Futsal là gì? Lu?t thi ??u Futsal chi ti?t

Futsal là gì? Lu?t thi ??u Futsal chi ti?t

Futsal là gì? ??i hình thi ??u Futsal bao g?m m?y ng??i và lu?t thi ??u nh? th? nào? Futsal có s? khác bi?t gì so v?i bóng ?á sân c?. ?ây là câu h?i ???c nhi?u ng??i tìm ki?m hi?n nay b?i b? môn này ?ã tr? thành môn thi ??u chính th?c trong h? th?ng FIFA.

Trong bài vi?t hôm nay, Casino VN138 s? giúp b?n gi?i ?áp nh?ng câu h?i v? bóng ?á Futsal c?ng nh? lu?t l? thi ??u c?a lo?i hình bóng ?á này. Hãy cùng tìm l?i gi?i ?áp ngay d??i bài vi?t nhé.

Futsal là gì?

Futsal là gì?
Futsal là gì?

Futsal hay còn g?i là lo?i hình th? thao ?á bóng trong nhà. Lo?i hình bóng ?á này hi?n nay ???c nhi?u c?u th? chuyên nghi?p l?a ch?n nh?m t?p luy?n các k? n?ng c? b?n. ?? t?ng thêm k?ch tính ng??i hâm m? có th? tham gia cá c??c các tr?n Futsal v?i t? l? c?p nh?t m?i nh?t t?i VN138Viet.

Hình th?c ch?i bóng ?á Futsal t??ng ??i gi?ng v?i hình th?c ?á bóng thông th??ng v?i s? tranh tài gi?a hai ??i bóng. M?i ??i bao g?m 5 c?u th? và m?t s? ít c?u th? d? b?. V?i th? môn là ng??i b?o v? c?u môn gi?a hai bên tuy nhiên qu? bóng dùng ?? thi ??u c?a Futsal n?ng và nh? h?n nhi?u so v?i lo?i bóng ?á thông th??ng.

Có th? b?n s? quan tâm: Quy ??nh kích th??c sân Futsal là bao nhiêu?

Lu?t thi ??u Futsal chi ti?t

Lu?t ch?i c?a Futsal ???c ban hành b?i liên ?oàn bóng ?á FIFA. ?ây là lo?i hình có th? phù h?p v?i nhi?u gi?i ??u và t?i m?i ??a ph??ng. D??i ?ây là s? l??c qua lu?t thi ??u c?a b? môn th? thao Futsal, m?i các b?n cùng xem qua.

S? l??ng c?u th? trong m?i ??i tham gia thi ??u

Lu?t thi ??u Futsal chi ti?t
Lu?t thi ??u Futsal chi ti?t

S? l??ng c?u th?:

V?i m?i tr?n ??u s? có hai ??i ch?i v?i m?i ??i ???c phép ra sân thi ??u v?i 5 c?u th? trong ?ó có m?t th? môn.

Lu?t thay th? c?u th?:

Trong b?t k? tr?n ??u nào do Liên ?oàn bóng ?á FIFA ?i?u hành thì t?t c? c?u th? d? b? ??u ???c s? d?ng ?? thay th?. Trong m?t ??i bóng s? l??ng c?u th? d? b? t?i ?a là 7 và không gi?i h?n s? l?n thay ??i c?u th? d? b?.

N?u m?t c?u th? ?ã ra kh?i sân thì v?n có th? quay l?i tr?n ??u. Tuy nhiên ph?i ?áp ?ng quy ??nh d??i ?ây:

 • C?u th? ???c thay th? ph?i vào t? khu v?c thay ng??i c?a ??i mình và c?u th? b? thay ph?i hoàn toàn r?i kh?i sân ??u.
 • Tr?ng tài không có quy?n quy?t ??nh cho phép c?u th? d? b? tham gia thi ??u ho?c không.
 • Quá trình thay ng??i k?t thúc, c?u th? d? b? tr? thành c?u th? chính th?c. ??c bi?t b?t k? c?u th? nào c?ng có th? thay th? v? trí th? môn.

Ngoài ra m?t s? quy ??nh t? h?i ??ng lu?t bóng ?á qu?c t? c? th? là khi s? c?u th? b? t??c quy?n thi ??u và s? l??ng c?u th? c?a m?t ??i không còn ?? 3 thành viên thì tr?n ??u s? b? h?y. Và trong quá trình tr?n ??u di?n ra, HLV ???c phép ch? d?n chi?n thu?t cho các thành viên tuy nhiên luôn ph?i ki?m soát hành vi và c? x? ?úng m?c.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Champion league là gì? Cup C1 là gì? T?ng h?p thông tin v? Cúp C1

Th?i gian thi ??u Futsal

M?i tr?n ??u bao g?m 2 hi?p ??u v?i m?i hi?p thi ??u v?i th?i gian 20 phút. Th?i gian ngh? gi?a 2 hi?p ??u là 15 phút. N?u ??n th?i gian k?t thúc m?i hi?p ??u mà m?t trong hai ??i ???c h??ng ph?t ??n ho?c ?á ph?t tr?c ti?p thì th?i gian tr?n ??u s? ???c kéo dài cho ??n khi th?c hi?n xong qu? ?á ph?t ?ó. 

