H??ng d?n cách nuôi gà c?a s?t chu?n nh?t cho các s? kê

H??ng d?n cách ch?m sóc gà ?á c?a s?t

Vi?c nuôi gà ?á c?a s?t ch?a bao gi? là d? n?u nh? anh em không bi?t các k? thu?t. Hôm nay, chúng tôi s? cung c?p cho anh em m?t s? cách nuôi gà ?á c?a s?t luôn kh?e t? nh? ??n khi tr??ng thành.

?? bi?t thêm thông tin chi ti?t v? cách nuôi gà ?á c?a s?t c?ng nh? ch? ?? dinh d??ng t?t nh?t dành cho chúng. M?i các anh em cùng tham kh?o bài vi?t sau ?ây v?i chuyên m?c ?á Gà Casino VN138 ngay bây gi? nhé!

K? thu?t nuôi gà ?á c?a s?t kh?e

Trong k? thu?t nuôi gà ?á c?a s?t kh?e, anh em c?n ph?i ??c bi?t quan tâm t?i 2 giai ?o?n chính là v? béo gà và gi?m m? cho gà. Sau ?ây, chúng tôi s? h??ng d?n cho các b?n ch? ?? dinh d??ng ??c bi?t ?? nuôi gà t?t nh?t trong 2 giai ?o?n này nhé.

V? béo gà

? giai ?o?n v? béo này, anh em ph?i nh?t gà trong chu?ng và không ???c th? ra ngoài. ??ng th?i cho gà ?n theo ch? ?? dinh d??ng nh? sau:

 • Lúa: 2 c?/ngày, ?n ??n khi ko ?n n?a.
 • Rau: 1 c?/ngày, v?a ??.
 • M?i: Cách 1 ngày 1 c?, sâu 30 con ho?c d? 15 con ho?c 60g th?t bò,…
 • Vitamin B1,B2: 100mg/ngày
 • Vitamin A+D3, E: Cách 1 ngày 1 viên
 • Phariton: Cách 5 ngày 1 viên
K? thu?t nuôi gà ?á c?a s?t kh?e
K? thu?t nuôi gà ?á c?a s?t kh?e

Gi?m m? gà

Giai ?o?n gi?m m? này, anh em hãy cho gà ho?t ??ng nhi?u h?n và gi?m ch? ?? dinh d??ng hàng ngày c?a gà l?i:

 • Qu?n b?i ngày 2 l?n, m?i l?n 10 phút
 • Th? lang ngày 3 l?n, m?i l?n 20 phút
 • Lúa: 2 c?/ngày, m?i c? 70 h?t
 • Rau: Xà lách, giá, rau mu?ng,… ?n ??n khi không ?n n?a
 • M?i: 1 c?/tu?n, sâu superworm 10 con ho?c d? 7 – 8 con ho?c 20g th?t bò…
 • Vitamin B1,B2: 100mg/ngày
 • Vitamin B6, B12: Cách 2 ngày viên
 • Vitamin A+D3, E: Cách 1 ngày 1 viên.

Chu?ng tr?i n?i gà sinh s?ng

Chu?ng tr?i n?i gà sinh s?ng
Chu?ng tr?i n?i gà sinh s?ng

Có r?t nhi?u cách ch?n v? trí ??t và xây d?ng chu?ng nuôi gà khác nhau. Các ki?u chu?ng c?ng r?t ?a d?ng nguyên li?u t? tre n?a, v?i b?t, chu?ng bê tông l??i B40, chu?ng c?p,… Nh?ng ph? bi?n nh?t ph?i k? ??n là chu?ng ???c xây b?ng g?ch ?ng và xi m?ng.

Khi xây d?ng chu?ng gà, anh em c?n l?u ý m?t s? ?i?u sau ?ây:

 • V? sinh: Ph?i th??ng xuyên d?n d?p chu?ng, ??m b?o v? sinh n?i chu?ng gà. Kh? trùng và tiêu ??c ít nh?t 2 tháng/l?n.
 • Thi?t k?: Vào ban ngày, chu?ng ph?i ??m b?o khô thoáng và kín gió vào ban ?êm.

Th?c ?n cho gà ?á c?a s?t

?? gà ?á có th? phát tri?n m?t cách t?t nh?t, anh em ph?i ??m b?o ch? ?? dinh d??ng có trong th?c ?n cho gà ?á m?t cách ??y ?? ch?t t?t nh?t. T? lúa, rau xanh, m?i và các ch?t ph? gia khác t?t cho s? phát tri?n kh?e m?nh c?a gà.

Anh em có th? xem thêm: ?á gà hàng xáo là gì? 

Lúa

Tr??c khi cho gà ?n, anh em ph?i ngâm lúa kho?ng 30 phút r?i ch?t khô n??c. Lúa cho gà ?n, ph?i ch?n lo?i lúa t?t, tròn và ch?c h?t. C?n th?n nh?t k? h?t lép, rác b?n, r?i mang ?i ph?i khô m?i cho gà ?n.

