Fair Play là gì? Lu?t Fair Play trên sân c?

Fair Play là gì? Lu?t Fair Play trên sân c?

Fair Play là m?t thu?t ng? vô cùng thông d?ng và ???c ?? cao trong m?i tr?n ??u th? thao. V?y Fair Play là gì mà l?i quan tr?ng ??n nh? th?? Lu?t Fair Play ???c áp d?ng th?c t? trên sân c? ra sao?

?? có th? gi?i ?áp h?t nh?ng th?c m?c này, hãy ??c h?t bài vi?t bên d??i ?ây c?a nhà cái Casinovn138.com nhé! M?i b?n cùng tham kh?o nh?ng thông tin h?p d?n này ngay bây gi?.

Fair Play là gì?

Fair Play ???c hi?u ??n gi?n là cách ch?i ??p c?a các c?u th? không ch? trên sân c? mà ???c áp d?ng trong m?i ho?t ??ng hàng ngày c?a con ng??i trong xã h?i ngày nay. Fair Play ???c ??a ra nh?m nâng cao tinh th?n ??ng ??i, công b?ng, tôn tr?ng và bình ??ng gi?a các cá nhân v?i nhau, b?n bè v?i nhau.

Fair Play ???c th?c hi?n nghiêm ch?nh d?a trên các quy ??nh, tôn tr?ng các quy t?c b?ng v?n b?n. Nó ???c xây d?ng trên s? liêm chính, ?oàn k?t vá khoan dung, ?em l?i ni?m vui trong m?i gi?i ??u.

Fair Play là gì?
Fair Play là gì?

Giá tr? c? b?n c?a Fair Play

Nh?ng giá tr? c?t lõi c? b?n mà Fair Play mang l?i:

 • S? c?nh tranh công b?ng
 • H?u ngh?
 • Tôn tr?ng l?n nhau
 • Bình ??ng
 • Tinh th?n ??ng ??i
 • Chính tr?c
 • Không ?n gian
 • Lòng khoan dung
 • Tinh th?n ?oàn k?t
 • Xu?t s?c
 • Ch?m sóc
 • Vui s??ng

Có th? b?n ch?a bi?t: Tiki Taka trong bóng ?á là gì?

Tinh th?n Fair Play th? hi?n rõ: Chi?n th?ng không ph?i là t?t c?, chi?n ??u m?i là nh?t. Dù tr?n ??u có khó kh?n và gian nan ??n ?âu, c?ng hãy gi? cho mình ???c ni?m vui chi?n ??u ??n giây phút cu?i cùng.

Giá tr? c? b?n c?a Fair Play
Giá tr? c? b?n c?a Fair Play

Lu?t thi ??u fair play trên sân c?

B? lu?t này ???c World Cup 2018 l?n ??u tiên vào vi?c quy?t ??nh th? h?ng các ??i ch?i ? vòng b?ng. Qua ?ó, h? s? c?n c? vào s? th? ?? và vàng mà m?i ??i m?c ph?i ?? ??a ra s? ?i?m và th? h?ng mà m?i ??i s? ?áng ???c nh?n.

Lu?t thi ??u fair play trên sân c?
Lu?t thi ??u fair play trên sân c?

Quy ??nh tr? ?i?m

Hi?n nay, lu?t Fair Play ???c tính ?i?m nh? sau:

 • ??i m?c th? vàng s? b? tr? 1 ?i?m
 • ??i m?c th? ?? gián ti?p b? tr? 3 ?i?m
 • Th? ?? tr?c ti?p s? b? tr? ?i 4 ?i?m
 • N?u m?c c? th? ?? và th? vàng tr?c ti?p s? b? tr? m?t 5 ?i?m.
Quy ??nh tr? ?i?m
Quy ??nh tr? ?i?m

Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018

Sau ?ây chúng ta s? cùng ?i?m qua m?t s? gi?i th??ng Fair Play mà các c?u th? c?a ??i tuy?n Vi?t Nam ?ã t?ng ???c vinh danh.

