Top 5 gi?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh mà b?n nên bi?t

Top 5 gi?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh mà b?n nên bi?t

B?n có bi?t Top 5 gi?i bóng ?á l?n nh?t th? gi?i hi?n nay ???c nhi?u ng??i yêu thích nh?t là các gi?i ??u nào hay không? Gi?i vô ??ch c?p châu l?c và th? gi?i ???c t? ch?c hàng n?m t?i nhi?u qu?c gia nh?m tìm ra ??i bóng xu?t s?c nh?t, ?ây c?ng là n?i quy t? r?t nhi?u siêu sao bóng ?á trên kh?p hành tinh.

Trong bài vi?t này, chuyên m?c Th? thao Casino VN138 s? ?i?m Top 5 gi?i bóng ?á l?n nh?t th? gi?i, n?i khi?n bao con tim ng??i hâm m? ??p th?n th?c m?i ???ng bóng. M?i các b?n cùng theo dõi.

World Cup – Gi?i bóng ?á l?n hành tinh

World Cup – Gi?i bóng ?á l?n hành tinh

khi b?n tìm hi?u v? các gi?i bóng ?á trên th? gi?i thì không th? nào b? qua World Cup – gi?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh ???c Liên ?oàn bóng ?á FIFA t? ch?c 4 n?m 1 l?n.

Gi?i ??u quy t? hàng tr?m ??i bóng l?n, nh? t? nhi?u khu v?c, qu?c gia khác nhau n?m trong thành viên FIFA. Theo tin m?i nh?t t? FIFA, t? ch?c này ?ã ch?p thu?n t?ng s? l??ng ??i bóng tham d? vào mùa gi?i ti?p theo, c? th? vào k? World Cup vào n?m 2026 có ??n 48 ??i bóng tham gia.

World Cup luôn là gi?i ??u h?p d?n thu hút hàng t? Fan hâm m? nh? t?i nh?ng di?n bi?n b?t ng? không t??ng t?i mùa gi?i. Trong ?ó ph?i k? ??n k? World Cup 2018 khi các ??i bóng hàng ??u châu l?c ?ã ph?i “xách vali” v? n??c ngay t? vòng b?ng.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Top nh?ng c?u th? xu?t s?c nh?t World Cup 2018 

UEFA Champions League

UEFA Champions League
UEFA Champions League

UEFA Champions League hay còn ???c g?i v?i các tên quen thu?c là Cúp C1 gi?i ??u bóng ?á vô ??ch tr?c ti?p c?a các CLB ??ng ??u các qu?c gia ? Châu Âu.

Sau h?n 52 n?m phát tri?n, Cúp C1 ?ã t?o ???c m?t ??u tr??ng tranh ??u gay c?n, quy?t li?t ??ng hành cùng h? là nh?ng CLB m?nh nh?t Châu Âu. Có th? k? ??n CLB Real Madrid ?ã giành ???c ch?c vô ??ch t?i 12 l?n và 5 Cúp vô ??ch ? 5 mùa gi?i liên ti?p.

Vòng chung  k?t Cúp C1 Châu Âu s? di?n ra vào tháng 5 hàng n?m sau khi gi?i qua lo?t tr?n vòng l?i, t? k?t, bán k?t và ?i ??n chung k?t. ??i bóng nào giành ???c ch?c vô ??ch t?i mùa gi?i s? ???c ??t cách tham d? ??ng th?i 2 gi?i là Siêu cúp bóng ?á Châu Âu (UEFA Super Cup) và Gi?i vô ??ch bóng ?á th? gi?i các CLB (FIFA Club World Cup).

Gi?i vô ??ch bóng ?á Châu Âu Euro

Gi?i vô ??ch bóng ?á Châu Âu Euro
Gi?i vô ??ch bóng ?á Châu Âu Euro

Euro – m?t trong các gi?i bóng ?á trên th? gi?i ???c t? ch?c 4 n?m 1 l?n t?i Châu Âu b?i liên ?oàn bóng ?á FIFA. ?ây là sân ch?i nh?m t?ng s? c? xát t? các ??i tuy?n qu?c gia thu?c khu v?c Châu Âu ?? h? có c? h?i ?? s?c và tranh tài cùng nhau.

