Cách tính giá tham chi?u sàn UPCOM ??n gi?n

Cách tính giá tham chi?u sàn Upcom | H??ng d?n giao d?ch

Th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam có 3 sàn giao d?ch l?n v?i hàng nghìn t? ??ng m?i ngày. Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? cùng b?n tìm hi?u v? cách tính giá tham chi?u trên sàn Upcom và c?ng nh? h??ng d?n giao d?ch trên sàn này nhé.

V?i các nhà ??u t? F0 thì nh?ng thông tin này th?c s? c?n thi?t b?i nó giúp b?n t?ng thêm l??ng ki?n th?c trong quá trình ??u t?. Hãy cùng Casinovn138.com tìm hi?u v? giá tham chi?u qua bài vi?t d??i ?ây.

B?ng giá tham chi?u trên sàn Upcom là gì?

B?ng giá tham chi?u trên sàn Upcom là gì?
B?ng giá tham chi?u trên sàn Upcom là gì?

Tr??c khi bi?t cách tính giá c? phi?u trên sàn Upcom thì b?n ph?i bi?t qua b?ng giá tham chi?u c?a sàn này. B?ng giá c? phi?u Upcom là danh sách các mã c? phi?u ch?ng khoán ch?a niêm y?t (ch?a lên sàn) ho?c các c? phi?u ch?ng khoán h?y niêm y?t t?i HOSE hay HNX.

Bi?t ???c b?ng giá c? phi?u trên sàn Upcom s? cho nhà ??u t? cái nhìn t?ng quan v? các mã ch?ng khoán c?a các công ty ???c niêm y?t trên sàn t?i Vi?t Nam. Thông qua vi?c nghiên c?u b?ng này nhà ??u t? có th? ch?n cho mình m?t mã c? phi?u thích h?p.

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Cách tính giá tham chi?u sàn UPCOM | H??ng d?n giao d?ch

Các quy ??nh v? giá tham chi?u trên sàn Upcom

Quy ??nh v? giá tham chi?u trên sàn Upcom
Quy ??nh v? giá tham chi?u trên sàn Upcom

??n giá niêm y?t: 

  • C? phi?u trên sàn Upcom ???c niêm y?t v?i giá 100 VN?/cp
  • Không quy ??nh ??n v? y?t giá ??i v?i trái phi?u và giao d?ch th?a thu?n

B??c giá: Sàn Upcom quy ??nh b??c giá ph?i chia h?t cho 100. B??c giá là m?c giá t?ng lên hay gi?m ?i theo t?ng b??c.

Biên ?? giao ??ng:

  • Khi giao d?ch: +/- 15% giá tham chi?u
  • C? phi?u m?i ngày giao d?ch ??u tiên: +/- 40% so v?i giá tham chi?u
  • C? phi?u không giao d?ch trên 25 phiên liên ti?p: +/- 40% so v?i giá tham chi?u

Giá tr?n: M?c giá cao nh?t mà nhà ??u t? có th? ??t l?nh mua và bán trong ngày giao d?ch

Giá sàn: M?c giá th?p nh?t mà nhà ??u t? có th? ??t l?nh mua và bán trong ngày giao d?ch

Thông tin b?n quan tâm: L?nh PLO, ATO, ATC là gì? Các l?nh trong ch?ng khoán

Cách tính giá tham chi?u trên sàn Upcom 

Cách tính giá tham chi?u trên sàn Upcom nh? sau: Giá bình quân gia quy?n = Giá tr? / Kh?i l??ng giao d?ch.

Ví d?: c? phi?u A ngày 3/8/2021 có kh?i l??ng giao d?ch là 401,151 và giá tr? giao d?ch là 7,363,265.5 nh? v?y giá bình quân gia quy?n s? ???c tính nh? sau: 

Giá bình quân gia quy?n = 7,363,265.5/ 401,151 = 18.360. Do b??c giá c?a sàn Upcom là 100 ??ng nên giá bình quân gia quy?n s? làm tròn thành 18.400 VN?/c? phi?u.

Gi? ?ây b?n có th? tho?i mái ng?i t?i nhà tham gia nh?ng môn ?ánh bài khác nhau t?i Casino VN138. Sòng bài VN138 cung c?p nhi?u trò ch?i bài khác nhau nh? AE Sexy, BBin, WM,… Bên c?nh ?ó, m?i sáng l?i có các trò cá c??c ?a d?ng nh? R?ng H?, Tài X?u, Baccarat, Xóc ??a,…?? bi?t thêm, m?i b?n xem ph?n Gi?i thi?u c?a chúng tôi nhé!

Chuyên m?c T?ng h?p trên nhà cái Casino VN138 v?a h??ng d?n cho b?n cách tính giá tham chi?u trên sàn Upcom nh? th? nào. Hy v?ng ?ây là nh?ng thông tin cung c?p cho nhà ??u t? nh?ng ki?n th?c b? ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!