Gi?i nh?t

B?n cái tên quen thu?c c?a ??i tuy?n qu?c gia Vi?t Nam ???c x??ng tên. ?ó là Hà ??c Chinh, ?oàn V?n H?u, Bùi Ti?n D?ng và Nguy?n Quang H?i. B?n anh chàng này ?ã tham gia ch??ng trình ?i?u ??c th? 7 ?? th?c hi?n m?t ??c m? l?n lao c?a c?u bé hâm m? nhí m?c b?nh ung th? não t? nh?. Cu?i cùng, ng??i ???c vinh danh gi?i Nh?t là anh chàng Hà ??c Chinh.

Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018
Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018

Gi?i Nhì, Ba

Gi?i Nhì ???c trao t?ng cho m?t k? ni?m mãi không bao gi? quên trong lòng ng??i hâm m? bóng ?á Vi?t Nam. Nh?c ??n kho?nh kh?c này ch?c h?n nhi?u ng??i hâm m? ?ã ch?ng ki?n c?nh t??ng này s? m?t l?n n?a ???c dâng trào c?m xúc. Các b?n còn nh? hình ?nh c? ??i U23 cùng nhau cào tuy?t trên sân, t?o ch? an toàn ?? c?u th? Nguy?n Quang H?i th?c hi?n qu? ?á ph?t ? tr?n tuy?t tr?ng Th??ng Châu n?m x?a vào l??i c?a Uzbekistan không.

Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018
Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018

Hình ?nh ??t gi?i ba c?ng là hình ?nh cu?i trong tr?n ??u ?ó. C?u th? ?? Duy M?nh c?m lá c? ?? sao vàng Vi?t Nam lên ng?n núi tuy?t trên sân Th??ng Châu và ??ng nghiêm ch?nh, ??t tay lên tim c?a mình nh? m?t l?i c?m ?n vì ?ã ???c c?ng hi?n, ?ã ???c s?ng trong kho?nh kh?c ?áng t? hào mà ??i tuy?n Vi?t Nam ?ã có ???c dù ph?i nh?n l?y bàn thua ? nh?ng giây cu?i cùng c?a hi?p ph?.

Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018
Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018

Gi?i T?, N?m

Gi?i t? Fair Play thu?c v? c?u th? Nguy?n Anh ??c khi anh k?p th?i can ng?n hành ??ng quá khích c?a m?t c? ??ng viên trên khán ?ài. Ng??i này ?ã ném chai n??c và v?t th? l? xu?ng sân, t? v? không hài lòng khi tr?ng tài ?ã b? qua pha bóng mà Công Ph??ng b? ?ánh ngu?i trên sân trong tr?n Vi?t Nam g?p Malaysia ? vòng b?ng AFF Cup 2018.

Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018
Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018

Cu?i cùng là gi?i N?m dành t?ng cho t?p th? ??i tuy?n Vi?t Nam vì hình ?nh ?n m?ng chi?n th?ng trong tr?n ??u g?p ??i th? Campuchia. C? ??i ùa vào trong và cùng nhau c?m th?ng chi?c áo s? 9 ??a vào camera ?? ghi nh?n s? c? g?ng c?ng nh? ??ng c?m v?i c?u th? Nguy?n V?n Toàn khi anh ?ã thi ??u xu?t s?c và g?p ph?i ch?n th??ng nên không th? ? l?i ??n giây phút cu?i cùng c?a tr?n ??u ?? ?n m?ng cùng ??ng ??i c?a mình.

Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018
Gi?i th??ng Fair Play Vi?t Nam n?m 2018

Hy v?ng chuyên m?c Th? Thao c?a nhà cái Casino VN138 ?ã giúp b?n hi?u thu?t ng? Fair Play là gì, nh?ng quy ??nh v? lu?t Fair Play. Bên c?nh ?ó nh?c l?i nh?ng gi?i th??ng Fair Play mà cá nhân, t?p th? ??i tuy?n Vi?t Nam ??t ???c ??u là nh?ng k? ni?m khó quên, kho?nh kh?c xúc ??ng nh?t s?ng mãi trong lòng ng??i hâm m? n??c nhà. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t!

B?n có th? tham kh?o thêm: Các v? trí trong bóng ?á | DM là v? trí nào?

Hãy ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? tham gia nh?ng trò ch?i cá c??c th? thao h?p d?n và mang v? nhi?u gi?i th??ng ti?n m?t có giá tr? b?n nhé. Xem thêm nh?ng thông tin v? nhà cái chúng tôi t?i ph?n Gi?i thi?u.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!