Ethereum là gì? Nh?ng ki?n th?c v? ETH c?n b?n cho ng??i m?i

Ethereum là gì? Nh?ng ki?n th?c v? ETH c?n b?n cho ng??i m?i

Công ngh? Internet trên th? gi?i ngày càng phát tri?n v??t b?t và m?t thành t?u v? ph?n m?m ???c gi?i chuyên gia ?ánh giá cao trong nh?ng n?m g?n ?ây ?ó chính là Ethereum. V?y Ethereum là gì? Bài vi?t d??i ?ây s? cung c?p cho b?n nh?ng ki?n th?c c? b?n v? Ethereum.

Ethereum ???c gi?i công ngh? trên toàn th? gi?i ?ánh giá cao v? ti?m n?ng phát tri?n c?ng nh? m? ra m?t k? nguyên công ngh? m?i. Hãy cùng xem bài vi?t c?a Casino VN138 ?? hi?u h?n v? công ngh? này nhé.

Ethereum (ETH) là gì?

Ethereum (ETH) là gì?
Ethereum (ETH) là gì?

Có nhi?u cách gi?i thích khác nhau v? Ethereum. V?i bài vi?t này Ethereum là m?t n?n t?ng ph?n m?m mã ngu?n m?, phi t?p trung và d?a trên các chu?i kh?i. ?ây là m?t n?n t?ng cho phép ng??i dùng s? d?ng H?p ??ng thông minh (Smart Contract) và ?ng d?ng phi t?p trung (dApp) ?? giúp các giao d?ch ???c th?c hi?n nhanh chóng h?n, ng?n ng?a nh?ng hành vi l?a ??o.

Ý t??ng ra ??i v?i Mastercoin

Ý t??ng ra ??i v?i Mastercoin
Ý t??ng ra ??i v?i Mastercoin

Mastercoin là d? án phát tri?n Ethereum và cha ?? c?a công trình nghiên c?u công ngh? này ?ó chính là m?t l?p trình viên tr? và ?am mê Bitcoin – Vitalik Buterin.

Vào tháng 11/2013, Vitalik l?n ??u tiên chia s? b?n whitepaper phác th?o c?a Ethereum. Ch? có vài ch?c ng??i có quy?n truy c?p và ??c tr??c b?n phác th?o này. Sau ?ó h? ??a ra nh?ng ph?n h?i, giúp cho Vitalik có th? hoàn thi?n b?n whitepaper cho Ethereum.

??i ng? c?a Vitalik Buterin sau m?t n?m xây d?ng và phát tri?n, vào tháng 06/2015 kh?i (block) ??u tiên c?a Ethereum ?ã ???c khai thác. Nó ?ánh d?u s? hình thành chính th?c c?a Ethereum Blockchain – M?t trong nh?ng chu?i kh?i có t?m quan tr?ng nh?t trong toàn b? h? sinh thái ti?n ?i?n t? hi?n nay.

Cách th?c ho?t ??ng c?a Ethereum Blockchain

Cách th?c ho?t ??ng c?a Ethereum Blockchain
Cách th?c ho?t ??ng c?a Ethereum Blockchain

C?t lõi c?a công ngh? Ethereum ?ó chính là n?n t?ng Blockchain và ???c hình thành b?i m?ng máy tính g?i là Nodes. ?? tham gia m?ng l??i thì các Nodes c?n ph?i cài ??t ph?n m?m Ethereum Client. Sau khi cài ??t xong các nodes s? ph?i ch?y m?t ch??ng trình máy ?o là Ethereum Virtual Machine (EVM). EVM s? ch?u trách nhi?m th?c thi các Smart Contract (h?p ??ng thông minh).

Cách th?c ho?t ??ng máy ?o Ethereum (EVM) trên Ethereum Blockchain: ?? th?c hi?n Smart contract, l?nh giao d?ch… m?ng l??i c?n ??n m?t l??ng phí g?i là “Gas”. Gas này s? ???c thanh toán b?ng ti?n k? thu?t s? g?i là ETH hay Ether. 

?i?m khác bi?t gi?a Ethereum và Bitcoin

?i?m khác bi?t gi?a Ethereum và Bitcoin
?i?m khác bi?t gi?a Ethereum và Bitcoin

Nói v? ?i?m chung thì c? hai n?n t?ng này ??u s? d?ng công ngh? Blockchain ?? ho?t ??ng. ?i?m khác bi?t n?m ? giá tr? c?t lõi và m?c ?ích s? d?ng c?a chúng:

  • Ethereum: ???c t?o ra ?? tr? thành m?t n?n t?ng cho vi?c phát tri?n Smart Contract  và các dApps. T?c ?? giao d?ch nhanh h?n Bitcoin và phí giao d?ch r? h?n.
  • Bitcoin: Tr? thành m?t lo?i ti?n t?, m?t ph??ng th?c thanh toán và n?i l?u gi? giá tr?. Trong khi Bitcoin ch? có th? ?ào ???c 21 tri?u BTC, còn ETH có th? ?ào ???c vô t?n.

