H??ng d?n cách tính ti?n c??c ?á gà nhanh nh?t, ??n gi?n

H??ng d?n cách tính ti?n c??c ?á gà nhanh nh?t, ??n gi?n

?á gà là m?t trong nh?ng hình th?c ch?i cá c??c gi?i trí hot nh?t hi?n nay và ???c ?ông ??o ng??i l?a ch?n ?? tham gia. V?y trong tr??ng h?p thua và th?ng, cách tính ti?n c??c trong ?á gà s? ???c tính theo công th?c nào?

Bài vi?t hôm nay, chuyên m?c ?á gà Casino VN138 xin chia s? cho anh em cách tính ti?n c??c ph? bi?n trong ?á gà ?? anh em có th? hi?u thêm v? l?nh v?c gi?i trí này nhé. Cùng chúng tôi tham kh?o c? th? qua bài vi?t d??i ?ây.

Các hình th?c cá c??c ?á gà c?a s?t ph? bi?n

?á gà c?a s?t ???c b?t ngu?n t? trò ch?i dân gian ?ã có t? r?t lâu ??i và s? không phân bi?t tu?i tác.

Tr?i qua nhi?u th?i k?, trò ch?i ?á gà ngày càng ???c ph? bi?n h?n và d?n d?n ?ã ???c nâng t?m v?i nhi?u hình th?c khác nhau. Hi?n nay, ?á gà ???c chia ra làm nhi?u hình th?c cá c??c khác nhau nh? ?á gà c?a s?t, ?á gà c?a dao, ?á gà tr?c tuy?n,…?? ng??i ch?i có thêm nhi?u l?a ch?n.

Các hình th?c cá c??c ?á gà c?a s?t ph? bi?n
Các hình th?c cá c??c ?á gà c?a s?t ph? bi?n

Trong m?t tr?n ?á gà ta th??ng nghe các thu?t ng? v? qu?ng b?c, ch?p b?c,…N?u nh? anh em là m?t tay ch?i m?i n? t?i m?t s? tr??ng gà s? nghe ???c m?t s? thu?t ng? kèm theo nh? ?n 7, ?n 8, ?n 9,…nh?ng không th? hi?u ???c nh?ng thu?t ng? này là gì. 

C?ng nh? vi?c anh em tham gia ch?i b?u cua s? có ?ánh chánh ho?c là ?ánh khe, m?i cách ?ánh ??u s? có ???c cách tính ti?n khác nhau. Ch?i ?á gà c?ng v?y không ch? có ?á ??ng, mà còn ch?p b?c, qu?ng lai,… T?i sao l?i có ???c nhi?u m?c c??c nh? v?y?

D?a vào s? chênh l?ch v? t? l? ch?ng gà (s? ký), tùy vào dòng gà tre hay là dòng gà lông mà s? có các cách ch?p c??c khác nhau. D??i ?ây là m?t s? m?c c??c và cách tính c??c c? anh em t?i các sòng b?c tr?c tuy?n ???c nhà cái Casino VN138 t?ng h?p.

?á ??ng

Là hình th?c ch?i ?á gà thông th??ng d? g?p gi?a hai chi?n kê có s? ký cùng v?i nhau ho?c là có s? chênh l?ch không ?áng k? gi?a 2 chú gà. Hình th?c này s? ???c cho là d? nh?t trong vi?c ?á gà c?a s?t b?i vì anh em s? không ph?i b?n tâm t?i chuy?n tính toán ??n ti?n b?c.

Ch?p b?c

Ch?p b?c
Ch?p b?c

M?i ng??i v?n th??ng hay nghe nh?ng câu trao ??i gi?a các ch? gà v?i nhau nh? “gà anh h?n 30 hoa ch?p gà tôi ?n 8 m?i ?á”. Tùy theo m?i ??a ph??ng mà s? có các cách ch?p khác nhau n?u nh? có th? h?n 30 hoa ? gà tre có th? d? dàng ch?p ?n 8. T?c là s? có 100 ?n 80, th?a thu?n gi?a hai ch? gà sao cho s? chênh l?ch ?ó. C? n?m ???c m?c chênh l?ch càng l?n s? d? dàng ch?p càng nhi?u lên t?i ?n 7 ho?c ?n 6.