Th?i gian thi ??u Futsal
Th?i gian thi ??u Futsal

Th?i gian h?i ý:

 • M?i hi?p ??u s? có duy nh?t 1 l?n h?i ý v?i th?i gian 1 phút và không ???c c?ng d?n qua hi?p khác.
 • ??i tr??ng và ??i phó c?a ??i m?i ???c quy?n yêu c?u v?i tr?ng tài khi ??i bóng ?ó ?ang ki?m soát bóng.
 • Khi h?i ý c?u th? d? b? ph?i ? bên ngoài sân và không ???c phép tham gia.
 • Không ???c phép h?i ý trong th?i gian 2 hi?p ph? di?n ra.

Các l?i c? b?n trong Futsal

Ph?t tr?c ti?p

??i ph??ng s? ???c h??ng m?t qu? ph?t tr?c ti?p n?u c?u th? ??i nhà vi ph?m m?t trong các l?i sau ?ây dù b?t c?n hay c? tình thì ??u tính và ph?m l?i:

 • ?á ho?c tìm các cách ?á ??i ph??ng:
 • Ngáng ho?c tìm cách ngáng chân ??i ph??ng
 • Nh?y vào ng??i ??i ph??ng
 • Chèn ép ??i ph??ng
 • ?ánh ho?c tìm cách ?ánh ??i ph??ng
 • Xô ??y ??i ph??ng

Ngoài ra n?u có m?t s? hành vi ki?m nhã nh? n?m gi? ôm ho?c nh? n??c b?t vào ??i ph??ng v?n ???c tính là ph?m l?i.

Ph?t ??n

Qu? ph?t ??n s? ???c trao cho m?t c?u th? c?a h? b? ??i ph??ng ph?m l?i tr?c ti?p và t?i v? trí ph?m l?i nh?m trong khu v?c ph?t ??n. B?n có th? tham kh?o thêm: Ph?t gián ti?p là gì? Các l?i b? ph?t gián ti?p theo quy ??nh FIFA

L?i t?ng h?p

L?i t?ng h?p
L?i t?ng h?p

Là t?ng h?p các l?i tr?c ti?p ?ã vi ph?m. M?i l?i s? ???c ghi vào m?t biên b?n. Tùy vào t?ng l?i khác nhau mà tr?ng tài cho h??ng ?á ph?t l?i th?. T? khi l?i t?ng h?p t? th? 6 tr? ?i thì ??i ph?m l?i s? ???c h??ng qu? ?á ph?t không có hàng rào. V? trí di?n ra ? ch?m ph?t ??n th? 2.

?á biên

???c xem là m?t qu? ph?t gián ti?p, n?u bóng tr?c ti?p vào khung thành thì bàn th?ng s? không ???c công nh?n.

??i ??i ph??ng s? ???c h??ng qu? ph?t gián ti?p t?i n?i x?y ra ph?m l?i n?u c?u th? th?c hi?n qu? ?á biên ch?m bóng l?n th? hai liên ti?p khi c?u th? ?á biên ch?m bóng 2 l?n liên ti?p. Trong quá trình ?á biên n?u bóng trong chân quá 4 giây, sai v? trí,… thì quy?n ?á biên s? ???c chuy?n sang ??i ??i ph??ng.

B?n có th? xem thêm: Ném biên là gì? Lu?t ném biên sân bóng 11 ng??i chu?n FIFA

Qu? giao bóng 

T??ng t? nh? bóng ?á 11 ng??i, vi?c giao bóng s? ???c th?c hi?n sau khi có bàn th?ng h?p l?, b?t ??u tr?n ??u và c? hi?p ph?. Và khi giao bóng các c?u th? ph?i ??ng vào v? trí thu?c ph?n sân ??i nhà.

Ném phát bóng

Ném phát bóng
Ném phát bóng

Trong tr??ng h?p bóng ?i h?t ???ng biên ngang, th? môn ch? có m?t cách phát bóng là dùng tay ném bóng lên cao.

Qu? ph?t góc

Khi bóng ?i h?t ???ng biên ngang, n?u ng??i ch?m bóng cu?i là c?u th? thu?c ph?n sân ??i ch? nhà. Thì ??i ??i th? ???c th?c hi?n m?t qu? ?á ph?t góc ph?i ??t bóng trong cung ?á ph?t góc. Các c?u th? ??i ??i ph??ng ph?i các bóng 5m cho ??n khi bóng ???c ?á vào cu?c.

?á luân l?u

?á luân l?u
?á luân l?u

T?i các tr?n ??u lo?i tr?c ti?p n?u k?t thúc tr?n ??u v?i t? s? hòa thì lo?t ?á luân l?u s? ???c áp d?ng. V? trí ??t bóng t?i ch?m ph?t ??n th? nh?t (6m). M?i ??i có 3 l??t ?á n?u sau 3 l??t ?á t? s? gi?a hai ??i v?n hòa thì 2 ??i s? ti?n hành ti?p phiên ?á luân l?u cho ??n khi có m?t ??i v??n lên d?n tr??c ch?m luân l?u và giành chi?n th?ng.

Trên ?ây là bài vi?t gi?i thi?u v? bóng ?á Futsal và nh?ng ?i?u lu?t c? b?n nh?t. M?i c?u th? ??u ph?i n?m lòng nh?ng lu?t này thì m?i thi ??u t?t ???c. Hy v?ng nh?ng thông tin chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 v?a ?em ??n giúp hi?u rõ h?n v? Futsal là gì? c?ng nh? n?m rõ thu?t thi ??u Futsal. Chúc b?n thành công.

Hãy ??ng ký tham gia các ch?i cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138 ngay bây gi? ?? nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n b?n nhé. Casino VN138 là nhà cái hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay v?i chính sách b?o m?t an toàn nên b?n có th? yên tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!