?ng d?ng c?a Ethereum 

Tài chính phi t?p trung

Tài chính phi t?p trung
Tài chính phi t?p trung

Ethereum hi?n hi?n ?ang là n?n t?ng có nhi?u ?ng d?ng DeFi ?ang ho?t ??ng nh? Stablecoin; Các lo?i ví ?i?n t? nh? Coinbase Wallet, Huobi Wallet, MyEtherWallet, Trust Wallet; Ngoài ra có th? k? ??n các ?ng d?ng khác c?a Ethereum v?i DeFi nh?: Cho vay, ??u t?, Thanh toán, b?o hi?m, th? tr??ng d? ?oán,…

Sàn giao d?ch phi t?p trung

Sàn giao d?ch phi t?p trung
Sàn giao d?ch phi t?p trung

?ng d?ng th? hai c?a n?n t?ng này ?ó chính là làm sàn giao d?ch phi t?p trung trên th? tr??ng. Các hình th?c phi t?p trung ph? bi?n có th? k? ??n hi?n nay nh? M?ng ngang hàng (peer-to-peer),… Có m?t n?n t?ng giao d?ch ngang hàng r?t n?i ti?ng hi?n nay là Binance P2P. 

?ng d?ng phi t?p trung

?ng d?ng phi t?p trung
?ng d?ng phi t?p trung

Th? ba ?ó chính là dApps. ?ây là các ?ng d?ng web ???c h? tr? b?i các h?p ??ng thông minh (Smart Contract). Thay vì s? d?ng máy ch? ho?c c? s? d? li?u t?p trung, các ?ng d?ng này s? d?a vào blockchain làm ph?n ph? tr? cho toán h?c logic và l?u tr? ch??ng trình. V?i ?u ?i?m, b?t k? ai c?ng có th? t? tri?n khai m?t b?n sao và t? do k?t n?i nó v?i m?ng Ethereum công c?ng.

Thông tin v? th? tr??ng Ethereum (ETH)

ETH giao d?ch ? ?âu?

ETH giao d?ch ? ?âu?
ETH giao d?ch ? ?âu?

??ng ETH hi?n ?ang ???c gi?i ??u t? s?n ?ón không thua kém gì ??ng Bitcoin, hi?n ETH ?ang ???c giao d?ch trên các sàn nh?: 

  • Sàn t?p trung CEX: Vai trò là th? 3 ??ng ra làm c?u n?i cho các nhà ??u t? và các sàn Crypto nh? sàn Binance, sàn Houbi, Gate.io.
  • Sàn phi t?p trung – DEX: Ngh?a là có th? giao d?ch ETH trên n?n t?ng Blockchain, Ng??i tham gia có th? giao d?ch và trao ??i ??ng ETH hay b?t k? ??ng coin nào ???c ch?p nh?n ngay trong ví c?a b?n, không c?n chuy?n ti?n ra bên ngoài. Ví d? nh? sàn Uni Swap, Sushi Swap,…

T? giá ETH 

N?u b?n mu?n theo dõi giá c?a ETH thì có th? tham kh?o trang web: https://markets.coin98.com/currencies/ethereum. T?i ?ây giá c?a ETH s? luôn c?p nh?t qua h?ng ngày cho b?n d? dàng c?p nh?t.

Casino VN138 luôn có ??i ng? nhân viên tr?c hàng ngày nh?m h? tr? nh?ng th?c m?c và h??ng d?n ng??i ch?i m?t cách t?n tình nh?t. Chúng tôi s?n sàng h? tr? nh?ng ng??i 24/24 trong vi?c h??ng d?n ??ng ký, n?p ti?n hay rút ti?n. ?? b?n có th? hi?u, tho?i mái và an tâm h?n khi cá c??c t?i ?ây thì m?i b?n xem qua ph?n Gi?i thi?u Casino VN138 nhé.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a thông tin ??n b?n v? Ethereum là gì? C?ng nh? nh?ng ki?n th?c v? ETH c?n b?n cho ng??i m?i tham gia vào th? tr??ng này. Hy v?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi v?a cung c?p s? mang l?i cho b?n nh?ng tin t?c thú v?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!