Gi?i bóng ?á Euro ???c thành l?p vào n?m 1958 sau khi ông Henri Delaunay (ng??i lên ý t??ng thành l?p gi?i bóng) qua ??i. ?? t??ng nh? công lao c?a “ng??i cha ??”, chi?c Cúp ??u tiên c?a gi?i ??u này ???c ??t tên là Henri Delaunay.

T??ng t? các gi?i ??u tranh tài khác, Euro c?ng là m?t sân ch?i s?n sinh ra các nhà vô ??ch th? gi?i trong s? ?ó có c? ??c và Tây Ban Nha. D? ki?n mùa Euro 2020 này s? ???c t? ch?c t?i 12 thành ph? khác nhau trên toàn Châu Âu, phá b? quy ??nh ??ng cai c?a các qu?c gia tr??c ?ó.

Gi?i Asian Cup – Cúp bóng ?á châu Á

Gi?i Asian Cup – Cúp bóng ?á châu Á
Gi?i Asian Cup – Cúp bóng ?á châu Á

Asian Cup là gi?i bóng ?á Châu Á ???c Liên ?oàn bóng ?á Châu Á AFC t? ch?c. Gi?ng nh? gi?i vô ??ch bóng ?á châu Âu, Asian Cup c?ng di?n ra th??ng niên 4 n?m 1 l?n. Gi?i ??u ??u tiên ???c t? ch?c vào n?m 1956 t?i Hong Kong v?i 4 ??i tham gia và Hàn Qu?c là nhà vô ??ch ??u tiên c?a Asian Cup.

Trong các gi?i bóng ?á th? gi?i, gi?i ??u Asian Cup cho t?i th?i ?i?m hi?n t?i ?ã cho th?y tuy ?ông Nam Á có nhi?u ??i bóng tham d? nh?ng không có nét n?i b?t. Cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i, ch? có duy nh?t ??i tuy?n qu?c gia Myanmar là ??i có thành tích cao nh?t v?i ngôi v??ng t?i Asian Cup n?m 1968.

Gi?i Ngo?i H?ng Anh – Premier League

Gi?i Ngo?i H?ng Anh – Premier League
Gi?i Ngo?i H?ng Anh – Premier League

Premier League là gi?i ??u n?i b? c?a V??ng qu?c Anh. Tuy ch? là gi?i ??u Qu?c gia, nh?ng Premier League có s?c h?p d?n và t?m ?nh h??ng l?n. T?i m?i mùa gi?i, c?ng ??ng ng??i hâm m? luôn ???c chiêm ng??ng nh?ng màn so tài vô cùng ?n t??ng, h?p d?n và k?ch tính không kém các gi?i bóng ?á l?n trên th? gi?i.

So v?i ??u tr??ng Châu Âu thì gi?i Ngo?i H?ng Anh có ph?n y?u th? h?n nh?ng d??i s? góp m?t c?a nh?ng cái tên nh? MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City,..?ã làm nên tên tu?i c?a gi?i ??u này. Hi?n t?i Premier League ghi nh?n có 47 CLB tham gia tranh tài.

Có th? b?n ch?a bi?t: Top nh?ng ??i hình bóng ?á m?nh nh?t th? gi?i hi?n nay

Trên ?ây là các gi?i bóng ?á l?n nh?t th? gi?i ???c th?ng kê tính ??n n?m 2022 c?a t?ng gi?i ??u. Hy v?ng Casino VN138 ?ã cung c?p cho các b?n m?t chút thông tin ?? thu?n ti?n cho vi?c theo dõi bóng ?á. 

Tham gia cá c??c bóng ?á online uy tín và chuyên t?i nhà cái Casino VN138 v?i nhi?u t? l? kèo khác nhau b?n nhé. Chúng tôi là m?t trong nh?ng cái tên nhà cái ch?t l??ng v?i ?? b?o m?t cao ???c ?ông ??o ng??i ch?i l?a ch?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!