Glideapp là gì? H??ng d?n s? d?ng Glideapp

Glideapp là gì? H??ng d?n s? d?ng Glideapp

B?n ?ang mu?n t?o m?t ?ng d?ng riêng cho chính mình? Hãy ch?n Glideapp, vi nó s? là m?t công c? thông minh giúp b?n t?o ra ?ng d?ng m?t cách nhanh chóng và d? dành nh?t.

?? tìm hi?u thêm v? Glideapp và cách s? d?ng nó. M?i b?n cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây cùng Casinovn138.com nhé!

Glideapp là gì?

Glideapp là m?t website cho phép ng??i dùng t?o ra ?ng d?ng c?a riêng mình t? Google Trang tính m?t cách nhanh chóng trong vòng 10 phút.

Glideapp là gì?
Glideapp là gì?

H??ng d?n s? d?ng Glideapp

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Mailchimp là gì? H??ng d?n s? d?ng Mailchimp ??n gi?n hi?u qu?

B?n có th? bi?t thêm v? ph?n m?m l?c verify email qua bài vi?t: https://casinovn138.com/top-7-phan-mem-loc-verify-email-tot-nhat-hien-nay/.

T?o Google Trang tính

??u tiên, b?n c?n t?o trang tính và ??t tên cho nó. L?u ý: Tên c?a trang tính c?ng là tên c?a trang ?ng d?ng. Cho nên b?n c?n ??t ra m?t cái tên ng?n g?n, có ý ngh?a và d? nh?. Ví d? nh? Book Tracker.

Trong trang tính ??u tiên, b?n ??t tên “Sách” và c?n t?o 8 c?t v?i các tiêu ?? l?n l??t:  Header, Author, format, Price, Photo, Loaned_To=Friends:Name Date Loaned.

C?t Loaned_To=Friends:Name là c?t thông báo cho Glideapp hi?u r?ng c?t này có ch?a tên nh?ng ng??i mà b?n ?ã cho h? m??n sách. T? ?ó Glideapp s? t? liên k?t tên ng??i ?ó v?i s? ?i?n tho?i và ??a ch? email t??ng ?ng v?i t?ng ng??i.

Ti?p ??n, b?n c?n tao thêm m?t trang tính v?i tên “B?n bè”. Trong trang này, b?n c?n có 3 c?t: Name, Email và ?i?n tho?i.

T?o Google Trang tính
T?o Google Trang tính

Thêm d? li?u vào Google Trang tính c?a b?n

Tr? l?i v?i trang ??u tiên mang tên “Sách”, b?n c?n nh?p ??y ?? thông tin v? các quy?n sách mà b?n ?ang có và s? cho m??n. Thêm bao nhiêu c?ng ???c tùy thích, b?n v?n có th? b? thêm v? sau nên ??ng lo l?ng nhé! N?u b?n có c?t Hình ?nh, b?n có th? lên các trang ?nh tr?c tuy?n và nh?n chu?t ph?i, ch?n Copy Image Address, sau ?ó quay tr? l?i c?t Hình ?nh, nh?n chu?t ph?i ch?n Paste ho?c t? h?p phím Ctrl + V.

Ho?c n?u mu?n ?n t??ng h?n, b?n có th? t? t?o hình ?nh cho riêng mình và ??ng t?i nó lên các kho ?nh tr?c tuy?n m?i có th? copy link ?nh v?.

Ti?p ??n, b?n c?n chuy?n sang trang “B?n bè” và ?i?n ??y ?? thông tin c?n thi?t vào.

Cu?i cùng là quay l?i trang “Sách”. ? c?t Loaned toDate Loaned b?n c?n nh?p thông tin sao cho trùng kh?p v?i tên trong trang “B?n bè”. Có nh? th? thì Glideapp m?i th?t s? hi?u và liên k?t chúng v?i nhau. Ng??c l?i, Glideapp s? b? qua các hàng có thông tin không trùng kh?p gi?a hai trang.

