng gì cho b?n thân. Ngay bây gi?, m?i b?n cùng khám phá nh?ng ?i?u b?t ng? này v?i Casinovn138.com nhé!

Illan Meslier là ai?

Illan Meslier là chàng trai sinh vào ngày 02 tháng 03 n?m 2000 t?i Lorient, Pháp. Anh s? h?u tính cách tr? trung, n?ng ??ng, chi?u cao lý t??ng và phù h?p v?i v? trí th? môn là 1m96, cân n?ng 74 kg. Chàng th? môn c?a chúng ta là ng??i thu?n chân ph?i, ?ã t?ng tham gia b?t chính cho các ??i bóng nh? France 21-20-19 và Leeds United trong màu áo s? 1.

Illan Meslier
Illan Meslier

H? s? thi ??u c?a chàng th? môn b?n r?n nh?t Premier League

Tu?i th? t?i Pháp

N?m Illan Meslier lên 6 tu?i, anh ?ã tham gia ch?i bóng ? câu l?c b? ??a ph??ng Merlevenez. Sau ?ó, anh chuy?n ??n và ký h?p ??ng thi ??u chuyên nghi?p t?i FC Lorient vào ngày 1 tháng 2 n?m 2018.

Anh ra m?t l?n ??u tiên t?i gi?i ??u Cúp Liên ?oàn bóng ?á Pháp vào n?m 18 tu?i. T?i ?ây, anh ?ã khi?n m?i ng??i ph?i tròn xoe m?t nhìn khi ?ã thành công gi? s?ch l??i giúp ??i bóng Lorient c?a anh th?ng ??i bóng Valenciennes. Anh còn s? h?u cho mình chi?n tích l?ch s? khi liên ti?p gi? s?ch l??i trong chu?i 5 tr?n ??u tiên thi ??u cho ??i bóng Pháp.

Ngoài ra, anh còn là anh hùng c?a Lorient khi thành công b?t ???c bóng tr??c qu? sút ph?t c?a ??i b?n trong ph?m vi 11m ? phút bù gi?, giúp ??i bóng Lorient b?o toàn t? s? suýt b? san b?ng 1-0 tr??c Clermont. Và th? là hu?n luy?n viên Mickael Landreau quy?t ??nh s? d?ng anh nh? m?t tài n?ng tr?, cho anh b?t chính và ??a th? môn k? c?u là Danijel Petkovi? – ng??i ?ã b?t chính 37 tr?n ? mùa gi?i n?m ngoái lên b?ng gh? d? b?.

B?n có th? tham kh?o thêm: Kylian Mbappe | Thông tin c?p nh?t m?i nh?t v? c?u th? Kylian Mbappe

Chuy?n ??n Anh

Vào mùa gi?i n?m 2019 và 2020, ban lãnh ??o Lorient ?ã cho Leeds United m??n Illan Meslier m?t mùa nh?m v? h? tr? d? b? cho th? môn ?ang thi ??u chính th?c là Kiko Casilla. Th?i gian ??u k? t? khi gia nh?p câu l?c b? m?i, chàng th? thành sinh n?m 2000 ch? y?u thi ??u cho ??i tuy?n U23.

Trong tr?n ??u ? tháng 12 n?m 2019, anh ?ã c?n phá thành công 3 qu? ?á ph?t ??n ??n t? ??i b?n và vinh d? ???c ??ng ??i phong cho danh hi?u “chuyên gia b?t pen”

Th? môn Illan Meslier
Th? môn Illan Meslier

Màn ra m?t khó quên

V?i nh?ng thành tích b?t pen t?t nh? th? l?i khi?n hu?n luy?n viên Marcelo Bielsa vô cùng thích anh h?n. Chính vì l? ?ó, v? hu?n luy?n viên này cho anh ngay su?t b?t chính trong tr?n ??u ??u tiên vào tháng 1 n?m 2020 v?i ??i b?n là Arsenal t?i gi?i FA Cup khi anh v?a m?i 20 tu?i.