Ví d?: Chúng ta ?ang có 2 chi?n kê ?i?u và chu?i cáp kèo ?á v?i nhau.

Gà ?i?u 1kg – Gà Chu?i 1kg30 (ch?a t?i 1,1kg) ? s? 30 ?y s? ???c g?i là “30 hoa”.

Có th? anh em ch?a bi?t: Kinh nghi?m ch?i ?á gà online c? h?i th?ng 90%

H??ng d?n cách tính ti?n c??c trong ch?i ?á gà

M?i ?? khác nhau s? có ???c các cách tính ti?n c??c khác nhau. D?a vào các m?c c??c s? có ???c ph??ng pháp tính ti?n chung c??c. Các m?c lãi khác nhau s? d? dàng tính ti?n khác nhau nên anh em s? c?n ph?i h?c ???c các cách tính ti?n c??c c? b?n trong ?á gà ?? tính ???c kh? n?ng ?n ti?n c?a mình. Qua ?ó chúng ta s? có ???c các cách tính khác nhau nh? sau:

Tính c??c ??ng

Hình th?c ?á ??ng này ???c xem là cách tính c??c ??n gi?n nh?t v?i t? l? 1:1. N?u nh? s? kê hay nh?ng ng??i tham gia ch?i cá c??c ch? c?n nói t? “?á ??ng”. Thì m?i ng??i t? hi?u r?ng s? không ch?p nhau 100 ?n 100.

Tính c??c ??ng
Tính c??c ??ng

Ví d?: ? các tr??ng ?á gà anh em s? có th? nghe ???c “gà ?i?u ?á ??ng 500”. Vào lúc ?ó, ng??i nào mu?n nh?n ???c c??c thì nói là “Có”. N?u gà ?i?u th?ng thì lúc ?ó h? s? ?n ?? 500, n?u thua thì s? thua 500. ?ây ???c coi là c??c ??ng hay còn ???c g?i là ?á ??ng trong vi?c ch?i ?á gà.

Tính c??c có ch?p b?c

V?i tính ch?t c??c này, anh em c?n ph?i nh? m?t c?a ng??i nh?n c??c và t? l? c??c vì h? s? có th? gian trá. Các m?c c??c s? bao g?m có t? ?n 8 tr? xu?ng và cách tính ti?n s? ???c tính nh? sau:

?á ?n 8: t?c là 100 ?n 80, t? l? 1:8

Ví d?: Gà c?a anh em là gà ?i?u ch?p gà c?a ??i th? s? ?n 8 ?á v?i s? ti?n lúc này là 1.000.000 VND. N?u nh? gà c?a anh em th?ng thì s? ch? ?n 800.000 VND. Cách tính ti?n s? theo công th?c ??n gi?n nh? sau:

Công th?c tính ti?n c??c: S? ti?n c??c x m?c c??c

(1.000.000 x 0,8) = 800.000

Cách tính c??c ? các m?c ch?p b?c còn l?i s? có nh?ng ?i?u t??ng t? nh? là m?c ch?p c??c ?n 8 ? trên mà chúng tôi ?ã cung c?p.

Anh em có th? tham kh?o thêm: Các lu?t ch?p trong ?á gà mà các s? kê nên bi?t

Trên ?ây là cách tính ti?n c??c ?á gà ??n gi?n và nhanh nh?t mà Casino VN138 mu?n chia s? ??n anh em. Bi?t cách tính ti?n ?á gà nh? th? nào r?i s? không còn s? nh?ng tay ch?i b?p l?a n?a nhé.

Anh em có th? ??n v?i b? môn ?á gà Online t?i Casino VN138, chúng tôi là m?t trong nh?ng nhà cái ?á gà tr?c tuy?n ???c nhi?u ng??i ch?i ?ánh giá là uy tín hi?n nay. V?i chính sách b?o m?t và mi?n trách nhi?m rõ ràng, anh em có th? an tâm khi ??ng ký tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!