Gà khét là gà gì? Top nh?ng lo?i gà khét ???c dân ch?i ?á gà yêu thích

Gà khét ?ánh ?âu th?ng ?ó là câu nói ???c nhi?u s? kê truy?n mi?ng. ?i?u này t?o ra m?t c?n s?t trong gi?i nuôi và ?á gà chuyên nghi?p. Nhi?u ng??i ?? xô tìm gà khét ?? ?ào t?o chúng tr? thành m?t chi?n kê th?c th?.

Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? giúp b?n phân bi?t top các lo?i gà khét ???c gân ch?i ?á gà yêu thích. M?i các b?n cùng theo dõi.

Gà khét là gì?

Gà khét là gì?

Gà khét là gà có ?i?m nhãn n?m ? b? lông. H?u h?t, lông gà này ???c t?o nên b?i 2 màu chính mà b?n th??ng th?y, ?ó là xám và ??. ?ôi khi b?n s? còn th?y có ???c s? k?t h?p c?a m?t s? màu ?en. ?ây là chi?n k? có kh? n?ng thi ??u vô cùng t?t. ??c bi?t, k? thu?t thi ??u c?a gi?ng gà r?t linh ho?t, nh?t là các gi?ng gà s? h?u ?ôi c?a ch?t l??ng. Các s? kê th??ng xuyên t?p trung vào các ki?n kê này ?? thi ??u.

Ngoài ra, ??i v?i nh?ng ng??i xem và tham gia cá c??c t?i các tr??ng gà. H? th??ng r?t thích các tr?n ??u có s? góp g?p m?t c?a nh?ng gi?ng gà này b?i các tr?n ??u này th??ng h?p d?n và ??y k?ch tích. ?i?u này khi?n tr?n ??u c?a các c??c th? ???c ??y lên cao. Hi?n nay, gà ???c chia thành 5 gam màu ch? y?u bà các s? kê hay th?y ?ó là két vàng, két s?a, khét bông, khét chu?i và khét ??. 

Top nh?ng lo?i gà khét ???c yêu thích

Khét vàng

Khét vàng

??u tiên ??y chính là khét vàng, gi?ng gà xu?t hi?n r?t nhi?u t?i các ??u tr??ng hi?n nay. Sau ?ây là m?t s? ??c ?i?m c?a chúng:

 • B? lông có màu khét vàng lung linh, v?i v? ??p này mang l?i c?m giác ?m áp khi nhìn vào.
 • Khét vàng ? ph?n b?m có ??c ?i?m n?i b?t h?n so v?i lông cách và ph?n lông thân.
 • Gà khét vàng ch? có duy nh?t m?t tông màu nên màu s?c này s? không b? hòa l?n v?i b?t c? gam màu nào khác.

Khét chu?i

Khét chu?i

Khét chu?i c?ng là gi?ng gà top hi?n nay ???c nhi?u s? kê s? d?ng t?i các ??u tr??ng. V?i các ??c ?i?m nh?n d?ng sau ?ây

 • Màu lông có tông màu khét chu?i, gi?ng v?i màu chu?i chín ??m.
 • N?u so v?i khét vàng thì khét chu?i s? h?u gam màu sáng và n?i b?t h?n.
 • B?m gà có màu sáng tr?ng ??c.
 • ?ôi gà có gam màu xám b?c ho?c nâu cà phê.

Có th? nói, gà khét chu?i có 1 v? ??p mà ít chi?n kê nào sánh b?ng. ?i?m nh?n c?a gi?ng gà này ??n t? b? lông ?uôi c?c k? l?ng l?y. Vì th?, anh em ??ng b? qua nh?ng ??c ?i?m nh?n d?ng này nhé.

Khét s?a

Khét s?a

Gà khét s?a c?ng ???c coi là m?t chi?n kê v?i s?c ??p c?c k? mê h?n. ?? anh em có th? nh?n d?ng chính xác v? gi?ng gà này thì không nên b? qua nh?ng ??c ?i?m nh?n bi?t sau ?ây:

 • Gà có màu nh?n vô cùng thanh tao.
 • Ph?n ?uôi gà có này nh?t vàng t?o nên s? h?p d?n n?i b?t h?n b?t k? gi?ng gà nào.

Khét bông

Khét bông

N?u b?n ?ã t?ng chiêm ng??ng v? ??p c?a gi?ng gà khét bông thì ch?c ch?n b?n không th? nào quên ???c phút giây ?n t??ng ?ó.

 • Khét bông là s? k?t h?p t? 2 màu s?c tr? lên. ?a ph?n, b? lông c?a khét bông là s? k?t h?p c?a màu nâu cánh dán, vàng, cam, ?en và tr?ng.
 • M?t v? ??p hài hòa và g?n g?i v?i thiên nhiên ?ã t?o nên v? ??p c?a gi?ng gà khét bông.

Tuy nhiên, gi?ng gà khét bông còn khá ít trên th? tr??ng hi?n nay b?i chúng ?ang ???c x?p hàng vào gi?ng gà thu?c d?ng hi?m.

Khét ??

Khét ??
Khét ??

Khét ?? hi?n nay thu?c h?ng hi?m b?i tông màu này khá khó có th? nh?n gi?ng ra gà con. ?? t?o nên m?t chi?n kê khét ?? thì gà m? ph?i chu?n là m?t con gà khét ?? có dòng gen tr?i. Có th? ch?c ch?n h?n n?u các s? kê k?t h?p thêm 1 con tr?ng khét ?? khác.

L?i k?t

??y chính là toàn b? chia s? c?a nhà cái Casino VN138 v? gi?ng gà hi?n nay. Vi?c nh?n d?ng các chi?n kê ?ang thi ??u vô cùng quan tr?ng vì nó có th? ?nh h??ng ??n k?t qu? th?ng ho?c thua c??c. V?i nh?ng thông tin mà chúng tôi chia s?, hy v?ng b?n luôn ??a ra ???c cái nhìn chính xác khi tham gia cá c??c có gi?ng gà này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!