Dù t? s? chung cu?c c?a màn ra m?t ??u tiên c?a Meslier là 0-1 nghiêng v? ??i b?n nh?ng Meslier ?ã có m?t tinh th?n thi ??u vô cùng chuyên nghi?p và t?a sáng. Anh ???c công nh?n và ch?m ?i?m là c?u th? ch?i hay nh?t ??i. V?i 2 l?n c?n phá và thành công c?u ???c 1 bàn thua nh?ng anh c?ng không th? gánh n?i l?i ch?i nh? m? ng? c?a ??ng ??i mình.

C? h?i khó ??

Dù ch?i khá hay nh?ng Meslier v?n ph?i ng?i ? b?ng gh? d? b? tr??c s? ra sân c?a ?àn anh – th? môn b?t chính chuyên nghi?p c?a ??i tuy?n Leeds là Kiko Casilla.

Tuy nhiên s? c? b?t ng? x?y ra khi Liên ?oàn bóng ?á ?i?u tra ra Casilla b? bu?c t?i phân bi?t ch?ng t?c. Liên ?oàn ??a ra quy?t ??nh treo giày chàng th? môn này 8 tr?n ??u ti?p theo ?? tr?ng ph?t. Th? là c? h?i có 1 không 2 này li?n ??n bên Meslier khi hu?n luy?n viên không còn s? l?a ch?n nào khác bu?c ph?i ??a anh ra là th? môn b?t chính.

Không ph? lòng mong ??i và s? tin t??ng mà hu?n luy?n viên giao cho, Meslier xu?t s?c hoàn thành nhi?m v? gi? s?ch l??i cho ??i The Whites v?i t? s? 4-0 trong tr?n ??u tiên ???c ra sân c?a gi?i ??u Championship.

???c ký h?p ??ng chính th?c

Tuy công ty ch? qu?n c?a Illan Meslier ?ã ???c th?ng h?ng lên Ligue 1 nh?ng anh ?ã quy?t ??nh ti?p t?c ? l?i ??i ch? sân Elland Road và ký k?t b?n h?p ??ng có th?i h?n 3 n?m. Meslier ???c th? s?c l?n ??u tiên t?i gi?i ??u s? 1 n??c Anh. Dù tr?n ??u Leeds v?n còn khá non n?t và ?? thua các nhà ???ng kim vô ??ch Liverpool v?i t? s? sát sau 3-4.

Sau ?ó vài ngày, anh ???c bình ch?n là c?u th? xu?t s?c nh?t tr?n ??u v?i chi?n th?ng 1-0 c?a Leeds tr??c ??i b?n Sheffield. Meslier xu?t th?n c?u 3 bàn thua trông th?y khi?n c?u th? d?t ?i?m ??i b?n ph?i n?m v? xu?ng sân vì nu?i ti?c. C? 3 tình hu?ng ??u là nh?ng pha d?t ?i?m n?m ch?c ph?n th?ng c?a ??i b?n mà ch?c ch?n các th? môn khác s? ch?u tr?n ch? không th? nào c?n phá ???c.

Dù nh?n l?i ???c 17 bàn thua sau 8 tr?n, v?i tài n?ng c?a Meslier thì ?ây là k?t qu? khó có th? ch?p nh?n ???c. Nh?ng vì n?ng l?c c?a ??ng ??i anh có h?n, s?c chi?n ??u trên sân c? v?n còn ch?a chuyên nghi?p. 17 qu? bóng th?ng l??i ?ã là k?t qu? t?t nh?t mà h? ???c nh?n nh? vào tài n?ng c?a Illan Meslier r?i. N?u không ph?i là Meslier thì có th? m?i chuy?n ?ã khác. Con s? th?ng l??i này có th? g?p 2 ho?c g?p 3 l?n.

Illan Meslier chính là viên ng?c quý mà câu l?c b? Leeds United ???c s? h?u và chiêu m?. Tu?i ??i v?n còn r?t tr? mà ?ã làm ???c nhi?u ?i?u phi th??ng ??n th?. Ch?c ch?n ?ây là tài n?ng c?n ???c mài d?a và s? t?a sáng nhi?u h?n trong t??ng lai không xa.

C?m ?n các b?n ?ã ??c bài vi?t và tham kh?o thông tin c?a chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138. Mu?n ch?i cá c??c th? thao uy tín có th? ??ng ký thành viên t?i nhà cái Casino VN138 nhé. Liên h? chúng tôi ?? ???c h? tr? nhanh nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!