H??ng d?n ch?i x? s? mi?n B?c d? trúng nh?t

H??ng d?n ch?i x? s? mi?n B?c d? trúng nh?t

B?n thích ch?i x? s? mi?n B?c nh?ng l?i không có c? h?i trúng gi?i vì ch? d?a vào y?u t? v?n may? Hãy th? cách ch?i x? s? mi?n B?c hi?u qu? và thông minh h?n t? nh?ng kinh nghi?m quý giá ???c truy?n l?i t? các cao th? có ti?ng trong l?nh v?c.

V?y nh?ng kinh nghi?m ch?i x? s? mi?n b?c nào ???c áp d?ng nhi?u và hi?u qu? nh?t? M?i các b?n tham kh?o các m?o ch?i hay trong bài vi?t sau ?ây cùng chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 nhé!

?ánh lô ?? hi?u qu? nh?t v?i t?ng các gi?i

?ây là cách ??n gi?n nh?t mà t? l? trúng th??ng l?i vô cùng cao. Cách này s? d?ng t?ng c?a các gi?i k?t qu? x? s? mi?n B?c ngày hôm nay ?? làm c?u lô ?ánh cho ngày hôm sau, nh?ng t?ng d??i ?ây là nh?ng t?ng có t? l? trúng cao nh?t t? tr??c ??n gi? ???c nhi?u ng??i s? d?ng:

  • L?y t?ng gi?i ??c bi?t làm c?u lô ?ánh cho ngày hôm sau.
  • L?y t?ng c?a ?? hôm tr??c làm c?u lô ?ánh cho hôm sau.
  • L?y t?ng c?a gi?i nh?t làm c?u lô ?? ?ánh cho ngày hôm sau.
  • L?y hi?u c?a ?? tr? ?i lô v? gi?i nh?t làm c?u lô ?ánh cho hôm sau.
  • Tính t?ng gi?i ??c bi?t r?i tính bóng s? c?a nó ?? làm c?u lô ?ánh cho ngày hôm sau.
?ánh lô ?? hi?u qu? nh?t v?i t?ng các gi?i
?ánh lô ?? hi?u qu? nh?t v?i t?ng các gi?i

?ánh lô ?? d? ?n nh?t v?i các dàn lô ?? ??c bi?t

?ây là cách l?p dàn lô ?? v?i t? l? ?n c??c c?ng r?t cao. Dàn lô ?? t?ng thi?u c?a các gi?i ??c bi?t tu?n tr??c ?ó: T? t?ng các gi?i ??c bi?t tu?n tr??c ta tìm ???c nh?ng t?ng thi?u c?a nó, sau ?ó ghép l?i thành dàn ?? lô ?? ?? ?ánh cho tu?n ti?p theo.

Dàn lô ?? l?y s? ??u tiên c?a gi?i ??c bi?t th? 2 làm t?ng: Theo chúng tôi nh?n th?y thì t? l? dàn này ch?y khá ??u và h?u nh? tu?n nào c?ng ch?c ?n, ngày nào c?ng có ít nh?t 1 con v?, các b?n có th? cân nh?c và theo.

Ví d?: Ngày 14/8/2017 gi?i ??c bi?t v? 90225, l?y 9 làm t?ng chu?n ta ???c dàn 090, 181, 272, 363, 454.

Ngày 15/8 có lô 81 v? 2 nháy, lô 90 v? 1 nháy.

Ngày 16/8 có lô 09, 27 v? 2 nháy.

Ngày 17/8 có lô 90 v?.

Ngày 18/8 có lô 54, 72 v?.

Ngày 19/8 có lô 27 v?.

Ngày 20/9 có lô 18 v?, ?? v? 09.

?ánh lô ?? d? ?n nh?t v?i các dàn lô ?? ??c bi?t
?ánh lô ?? d? ?n nh?t v?i các dàn lô ?? ??c bi?t

Dàn lô ?? v?i k?t qu? gi?i 7 hàng ngày: L?y các s? c?a gi?i 7 ngày hôm tr??c ghép l?i thành dàn lô ?? soi c?u lô mi?n b?c làm dàn lô ?? dành ?ánh cho ngày hôm sau:

Ví d?: Ngày 15/8/2017 có gi?i 7 v? các k?t qu? 28, 91, 12, 95 các s? có là 1, 2 , 5, 8, 9 ghép dàn ta ???c:

121, 151, 181, 191, 252, 282, 292, 585, 595, 898

Ta có ngày 16/8 k?t qu? 25, 52, 59, 82, 92, 95, và ?? v? 85.