T?o ?ng d?ng trong ?ng d?ng Glide

B??c 1: Truy c?p vào trang web v?i ??a ch?  https://www.glideapps.com/ => Create an app

B??c 2: Ch?n New app

B??c 3: M?t c?a s? ???c m? ra cho phép ng??i dùng liên k?t v?i trang tính mà mình mu?n t?o ?ng d?ng. Sau ?ó b?n nh?n ?úp vào trang tính mà lúc nãy b?n v?a t?o xong (theo ví d? là Book Tracker). Glideapp s? b?t ??u quá trình t?o ?ng d?ng cho b?n. Ch? m?t t?m vài phút.

T?o ?ng d?ng trong ?ng d?ng Glide
T?o ?ng d?ng trong ?ng d?ng Glide

??t thông tin và bi?u tr?ng ?ng d?ng

B?n ch?n Book Tracker => Change. T?i ?ây b?n có th? tùy thích ch?n m?t bi?u t??ng nào ?ó phù h?p v?i ?ng d?ng c?a mình.

B?n có th? ch?n màu cho bi?u t??ng theo s? thích. Sau ?ó, thay ??i ch? ?? ?ng d?ng v?i 2 lo?i chính là Light Theme Dark Theme.

Ngoài ra, b?n c?ng có th? thay ??i URL cho ?ng d?ng c?a mình ?? ng??i dùng c?m th?y b?n chuyên nghi?p h?n và mang nét riêng bi?t cho ?ng d?ng c?a b?n.

Cu?i cùng là ??t quy?n riêng t? cho ?ng d?ng c?a b?n tùy theo nhu c?u.

Trang sách

B?n có nhu c?u mu?n thêm sách? Nh?p vào Screen => Add item.

Nh?p vào bi?u t??ng d?u (+) ? góc bên ph?i. Sau ?ó ti?n hành nh?p thông tin v? quy?n sách c?n thêm vào v?y là hoàn t?t.

B?n th?y phía d??i quy?n sách xu?t hi?n tên c?a m?t ng??i nào ?ó. Nh?n vào tên ng??i ?ó, b?n s? ???c chuy?n h??ng ??n trang ch?a ??y ?? thông tin cá nhân c?a ng??i ?ó bao g?m: H? tên, ?i?n tho?i, Email ?ã ???c liên k?t. T? ?ó b?n có th? tr?c ti?p liên h? v?i h? ?? ch?m sóc ho?c yêu c?u tr? l?i sách.

Chia s? ??n b?n bài vi?t: Dreamweaver là gì? ?ánh giá v? ?u và nh??c ?i?m

Trang B?n bè

? m?c Friends, ?ây là n?i ch?a nh?ng ng??i b?n bè mà b?n ?ã thêm vào tr??c ?ó. ?? cho thêm b?n bè m?i vào danh sách này, b?n có th? th?c hi?n t??ng t? nh? quá trình thêm sách vào ? trên.

Trang B?n bè
Trang B?n bè

?i?u h??ng ?ng d?ng

Nh?n Navigation, b?n s? nhìn th?y t?t c? các trang trong ?ng d?ng c?a b?n ???c li?t kê rõ ràng. N?u b?n mu?n thêm các nút ?i?u h??ng, ch?n Change d??i bi?u t??ng vòng tròn.

Chia s? ?ng d?ng

V?y là ?ng d?ng c?a b?n ?ã hoàn t?t vi?c t?o m?i. N?u mu?n chia s?, b?n ch?n Share App ?? có th? chia s? nó d? dàng qua các trang m?ng xã h?i, email ho?c l?y liên k?t.

V?y là chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 c?ng ?ã chia s? chi ti?t cho các b?n hi?u rõ h?n v? Glideapp và cách t?o ra ?ng d?ng cho riêng b?n m?t cách nhanh chóng và d? dàng nh?t. N?u có b?t k? th?c m?c nào, vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!