H??ng d?n cách ch?i c? vây ??n gi?n cho ng??i m?i b?t ??u

H??ng d?n cách ch?i c? vây ??n gi?n cho ng??i m?i b?t ??u

C? vây là môn th? thao v? trí tu? dành cho 2 ng??i ch?i. N?u nh? các b?n là các tín ?? phim c? trang Trung Qu?c thì hi?n t?i phân ?o?n ch?i c? vây v?n là m?t c?nh không th? thi?u c?a m?i b? phim này.

B?n mu?n bi?t c? vây ???c ch?i nh? th? nào và quy lu?t c?a môn c? vây ???c quy ??nh ra sao? Hãy cùng khám phá bài vi?t sau ?ây ngay bây gi? cùng v?i chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 nhé!

Gi?i thi?u c? vây

Trong m?t bàn c? vây s? ch? có hai ng??i ch?i, có ngu?n g?c t? Trung Qu?c. Nhi?m v? c?a hai ng??i ch?i là xây d?ng nh?ng vùng ??t riêng cho mình. Cách ch?i c? vây hoàn toàn khác v?i c? t??ng, c? vua, nh? nhi?u ng??i v?n l?m t??ng.

Bàn c? vây g?m 361 ?i?m t??ng tr?ng cho các ngày trong 1 n?m âm l?ch. Bàn c? có hình vuông, có 19 ???ng ngang d?c giao nhau, t?o thành 361 giao ?i?m.Trên bàn có 9 ch?m ?en g?i là sao, giúp ng??i ch?i d? dàng ??nh v? trên bàn c?. Sao chính gi?a bàn c? th??ng g?i là Thiên Nguyên. Ng??i m?i b?t ??u th??ng ch?i v?i bàn c? c? nh? 9×9, sau ?ó là 13×13.

Gi?i thi?u c? vây
Gi?i thi?u c? vây

Quân c? vây g?m 2 màu ?en và tr?ng s? ???c ??t xu?ng bàn c? t?i các giao ?i?m, t??ng tr?ng cho âm d??ng trong v? tr?. Các quân c? ??ng c?nh nhau (ngang, d?c) s? t?o thành các nhóm quân. Các giao ?i?m tr?ng c?nh quân ho?c nhóm quân (ngang, d?c) g?i là khí. Quân ho?c nhóm quân nào h?t khí s? b? mang ra kh?i bàn c? tr? thành tù binh.

Cách ch?i, lu?t ch?i c? vây

Nguyên t?c

C? vây ch?i theo l??t, m?i l??t ng??i ch?i ??t 1 quân. Ng??i c?m quân ?en s? ???c ?i tr??c. N?u không mu?n ?i, ng??i ch?i có th? b? qua l??t ch?i c?a mình và nh??ng l??t cho ng??i còn l?i. N?u c? 2 ng??i cùng b? qua thì ván c? k?t thúc. M?t quân khi ??t xu?ng bàn ph?i có ít nh?t 1 khí và không di chuy?n n?a. Ng??i ch?i c?ng không ???c ?ánh qu?n b?ng cách ?ánh 1 n??c l?p l?i 1 tr?ng thái tr??c ?ây c?a bàn c?.

Không ?n ?i ?n l?i 1 quân liên t?c. N?u ?en ?ánh ? A ?? ?n tr?ng, tr?ng không ???c phép ?ánh l?i ?? ?n 1 quân ?en mà ph?i ?ánh ? 1 v? trí khác. Sau n?u ?en không ?ánh ? B, tr?ng có th? ?ánh ? B ?? ?n l?i ?en (cách ?ánh này trong c? vây g?i là ?ánh c??p).

Cách ch?i, lu?t ch?i c? vây
Cách ch?i, lu?t ch?i c? vây

Khí c?a quân c?

