Ev/ebitda là gì? Cách tính và nh?ng l?u ý khi s? d?ng

Ev/ebitda là gì? Cách tính và nh?ng l?u ý khi s? d?ng

Ev/ebitda là c?m t? chúng ta th??ng b?t g?p khi phân tích th? tr??ng, doanh nghi?p ?? ??u t? ch?ng khoán. V?y ph??ng pháp Ev/ebitda là gì? Cách tính và nh?ng l?u ý khi s? d?ng nh? th? nào?

Trong bài vi?t hôm nay Nhà cái Casinovn138.com s? gi?i ?áp cho b?n v? hai ch? s? Ev/ebitda. Nh?ng công d?ng trong vi?c phân tích hai ch? s? này là gì, m?i b?n cùng theo dõi bài vi?t bên d??i nhé.

Ch? s? Ev/ebitda là gì?

Ch? s? Ev (Enterprise Value) hay còn g?i là ph??ng pháp Ev dùng ?? ch? th??c ?o ??nh giá doanh nghi?p. Ch? s? này th??ng s? d?ng v?n hóa th? tr??ng d?a giá tr? c? phi?u mà công ty ?ang n?m gi?. Ev ???c xem nh? chi phí ??a ra ?? mua toàn b? công ty.

Ev = V?n hóa th? tr??ng + T?ng d? n? – Ti?n và các kho?n t??ng ???ng ti?n.

Ch? s? Ev
Ch? s? Ev

Ebitda (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) là l?i nhu?n tr??c lãi vay, tr??c thu? và tr??c kh?u hao c?a m?t doanh nghi?p. Ng??i ta dùng ch? s? này ?? ?ánh giá n?ng l?c kinh doanh c?a m?t công ty khi thu? su?t b?ng 0, không ph?i ch?u lãi vay và c?ng không ph?i ch?u chi phí kh?u hao. 

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Top 10 công ty môi gi?i ch?ng khoán uy tín t?i Vi?t Nam

Ebitda = L?i nhu?n tr??c thu? + Chi phí lãi vay + T?ng kh?u hao

Cách tính ch? s? Ev/ebitda

Ev/ebitda là ph??ng pháp giúp các nhà ??u t? ??nh giá c? phi?u. Ch? s? này mang ý ngh?a r?ng nhà ??u t? c?n bao nhiêu n?m ?? thu h?i s? ti?n b? ra mua doanh nghi?p hi?n ?ang có m?c Ebitda xác ??nh. Cách tính ch? s? Ev/ebitda nh? sau:

Ev/ebitda = Ev (Giá tr? doanh nghi?p) / Ebitda (L?i nhu?n tr??c thu?, lãi vay và kh?u hao)

?u ?i?m và nh??c ?i?m khi s? d?ng ch? s? Ev/ebitda

?u ?i?m

?u ?i?m khi s? d?ng ch? s? Ev/ebitda
?u ?i?m khi s? d?ng ch? s? Ev/ebitda

Vi?c ?ng d?ng ch? s? Ev/ebitda mang l?i cho nhà ??u t? nhi?u ?u ?i?m và l?i ích nh?:

  • Th? nh?t: ???c s? d?ng r?ng rãi v?i nh?ng nhà ??u t? chuyên nghi?p 
  • Th? hai: Ho?t ??ng t?t nh?m ??nh giá ? nh?ng doanh nghi?p ?n ??nh, có chi phí v?n th?p.
  • Th? ba: Có giá tr? so sánh khá t?t ? các lo?i hình doanh nghi?p khác nhau 

Nh??c ?i?m

Tuy v?y ph??ng pháp Ev/ebitda c?ng g?p nhi?u h?n ch? nh?:

  • Th? nh?t: Không tính t?i chi phí v?n 
  • Th? hai: Khó có th? tính toán khi có t?ng tr??ng bi?n ??ng 
  • Th? ba: Hi?n nhà ??u t? cá nhân t? tính toán, vì ch?a ph? bi?n r?ng rãi ? th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam. 

Cách ??nh giá c? phi?u doanh nghi?p b?ng ph??ng pháp Ev/ebitda

Cách ??nh giá c? phi?u doanh nghi?p b?ng ph??ng pháp Ev/ebitda
Cách ??nh giá c? phi?u doanh nghi?p b?ng ph??ng pháp Ev/ebitda

B??c 1: Ch?n m?t ngành ngh? c? th? nh? s?t thép, d??c ph?m, n?ng l??ng

B??c 2: Sau khi ch?n ngành ngh? xong, b?n ch?n ít nh?t 5 công ty ?? so sánh

B??c 3: So sánh khách quan lo?i b? s? can thi?p c?a (kinh doanh quá khác bi?t, ho?c h?n h?p nhi?u s?n ph?m, ??c quy?n ??a ph??ng …) 

B??c 4: B?n ti?n hành thu th?p các con s? tài chính c?a 5 công ty qua 3 n?m nh? Doanh thu, l?i nhu?n g?p, EPS, chi phí lãi vay, kh?u hao… 

B??c 5: Ti?p t?c thu th?p d? li?u tài chính hi?n t?i nh? v?n hóa th? tr??ng và ti?n m?t

B??c 6: Tính Ev = V?n hóa th? tr??ng + Ti?n n? – Ti?n m?t

B??c 7: Ti?n hành tính Ev và Ebitda theo công th?c trên

B??c 8: Tính Ev/ebitda

B??c 9: So sánh các công ty trong cùng nhóm ngành

B??c 10: Ch?n công ty phù h?p d? trên tiêu chí ?ánh giá mà b?n ??a ra.

Thông tin b?n có th? quan tâm: C? phi?u mua bao lâu thì bán ???c? Thông tin chi ti?t

Nh?ng l?u ý khi s? d?ng ch? s? Ev/ebitda

?? s? d?ng ph??ng pháp Ev/ebitda t?t thì b?n c?n l?u ý nh?ng ?i?u d??i ?ây: 

  • ??u tiên, ph?i k?t h?p v?i các ch? tiêu tài chính khác c?ng nh? ph??ng pháp ??nh giá khác ?? tính toán. 
  • Th? hai, ch?n ch? tiêu càng th?p càng t?t. Khi tính toán nên so sánh kho?ng 5 n?m trong quá kh? c?a ch? tiêu này và so sánh v?i các doanh nghi?p cùng ngành ?? l?a ch?n ra EV/EBITDA phù h?p. 
  • Cu?i cùng ?ó là do EV/EBITDA không lo?i b? y?u t? kh?u hao nên nhi?u nhà ??u t? l?m t??ng ?ó là ch? tiêu ??i di?n cho dòng ti?n nhé.

Casino VN138 là s? l?a ch?n hàng ??u cho anh em khi tham gia cá c??c tr?c tuy?n. Trên th? tr??ng hi?n nay có hàng tr?m, hàng ngàn nhà cái thì VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín, ?áng ?? chúng ta tham gia. ?? ki?m ch?ng ?i?u này, anh em có th? tham kh?o Chính sách b?o m?t c?a chúng tôi ngay bây gi? nhé!

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a gi?i ?áp cho b?n Ev/ebitda là gì? Cách tính và nh?ng l?u ý khi s? d?ng chi ti?t nh?t. Hy v?ng qua bài vi?t trên nhà ??u t? có th? dùng ???c ph??ng pháp này phân tích các công ty mà mình d? ??nh ??u t?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!