Binomo là gì? H??ng d?n ch?i Binomo t? A-Z

H??ng d?n ch?i Binomo t? A-Z

Binomo ?ang là m?t c?m t? khá hot và ph? bi?n ???c tìm ki?m nhi?u và n?m trong top Google. V?y b?n có th?c m?c Binomo là gì mà l?i có s?c hút mãnh li?t ??n nh? th? không?

Mu?n bi?t Binomo là gì và cách ch?i Binomo thú v? ra sao? Casinovn138.com m?i b?n tham kh?o thông tin chi ti?t d??i bài vi?t này nhé!

Binomo là gì?

Binomo là m?t sàn giao d?ch n?m trong th? tr??ng ??u t? tài chính ti?n mã hóa, áp d?ng hình th?c “quy?n ch?n l?a nh? phân”. ?i?u này có ngh?a là ng??i tham gia ??u t? ti?n hành d? ?oán và cá c??c xem giá tr? tr? tài s?n trên sàn s? có chi?u h??ng t?ng hay gi?m.

Nh? vào ?ó, mà nhà ??u t? có th? thu l?i ???c m?t m?c l?i nhu?n chênh l?ch so v?i lúc ??a ra d? ?oán cá c??c và ng??c l?i.

B?n có th? tham kh?o thêm thông tin c?a sàn Binance qua bài vi?t: Binance là gì? H??ng d?n ??ng ký và s? d?ng Binance cho ng??i m?i

Binomo là gì?
Binomo là gì?

?u, nh??c ?i?m c?a sàn Binomo

?u ?i?m

  • Giao d?ch ???c th?c hi?n xuyên su?t 24/7 (không có ngày ngh?)
  • M? tài kho?n nhanh chóng và các thao tác th?c hi?n d? dàng ch? v?i 10$
  • Th?i gian xét duy?t rút ti?n m?t t?m 3 ??n 4 gi?. Có nhi?u ph??ng th?c thanh toán ti?n l?i ?? b?n có th? l?a ch?n
  • Th?i gian cho m?i l?n giao d?ch ch? m?t v?n v?n 10 giây ?? hoàn thành
  • Giao di?n ng??i dùng ???c thi?t k? ??n gi?n, các thao tác d? s? d?ng. Thân thi?n v?i ng??i dùng, t??ng thích c? trên PCMobile.
?u, nh??c ?i?m c?a sàn Binomo
?u, nh??c ?i?m c?a sàn Binomo
  • Chi phí giao d?ch t??ng ??i r?, ch? m?t kho?ng 1$ cho m?i l?n giao d?ch.

Nh??c ?i?m

  • Mang tính r?i ro cao, tùy thu?c vào v?n may c?a nhà ??u t?.
  • M?c dù giao di?n ???c thi?t k? ??n gi?n nh?ng t?c ?? t?i trang v?n còn ch?m, hay g?p l?i hay các v?n ?? khác.

Binomo có l?a ??o không?

Không ai có th? kh?ng ??nh ch?c ch?n r?ng Binomo l?a ??o ho?c không l?a ??o. B?i vì th? tr??ng ti?n mã hóa luôn luôn có s? bi?n ??ng không ng?ng.

Binomo có l?a ??o không?
Binomo có l?a ??o không?

N?u nh? ??n m?t lúc nào ?ó b?n có th? phát hi?n ra Binomo ?ang không ph?n ánh ?úng th? tr??ng chung và b? chi ph?i b?i m?t th? l?c khác ?n n?p ??ng sau ?? thao túng và h??ng l?i t? các nhà tham gia ??u t?.

Tuy nhiên có m?t s? th?t là các nhà ??u t? chuyên nghi?p s? không bao gi? tham gia vào lo?i hình này b?i nó mang tính r?i ro khá cao, mà h? là nh?ng ng??i  luôn bi?t cách “?n ch?c m?c b?n”, không bao gi? có vi?c t? ??a mình vào tình hu?ng “m?t ?n c?, ngã v? không”.

Ch?i coin trên sàn Binomo có r?i ro cao
Ch?i coin trên sàn Binomo có r?i ro cao

Có nên ??u t? vào Binomo không?

