ERC20 là gì? T?ng h?p nh?ng thông tin v? token ERC20

T?ng h?p nh?ng thông tin v? token ERC20

Công ngh? ERC20 ???c áp d?ng trong các h?p ??ng thông minh trong h? sinh thái ETH Blockchain khi phát hành token ra th? tr??ng. V?y công ngh? ERC20 là gì? Có nh?ng ?nh h??ng gì liên quan ??n th? tr??ng ??u t? ti?n ?o?

T?t t?n t?t s? ???c gi?i ?áp ngay bây gi? trong bài vi?t này c?a nhà cái Casinovn138.com. Cùng ?oán xem nh?ng thông tin h?p d?n này là gì nhé!

ERC20 là gì? 

ERC20 là m?t tiêu chu?n k? thu?t ???c s? d?ng cho các h?p ??ng thông minh trên h? th?ng Ethereum Blockchain khi phát hành Token, ra ??i vào cu?i n?m 2015.

ERC20 là tên vi?t t?t c?a t? Ethereum Requetst For Coment, công ngh? này ???c ra ??i ??u nh? vào s? c?i ti?n ???c các chuyên gia ?? xu?t, ???c ch?p nh?n ho?t ??ng trong h? th?ng Ethereum Network có mã ID duy nh?t là 20.

ERC20 là gì? 
ERC20 là gì?

?u, nh??c ?i?m c?a Token ERC20

?u ?i?m

  • Kh? n?ng thay th? l?n nhau: M?i ??n v? token ??u có giá tr? t??ng ???ng nhau. B?n có th? ?em chúng ?i giao d?ch v?i b?t k? ng??i nào khác nh?ng ch?c n?ng c?a chúng s? không h? b? thay ??i.
  • Tính ph? bi?n: Do ?ã quá ph? bi?n trong th? tr??ng ??u t? tài chính ti?n ?o cho nên có r?t nhi?u sàn giao d?ch, h?p ??ng thông minh và ví ?i?n t? t??ng thích v?i lo?i token này.
  • Tính linh ho?t: Token ERC20 có kh? n?ng tùy ch?nh cao, phù h?p cho nhi?u ?ng d?ng khác nhau. Chúng ta có th? s? d?ng ti?n t? làm trò ch?i, ?i?m ??i th??ng, s?n ph?m s?u t?m hay ??i di?n cho các tác ph?m m? thu?t và quy?n tài s?n.
?u ?i?m c?a Token ERC20
?u ?i?m c?a Token ERC20

Nh??c ?i?m

  • R?i ro l?a ??o: ? b?t c? th? tr??ng ??u t? nào c?ng không th? tránh kh?i r?i ro b? l?a ??o. ?áng nói ? ?ây, vi?c t?o ra token và quá trình ra m?t chúng t?n ít th?i gian và công s?c. Ai ai c?ng có th? t?o ra ???c. B?n c?n ph?i t?nh táo tr??c nh?ng thông tin v? các d? án m?i, dành nhi?u th?i gian ?? nghiên c?u và tìm hi?u v? nó tr??c khi quy?t ??nh tham gia ??u t?. Vì ?ây có th? là nh?ng mánh khóe hoàn h?o c?a nh?ng k? x?u ??a ra vì m?c ?ích chu?c l?i cho b?n thân.
  • Kh? n?ng m? r?ng: ?ây ???c coi là thách th?c quá l?n không ch? c?a Ethereum mà c?a nhi?u mô hình blockchain khác. V?i hình th?c hi?n t?i c?a ETH thì vi?c m? r?ng quy mô c?a ETH là hoàn toàn không có nhi?u kh? n?ng. S? b?t c?p c?a nhi?u v?n ?? th??ng xuyên x?y ra nh? m?t nhi?u th?i gian và ph?i chi ra m?t m?c phí cao khi ph?i giao d?ch vào th?i gian cao ?i?m; K?t m?ng và ?nh h??ng ??n tr?i nghi?m s? d?ng d?ch v? và giao d?ch t?i n?i ?ây. 
Nh??c ?i?m c?a Token ERC20
Nh??c ?i?m c?a Token ERC20

T?ng h?p nh?ng thông tin v? token ERC20

Mua Token ERC20 ? ?âu?

