Gi?i bóng ?á Copa America bao nhiêu n?m t? ch?c 1 l?n

Gi?i bóng ?á Copa America bao nhiêu n?m t? ch?c 1 l?n

B?n ?ã bi?t gi?i bóng ?á Copa America bao nhiêu n?m t? ch?c 1 l?n hay ch?a? Cùng chúng tôi tìm hi?u v? gi?i bóng ?á c?a khu v?c châu M? này qua bài vi?t bên d??i nhé.

?ây là m?t trong nh?ng gi?i thi ??u bóng ?á có l?ch s? lâu ??i nh?t trên th? gi?i thu hút nhi?u ng??i hâm m?. Hãy cùng nhà cái Casino VN138 tìm hi?u v? Copa America qua bài vi?t d??i ?ây.

Copa America là gi?i bóng gì?

Copa America là gi?i bóng gì?
Copa America là gi?i bóng gì?

Copa America hay Cúp bóng ?á Nam M? trong ti?ng Vi?t là gi?i bóng ?á vô ??ch các ??i tuy?n qu?c gia c?a l?c ??a Nam M? do Liên ?oàn bóng ?á Nam M? (CONMEBOL) t? ch?c. ?ây là m?t gi?i thi ??u c?p l?c ??a gi?ng nh? Euro (UEFA), CAN (CAF), Asian Cup (AFC), Gold Cup (CONCACAF) và Nations Cup (OFC).

Cúp bóng ?á Nam M? ???c xem là gi?i thi ??u lâu ??i nh?t trong l?ch s?, ???c t? ch?c vào n?m 1916, có 10 ??i tuy?n Nam M? tham d?. Ngoài 10 thành viên c?a CONMEBOL, t? n?m 1993, m?i mùa gi?i có thêm 2 ??i tuy?n t? các liên ?oàn bóng ?á khác (th??ng là CONCACAF) ???c m?i tham gia. 

B?n có th? tham kh?o thêm: Champion league là gì? Cup C1 là gì? T?ng h?p thông tin v? Cúp C1

Copa America m?y n?m t? ch?c 1 l?n?

Copa America m?y n?m t? ch?c 1 l?n?
Copa America m?y n?m t? ch?c 1 l?n?

Tr?i qua nhi?u giai ?o?n không th?ng nh?t ???c s? n?m bao nhiêu m?i t? ch?c 1 l?n. Thì ? th?i ?i?m hi?n t?i, Copa America s? ???c t? ch?c 4 n?m 1 l?n t??ng t? nh? các gi?i World Cup và EURO.

V? th? t? ??ng cai thì n?m 1986, Liên ?oàn Bóng ?á Nam M? quy?t ??nh các qu?c gia tham d? Copa America s? luân phiên ??ng cai theo th? t? trong b?ng ch? cái ABC.

Nh?ng ???ng kim vô ??ch gi?i Copa America

??i tuy?n Uruguay

??i tuy?n Uruguay
??i tuy?n Uruguay

?ây chính là ??i tuy?n giành nhi?u vô ??ch nh?t trong gi?i Copa America v?i 15 l?n chi?n th?ng: 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011. 

??i tuy?n Argentina

??i tuy?n Argentina
??i tuy?n Argentina

Argentina là ??i giành nhi?u bàn th?ng th? hai g?m các n?m: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993.

??i tuy?n Brazil

??i tuy?n Brazil
??i tuy?n Brazil

??i tuy?n Brazil chính là cái tên th? ba trong danh sách này v?i ô ??ch 8 l?n vào n?m: 1919, 1922, 1949, 1989,1997,1999, 2004, 2007.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Cúp FA là gì? Nh?ng thông tin mà b?n c?n bi?t v? Cúp FA

Chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 v?a giúp b?n gi?i ?áp câu h?i “Gi?i bóng ?á Copa America bao nhiêu n?m t? ch?c 1 l?n”. Hy v?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi cung c?p ?ã giúp gi?i b?n ?áp nh?ng th?c m?c. C?m ?n ?ã theo dõi bài vi?t.

Hãy ??ng ký thành viên và tham gia nhi?u game cá c??c th? thao t?i nhà cái Casino VN138 và mang l?i nhi?u ph?n th??ng giá tr? cho mình b?n nhé. Chúng tôi là nhà cái uy tín và có ?? b?o m?t cao trên th? tr??ng hi?n nay ???c nhi?u ng??i l?a ch?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!