Không nên ngâm lúa qua ?êm b?i lúa s? n?y nh?ng m?m nh?, các m?m non này có ch?a m?t s? ??c t? s? không t?t cho gà. N?u ch?ng may anh em không bi?t gà mình b? m?c ch?ng ?n không tiêu, n?u ?n ph?i lúa này thì kh? n?ng cao lúa có th? s? n?y m?m trong di?u gà và sinh ra ??c t? gây h?i cho gà.

Rau xanh

Th?c ?n cho gà ?á c?a s?t
Th?c ?n cho gà ?á c?a s?t

Trong rau xanh ch?a r?t nhi?u Vitamin K – có tác d?ng gi?i ??c r?t t?t. Ngoài ra, rau xanh còn cung c?p các khoáng ch?t, nguyên t? vi l??ng, giúp làm gi?m thân nhi?t cho gà hi?u qu?. Các lo?i rau th??ng cho gà ?n:

 • Xà lách
 • Giá
 • Rau mu?ng

M?i và cách vô m?i cho gà ?á

M?i và cách vô m?i cho gà ?á
M?i và cách vô m?i cho gà ?á

Nh?ng lo?i m?i b? sung ??y ?? các ch?t ??m, protein, giúp gà h?i ph?c s?c kh?e nhanh h?n. Hi?n nay, các s? kê th??ng dùng nh?ng lo?i m?i sau ?ây ?? dùng cho gà:

 • Sâu(12k/100g): Nh?m kích thích h?ng ph?n cho gà khi thi ??u, kích thích gà thay lông, Làm lông óng m??t h?n.
 • L??n con (10k/~10 con): B? sung máu.
 • Th?t bò (22k/100g): Giúp gà phát tri?n c? t?t h?n.
 • Tép (7k/100g): Giúp gà ch?c x??ng
 • Cá chép con (13k/100g): Dành cho gà ?ang gi?m cân
 • D? (17k/100g): Dùng trong nh?ng ngày giá rét r?t t?t. Vì giúp gà gi? thân nhi?t t?t h?n.

Ph? gia

Ph? gia
Ph? gia

Các lo?i ph? gia có tác d?ng t?t th??ng ???c dùng nh?:

 • G?ng: Thích h?p dùng trong nh?ng ngày th?i ti?t m?a gió, giúp làm ?m thân nhi?t cho gà. Anh em c?ng có th? cho gà u?ng n??c g?ng tr??c khi gà ?i ng? ?? gà có gi?c ng? ngon h?n.
 • T?i: T?t cho h? tiêu hóa c?a gà. T?i th??ng ???c ?n sau b?a chi?u ?? h?n ch? ch?ng khó tiêu. Ngoài ra t?i còn giúp gà tránh b?nh trúng gió ??t ng?t.
 • R??u: R??u c?ng có tác d?ng làm ?m cho gà. Ngoài ra, r??u còn có tác d?ng phòng ch?ng mu?i ??t r?t hi?u qu?.
 • Trà: Anh em bôi n??c trà ??c lên da gà m?i ngày giúp phòng ch?ng n?m m?c, lác m?ng, v?y b?ng,…c?c kì hi?u qu?. Theo kinh nghi?m c?a nhi?u s? kê thì h? còn cho r?ng gà t?m n??c trà s? di chuy?n khéo léo, nhanh nh?n h?n h?n.khi lên sàn ??u.

Cách ch?m sóc gà ?á c?a s?t

Cách ch?m sóc gà ?á c?a s?t
Cách ch?m sóc gà ?á c?a s?t

Anh em nên ph?i n?ng cho gà ít nh?t 1 l?n trong ngày ?? tránh các b?nh nh? r?ng lông, tái m?t, lác m?ng, n?m m?c,…Th?i gian ph?i n?ng ch? c?n kho?ng 15 ??n 20 phút là ???c. B?a ?n c?a gà c?n ph?i chu?n v? gi? gi?c, ?? h?n ch? vi?c gà b? r?i lo?n tiêu hóa.

Th?i gian ngh? ng?i c?a gà c?ng ph?i ?úng gi?, n?u th?y gà có hi?n t??ng ng? g?t ban ngày thì c?n xem l?i xem ban ?êm gà có b? mu?i c?n, b? ?ói hay gi?t mình khi?n ng? không ngon gi?c hay không?

Hy v?ng qua m?t s? thông tin h?u ích v? cách nuôi gà ?á c?a s?t mà Casino VN138 cung c?p. Anh em s? bi?t cách ch?m sóc gà ?á m?t cách khoa h?c h?n c? v? ch? ?? s?c kh?e l?n dinh d??ng. Chúc anh em thành công có ???c m?t chi?n kê ch?t l??ng và ?á hay nhé.

Anh em hãy ??ng ký ch?i ?á gà online t?i Casino VN138, chúng tôi là nhà cái cá c??c ?á gà tr?c tuy?n uy tín hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. V?i ?? b?o m?t cao và ?i?u kho?n d?ch v? rõ ràng nên ng??i ch?i có th? an tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!