Có 2 cách ?? có th? mua token ERC20:

Cách 1: D? án ICO là n?i tuy?t v?i ?? b?n có th? mua token ERC20. Vào th?i gian ??u c?a d? án, b?n ch? c?n ??a ra m?t m?c giá siêu r? ?? có th? s? h?u token ERC20. Nh?ng ??ng vì ham r? mà mua b?t ch?p nhé. Hãy nh? là token ???c làm ra r?t d? nên tình tr?ng l?a ??o luôn ti?m ?n trong các d? án này. B?n ph?i là m?t ng??i ??u t? thông minh và sáng su?t thì m?i có th? thu v? ???c l?i nhu?n.

Cách 2: Mua ? các ch? coin/token ho?c ? nh?ng sàn giao d?ch ti?n ?i?n t? uy tín ???c nhi?u ng??i s? d?ng nh? Jul Swap ho?c Pancake Swap.

Mua Token ERC20 ? ?âu?
Mua Token ERC20 ? ?âu?

Top các lo?i ví l?u tr? Token ERC20 an toàn

  • Ví ImToken: ?ây là m?t ?ng d?ng ???c thi?t k? và s? d?ng trên h? ?i?u hành ?i?n tho?i di ??ng, c? AndroidIOS, ??m b?o b?o m?t và an toàn tuy?t ??i.
  • Ví MEW: Ví MEW là tên vi?t t?t c?a ví My Ether Wallet, ???c xem là lo?i ví ???c nhi?u ng??i s? d?ng nh?t trên th? gi?i nh? vào giao di?n thân thi?n v?i ng??i dùng, chi phí giao d?ch th?p và cách ??ng ký m? ví vô cùng ??n gi?n. Tuy nhiên, ví MEW th??ng xuyên g?p r?i ro b? hacker t?n công và dính ph?i virus ??c h?i.
  • Ví Metamask: Ho?t ??ng ???c trên nhi?u lo?i trình duy?t nh? Chrome, Firefox, Brave,…v?i vai trò nh? m?t ti?n ích m? r?ng. Ngoài ra, ví Metamask c?ng ?ã ???c thi?t k? thành ?ng d?ng trên các thi?t b? di ??ng.
Top các lo?i ví l?u tr? Token ERC20 an toàn
Top các lo?i ví l?u tr? Token ERC20 an toàn
  • Ngoài ra, các b?n có th? tham kh?o thêm m?t s? lo?i ví khác nh? Trust và Cipher; Mist và Parity; Ledger và Trezor,…?ây c?ng là nh?ng lo?i ví có ch?t l??ng khá ?n nh?ng l?i không ???c ph? bi?n.

Có th? ?ào Token ERC20 không?

Ether thì có th? ?ào ???c nh?ng token thì tuy?t ??i không. Thay vào ?ó, b?n có th? ?úc token b?ng cách g?i token ??n ??a ch? h?p ??ng và ??i l?i là b?n s? nh?n ???c s? token m?i t??ng ???ng.

Nhà ??u t? có th? s? d?ng token c?a h? ngay khi ???c nh?n ho?c có th? ?em bán l?i ?? ki?m l?i nhu?n khi d? án tham gia phát tri?n.

B?n có th? tham kh?o cách ?ào Bitcoin qua bài vi?t: ?ào bitcoin là gì? Máy ?ào bitcoin là gì? Nguyên lý ho?t ??ng máy ?ào bitcoin

Có th? ?ào Token ERC20 không?
Có th? ?ào Token ERC20 không?

Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái hàng ??u châu Á hi?n nay v?i nhi?u trò ch?i cá c??c h?p d?n. ?ây là m?t sân ch?i cho nh?ng ai ?am mê các hình th?c cá c??c online trên m?ng nh?ng không có quá nhi?u th?i gian. ??n v?i Casino VN138 b?n không ch? ?? gi?i trí mà còn có c? h?i ki?m ti?n làm giàu t? nh?ng trò ch?i cá c??c có t? l? th?ng cao t?i ?ây. Còn ch?n ch? gì n?a, tìm hi?u và tham gia ngay hôm nay qua ph?n Gi?i thi?u c?a chúng tôi ngay bây gi?.

Hy v?ng chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã ?em ??n cho các b?n nh?ng thông tin c?c k? có ích và chi ti?t nh?t v? ??ng ERC20 là gì và các s? th?t b?t ng? liên quan v? nó. Mong r?ng thông qua bài vi?t bày, các b?n có th? hi?u rõ h?n v? token và có trách nhi?m v?i m?i quy?t ??nh ??u t? c?a mình nhé. Chúc các b?n thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!