1 quân c? ??u có 4 khí t?c 4 ???ng n?i ra xung quanh (tr? quân ? góc và mép bàn c?). Khi m?t quân c? ???c ??t xu?ng bàn tr?ng, t?t c? giao ?i?m n?m sát (ngang và d?c) là khí c?a quân ?ó. Bên ?en có th? t?o m?t ?ám quân có nhi?u khí h?n b?ng cách n?i quân l?i v?i nhau.

1 l?i b? ch?n t?c quân c? m?t ?i 1 khí. Khi ??i ph??ng ??t quân vào khí c?a mình, quân mình m?t ?i khí ? ?ó. M?t quân không còn khí s? b? ?n và ???c nh?c ra kh?i bàn c?, tr? thành tù binh c?a ??i ph??ng.

1 ?i?m h?t khí khi b? các quân khác ch?n h?t l?i ra. Theo lu?t c? vây, ta ???c phép ?i b?t k? ?i?m nào trên bàn c?, mi?n là nó có khí. Nh?ng ta không ???c ??t quân vào v? trí quân c?a mình h?t khí..

Có th? b?n ch?a bi?t: C? liên quân là gì? Cách ch?i và m?o ch?i th?ng c? liên quân

Khi ?ám quân b? bao vây

Khi các nhóm quân c?a tr?ng ??u hoàn toàn b? quân ?en bao vây. Quân b? ch?t khi h?t khí và không có ???ng tr?n ch?y. Quân tr?ng ?ang b? bao vây, n?u ?en mu?n gi?t, ?en ch? c?n xi?t h?t khí c?a quân tr?ng. N?u quân tr?ng ?i vào các khí này, tr?ng c?ng không làm ???c gì thêm ngoài vi?c cho thêm quân cho ?en. ? góc d??i, ?en có th? xi?t h?t các khí bên ngoài, cu?i cùng ?ánh vào v? trí tam giác ?? gi?t tr?ng.

Khi ?ám quân b? bao vây
Khi ?ám quân b? bao vây

Quân tr?ng s?ng khi t?o ???c 2 khí b?n và vùng ??t l?n trong hình trên, các ?ám tr?ng c?ng ?ã b? ?en bao vây hoàn toàn phía ngoài. Tuy nhiên, các ?ám quân này ?ã s?ng, b?i vì ?en không th? xi?t h?t khí chúng ?? b?c ra kh?i bàn c?.

M?t gi? và m?t th?t

?? xác ??nh m?t th?t hay gi?, ta xem các c?a c?a nó, ?ó là các ?i?m ???c ?ánh d?u chéo. Nh?ng ?i?m này có nhi?m v? quan tr?ng là n?i các quân t?o m?t l?i thành m?t ?ám li?n m?ch. N?u tr?ng chi?m ???c ít nh?t 2 c?a c?a m?t ? trung tâm, nó s? tr? thành m?t gi?. N?u tr?ng chi?m ???c ít nh?t 1 c?a c?a m?t ? biên, m?t này c?ng là m?t gi?.

B?n có th? tham kh?o thêm: C? Domino là gì? H??ng d?n cách ch?i c? Domino chi ti?t

S? ?i?m c?a m?i ng??i b?ng s? quân c? b?t ???c c?ng v?i s? ??t vay ???c hoàn toàn b?ng quân c?a mình. Ai nhi?u ?i?m h?n thì ng??i ?ó s? giành chi?n th?ng.

Hy v?ng qua bài vi?t mà nhà cái Casino VN138 cung c?p v? c? vây, các b?n có th? hi?u thêm chi ti?t v? c? vây và cách ch?i c? vây sao cho hi?u qu? nh?t. Chúc các b?n s? gi?i trí vui v? v?i trò ch?i này và tr? thành m?t tay ch?i c? vây chuyên nghi?p nhé!

Ngoài ra, t?i nhà cái Casino VN138 còn có nhi?u môn c? và game bài khác b?n có th? ??ng ký tham gia ?? nh?n v? nh?ng ph?n th??ng giá tr?. N?u b?n ch?a bi?t chúng tôi là nhà cái nh? th? nào thì có th? xem thêm t?i ?ây: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!