??ng th?y qu?ng cáo v? Binomo khá h?p d?n, nghe ?âu là có th? ki?m ti?n nhanh chóng và d? dàng, sinh l?i nhu?n cao mà ?âm ??u vào nhé. N?u b?n là ng??i m?i tham gia ??u t?, ch?a có m?t tí kinh nghi?m th?c ti?n nào ?? có th? n?m ch?c ph?n th?ng thì tuy?t ??i ??ng tin vào qu?ng cáo.

T? l? ch?i Binomo là 50/50, b?n có tin r?ng s? ti?n b?n v?a b? vào ví sau 30 giây không cánh mà bay không? B?i vì th? tr??ng tài chính bi?n ??ng lên xu?ng liên t?c, b?n s? không th? ki?m soát ???c tài chính c?a b?n thân và tình hình th? tr??ng n?u không có ?? b?n l?nh và kinh nghi?m th?c t?.

Có nên ??u t? vào Binomo không?
Có nên ??u t? vào Binomo không?

H??ng d?n cách ch?i Binomo

??ng ký tài kho?n

B??c 1: B?n hãy truy c?p vào ???ng link ?? ti?n hành ??ng ký tài kho?n

B??c 2: ?i?n ??y ?? các thông tin ???c Binomo yêu c?u: M?t kh?u, Email,…

B??c 3: Tick vào ô Tôi ??ng ý v?i ?i?u kho?n và ?i?u ki?n và nh?n M? tài kho?n mi?n phí

B??c 4: Truy c?p email và nh?n vào link ?? kích ho?t tài kho?n

B??c 5: Binomo s? ?i?u h??ng b?n ??n m?t trang khác. T?i ?ây, b?n hãy ti?n hành ?i?n ??y ?? các thông tin: H? tên và s? ?i?n tho?i. Sau ?ó ti?p t?c nh?n M? tài kho?n Demo/th?c

??ng ký tài kho?n
??ng ký tài kho?n

N?p ti?n vào tài kho?n

B??c 1: Nh?n nút N?P và ti?n hành ch?n ph??ng pháp thanh toán ?? n?p ti?n. Hi?n b?n có th? n?p ti?n qua th? VISA ho?c ví ?i?n t? B?o Kim

B??c 2: Ch?n s? ti?n mu?n n?p và nh?n N?P

B??c 3: ?i?n ??y ?? thông tin ???c yêu c?u: S? th?; Ch? th?; Th?i gian h?t h?n c?a th?; CVC

B??c 4: Ki?m tra l?i các thông tin và nh?n “Thanh toán”

N?p ti?n vào tài kho?n
N?p ti?n vào tài kho?n

Cách giao d?ch

B??c 1: Nh?n ch?n tài s?n trên th? tr??ng mu?n th?c hi?n giao d?ch

B??c 2: Ch?n s? ti?n mu?n ??u t?

B??c 3: Ti?n hành thi?t l?p th?i gian giao d?ch d?a vào d? ?oán chi?u lên/xu?ng c?a tài s?n

Cách rút ti?n

Cách rút ti?n
Cách rút ti?n

B??c 1: Nh?n ch?n vào tên tài kho?n và ch?n Rút ti?n trên thanh menu

B??c 2: Nh?p thông tin thanh toán => G?i yêu c?u rút ti?n

B??c 3: Yêu c?u ???c g?i ?i và b?n ph?i ch? xét duy?t và x? lý trong vòng 24 gi?.

N?u b?n ?ã th?c hi?n theo các b??c trên v?n không giao d?ch thành công, b?n có th? Liên h? ngay v?i nhà cái Casino VN138 ?? ???c t? v?n và h??ng d?n chi ti?t nhé!

C?m ?n b?n ?ã tham kh?o các thông tin v? Binomo qua chuyên m?c T?ng h?p. hy v?ng các thông tin này s? giúp các b?n hi?u rõ h?n v? sàn Binomo và cách th?c ??ng ký tài kho?n và s? d?ng. Chúc các b?n th?c hi?n thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!