?ánh dàn lô ?? kép: Khi th?y 2 s? ??u ho?c 2 s? gi?a, ho?c 3 ??u s? li?n nhau c?a gi?i ??c bi?t ??u v? gi?ng nhau thì nuôi dàn ?? kép trong 6 ngày ti?p theo ?? t?ng c? h?i th?ng c??c b?n nhé.

Có th? b?n ch?a bi?t: Các c?p lô ?? hay ?i cùng nhau nh?t

?ánh lô ?? d? trúng theo dàn

T? l? trúng ?? 2 s? c?a x? s? mi?n B?c ch? là 1/100, t? l? ?n là 1:70. Chính vì th? n?u nh? b?n ?ánh theo dàn ?? thì s? t?ng t? l? trúng s? lên cao h?n nhi?u so v?i ?ánh 1 s?, m?c dù t? l? ?n ít h?n. Nh?ng c? ?ánh theo ki?u ?n ch?c m?c b?n là ?n nh?t.

Ví d?: B?n ??t c??c 10 s? nh?ng ch? trúng 1 s?, xác su?t trúng là 1/10, t? l? ?n c?a b?n s? là 1:7, tuy th?p h?n nhi?u so v?i vi?c ?ánh 1 ?n 1 nh?ng n?u b?n ch?c ch?n dàn ?ó s? có s? v? thì ch? c?n ??t ?? l?n thì v?n ??m b?o s? ti?n ?n s? không h? nh? ?âu.

Các kinh nghi?m c?n ghi nh? khi ch?i

Các kinh nghi?m c?n ghi nh? khi ch?i
Các kinh nghi?m c?n ghi nh? khi ch?i
  • Khi ?ánh lô ?? thì b?n không ???c phân bi?t s? ??p hay s? x?u. ??ng ?ánh theo linh c?m mà ph?i ?ánh theo s? quan sát, suy ?oán và tính ch?c ch?n.
  • N?u ?ánh 3 ngày mà v?n không trúng thì nên t?m th?i ngh? ch?i t? 1 ??n 2 ngày ?? xua v?n xui. Sau ?ó, hãy bình t?nh quan sát và ch?i l?i trong nh?ng ngày ti?p theo.
  • Theo vía ?? c?a ng??i ?ang trúng m?y ngày li?n ?? ???c h??ng ké v?n may.
  • N?u hôm nay th?ng l?n thì mai nên ch?i nh? l?i, n?u 3 hôm ?ã th?ng thì hôm th? 4 ch?i nh? l?i, n?u thua thì t?m ngh? 1, 2 ngày r?i ch?i ti?p. ?I?u gì c?ng có ??nh lu?t vay – tr? h?t. Nên ??ng quá tham lam mà m?t s?ch túi ti?n th?m v?a m?i có ???c.
  • Cân nh?c ??u t? v?n h?p lý, không nên h?ng mà ?ánh l?n, chia nh? ?ánh lâu dài. ?ây là kinh nghi?m r?i v?n ch?c ?n nh?t mà các c??c th? chuyên nghi?p th??ng áp d?ng ?? ?i ???ng dài.

Có th? b?n c?ng quan tâm: T?i sao ch?i lô ?? toàn thua?

Casino VN138 hy v?ng qua bài vi?t này, các b?n ?ã bi?t ???c nh?ng cách ch?i x? s? mi?n B?c nào là phù h?p v?i b?n thân. T? ?ó có th? nâng cao t? l? th?ng c??c lên g?p nhi?u l?n và tr? thành m?t tay ch?i lô ?? chuyên nghi?p nh?t trong l?nh v?c nhé. 

Ch?i lô ?? online uy tín và có ?? b?o m?t cao, an toàn t?i nhà cái Casino VN138. Chúng tôi là nhà cái cá c??c online hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i l?a ch?n, n?u b?n ch?a bi?t Casino VN138 là ai thì có th? tham kh?o ngay t?i ?ây nhé: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!