H??ng d?n s? d?ng Bom Keo hi?u qu? trong Free Fire

H??ng d?n s? d?ng Bom Keo hi?u qu? trong Free Fire

Không ít ng??i ch?i Free Fire ?ã lâu nh?ng th?m chí còn không dùng t?i Bom Keo. M?t s? ng??i ch?i ?ã th? ném nó ra nh?ng l?i ch?ng th?y gây chút sát th??ng nào m?c khác còn c?n tr? di chuy?n c?a ??ng ??i. V?y Bom Keo là gì và cách s? d?ng Bom Keo hi?u qu? trong Free Fire? 

Bài vi?t d??i ?ây, Casino VN138 s? phân tích cho các b?n l?i ích kèm theo ?ó là cách s? d?ng Bom Keo hi?u qu? nh?t. M?t b?t mí nh? tr??c khi b?t ??u, n?u s? d?ng Bom Keo thành th?o s? giúp b?n ch?c ???c toàn b? sát th??ng t? phía ??i th? và t?ng t? l? chi?n th?ng. Hãy tham kh?o h??ng d?n bên d??i nhé.

Bom Keo Là Gì?

Bom Keo Là Gì?
Bom Keo Là Gì?

Tr??c khi tìm hi?u cách s? d?ng, chúng ta s? s? l??c m?t chút v? Bom Keo cho nh?ng b?n ch?a bi?t nhé.

Bom Keo là m?t lo?i bom ???c s? d?ng trong chi?n ??u c?a t?a game Free Fire. Tính n?m ???c ra m?t n?m 2018, Bom Keo nhanh chóng tr? thành m?t v? khí ch?ng ??n ???c c?ng ??ng ng??i ch?i thích thú b?i tính m?i l? và nhi?u kh? n?ng thú v? c?a nó.

Gloo Walls hay t??ng keo là m?t trong nh?ng tên g?i khác c?a Bom Keo, ng??i ch?i s? d?ng nó thay vì ?? gây sát th??ng nh?m k?t li?u k? ??ch thì l?i s? d?ng ?? phòng th?.

B?n có th? xem thêm: Hutao Build – H??ng d?n cách xây d?ng nhân v?t trong Genshin Impact

Khi ng??i ch?i ném và kích n? Bom Keo, nó s? t?o ra “t??ng keo” – m?t vành ch?n ???c bo cong hình vòng cung có tác d?ng ch?n h?a l?c c?a ??i ph??ng bao g?m súng ??n và c? bom mìn. Lá ch?n th??ng s? t?n t?i ?? b?o v? ng??i ch?i trong vòng 20 giây.

Th? Thu?t S? D?ng Bom Keo Trong Free Fire

Bom Keo vô cùng  h?u ích trong c? t?n công l?n phòng th? và n?u b?n s? d?ng chúng theo cách t?n công, b?n có th? d?n k? thù c?a mình vào tình th? khó kh?n. 

Gi? Bom Keo Khi ?ang Di Chuy?n

N?u b?n phát hi?n ti?ng súng ho?c phát giác ???c k? ??ch trong m?t ph?m vi nh?t ??nh, b?n có th? nh?n gi? Bom Keo lúc ?ang di chuy?n v? phía ??ch. Khi ??ch xu?t hi?n b?t ng? b?n có ?? ??t Bom Keo ra ?? ?n ?p trong ?i?u ki?n không có ??a hình che ch?n.

Nhanh Chóng Thoát Ra Kh?i T??ng Keo Khi Có C? H?i

Nhanh Chóng Thoát Ra Kh?i T??ng Keo Khi Có C? H?i
Nhanh Chóng Thoát Ra Kh?i T??ng Keo Khi Có C? H?i

Khi b?n ??t Bom Keo, k? ??ch s? ngh? r?ng b?n ?ang ??ng phía sau b?c t??ng ch?n ?ó, ??ng ??ng yên ??i chúng ??n, b?n hãy cúi xu?ng và di chuy?n ra m?t v? trí thu?n l?i s?n sàng b?n úp khi chúng t?n công ??n phía sau b?c t??ng. T?n công b?t ng? luôn là hành ??ng c?n thi?t trong các t?a game b?n súng.

S? D?ng Bom Keo ??n Nh?ng N?i Không Th? ??n

S? D?ng Bom Keo ??n Nh?ng N?i Không Th? ??n
S? D?ng Bom Keo ??n Nh?ng N?i Không Th? ??n

Trên b?n ?? c?a Free File có r?t nhi?u ??a ?i?m cao mà bình th??ng b?n không th? nào leo lên ???c. Tuy nhiên, vi?c ??t Bom Keo ? m?t bên c?a t?m khiên v?a ??t ra, b?n ti?n hành ??t ra và nh?y lên và l?p ?i l?p l?i nhi?u l?n s? giúp b?n ?i lên ?i?m trên cùng c?a ki?n trúc. 

Và th? ngh? xem, b?n s? ch?ng bao gi? ng??c lên tr?i nhìn xem có ai ?ang ?i trên ?ó không vì nó quá vô lý ?úng không nào. Hãy s? d?ng ?u th? v? v? trí ??a hình và b?n úp ??i th?, ?ây là m?t chi?n thu?t khá hi?u qu?.

B?n có th? xem thêm: Top ??i hình m?nh DTCL mùa 6 – Phiên b?n 12.1 chính th?c l? di?n

?ánh L?c H??ng B?ng T??ng Keo Trong Free Fire

?ánh L?c H??ng B?ng T??ng Keo Trong Free Fire
?ánh L?c H??ng B?ng T??ng Keo Trong Free Fire

Trong các cu?c r??t ?u?i mà team b?n b? thua thi?t v? s? l??ng ho?c trong vòng bo cu?i cùng. B?n có th? tùy ý s? d?ng Bom Keo t?i m?t v? trí b?t k? nh?m ?ánh l?c h??ng và thu hút s? chú ý c?a thù. Sau ?ó b?n có th? th?c hi?n m?t cu?c t?n công b?t ng? và k?t thúc tr?n ??u b?ng m?t “con gà”.

Trang b? m?t chú chim cánh c?t Mr Waggor

Mr Waggor làm m?t tr? th? ??c l?c n?u b?n th??ng xuyên s? d?ng Bom Keo trong t?a game Free Fire. Chú chim cánh c?t này s? liên t?c t?o ra Bom Keo ?? b?n có th? s? d?ng chúng ngay c? khi tr?n ??u v?a b?t ??u.

B?n có th? xem thêm: Diablo 2: Resurrected – ?ánh giá | Huy?n tho?i tr? l?i

Bài vi?t trên ???c ch?n l?c và t?ng h?p b?i chuyên m?c Trò ch?i c?a Casino VN138, mang ??n cho m?ng nh?ng thông tin b? ích giúp. Thông qua ?ó gi?i ?áp th?c m?c c?a nh?ng ng??i ch?i m?i v? Bom Keo và các ?? s? d?ng chúng m?t cách hi?u qu? nh?t góp ph?n t?ng kh? n?ng chi?n th?ng cho ng??i ch?i.

??ng ký tham gia Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n. Chúng tôi là nhà cái game cá c??c hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n. Liên h? chúng tôi n?u b?n c?n ???c t? v?n và h? tr? qua s? hotline nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!