El clasico là gì? Thu?t ng? bóng ?á mà b?n nên bi?t

El clasico là gì? Thu?t ng? bóng ?á mà b?n nên bi?t

Không ch? nh?ng ng??i m?i theo dõi bóng ?á mà ch?c h?n r?t nhi?u b?n xem bóng ?á lâu n?m v?n ch?a bi?t ??n thu?t ng? El clasico là gì? Tr??ng h?p nào m?i s? d?ng thu?t ng? này?

T?t t?n t?t thông tin v? El clasico s? ???c b?t mí ngay bây gi? b?i nhà cái Casinovn138.com. M?i các b?n cùng theo dõi ? bài vi?t sau ?ây nhé!

El clasico là gì?

Thu?t ng? El clasico dùng ?? ám ch? các tr?n ??u có ?? k?ch tính, sôi n?i và ?áng ?? xem gi?a 2 ??i bóng ??i ??u v?i nhau hay còn ???c ng??i Vi?t g?i là nh?ng tr?n ??u siêu kinh ?i?n. Hai ??i bóng ???c nh?c ??n ?ó chính là Real MadridBarcelonaTây ban Nha.

El clasico là gì?
El clasico là gì?

M?t s? thông tin v? El clasico

Ngu?n g?c c?a thu?t ng? El clasico

Trong l?ch s? bóng ?á, t? n?m 1900 ??n n?m 1916, c? 2 ??i bóng Barcelona và Real Madrid v?n luôn là nh?ng ??i th? c?nh tranh v?i nhau m?t cách vui v? và lành m?nh.

Nh?ng m?t s? vi?c hy h?u ?ã x?y ra làm cho 2 bên r?n n?t tình c?m và d?n ??n hi?m khích không ?áng có. N?m 1916 ? tr?n bán k?t gi?i ??u Cúp Nhà Vua, Barca giành ???c chi?n th?ng ? tr?n l??t ?i và ??i Real Madrid l?i giành chi?n th?ng ? tr?n ??u l??t v?. Th? nên, c? 2 b?t bu?c ph?i b??c vào tr?n ??u hi?p ph? ?? phân ??nh th?ng thua. Tuy nhiên k?t qu? nh?n l?i v?n ch? là hòa nhau.

Không còn cách nào khác, h? ph?i b??c ??n tr?n ??u Play-off. Và l?n này, chi?n th?ng ?ã m?m c??i v?i ??i bóng Real Madrid. Bên phía ??i Barca, h? c?m th?y không thuy?t ph?c và cho r?ng tr?ng tài ?ã có ph?n thiên v? cho ??i Real.

Ngu?n g?c c?a thu?t ng? El clasico
Ngu?n g?c c?a thu?t ng? El clasico

K? t? ?ó v? sau, c? 2 ??i luôn t?n t?i hi?m khích quá l?n không th? g? ???c. M?i tr?n ??u mà h? g?p nhau ??u s? chi?n ??u h?t s?c mình ?? có th? mang vinh quang và ng?ng cao ??u so v?i ??i b?n. T? ?ó, ng??i hâm m? g?i nh?ng tr?n ??u này là El Clasico (siêu kinh ?i?n).

Có th? b?n c?ng quan tâm: Fair Play là gì? Lu?t Fair Play trên sân c?

??n tr?n th? t? k? t? ngày thu?t ng? El Clasico ???c ra ??i, k?t qu? c?a tr?n bóng n?m x?a ?ã m?t l?n n?a ???c tái hi?n l?i. Real chính là ??i bóng chi?n th?ng chung cu?c. Ng??i hâm m? bóng ?á Barca b?c xúc t?t ?? và ??ng ng?i không yên khi h? c?ng cho r?ng l?i v?n n?m ? t? tr?ng tài trong tr?n ??u. H? ?ã xúc ph?m ??n các c?u th? phía Real và t? ?ây, hi?m khích gi?a 2 ??i ngày m?t l?n h?n và chia bóng ?á Tây Ban Nha thành 2 ranh gi?i rõ ràng.

Các tr?n El Clasico trong l?ch s? La Liga cách bi?t 

Th?i gian di?n ra T? s?
03/02/1935 Real 8-2 Barca
10/01/1943 Real 5-5 Barca
08/01/1994 Barca 5-0 Real 
07/01/1995 Real 5-0 Barca
02/05/2009 Real 2-6 Barca
23/03/2014 Real 3-4 Barca

Trong t??ng lai, ch?c ch?n gi?a hai ??i bóng Real và Barca s? còn di?n ra nhi?u tr?n ??u mang tính El Clasico mãn nhãn dành ??n cho ng??i hâm m? c?a bóng ?á n??c nhà và c? th? gi?i. Chuyên m?c Th? thao hy v?ng r?ng ?ã ?em ??n nh?ng thông tin c?c k? giá tr? ?? có th? tr? l?i câu h?i thu?t ng? El Clasico là gì và nh?ng tr?n ??u siêu kinh ?i?n nào ?ã ???c di?n ra trong quá kh?.

B?n có th? tham kh?o thêm: Wags trong bóng ?á là gì?

Hãy ??ng ký tham gia nhà cái cá c??c bóng ?á uy tín và chuyên nghi?p t?i Casino VN138. V?i chính sách b?o m?t thông tin an toàn cho ng??i ch?i hàng ??u Vi?t Nam nên b?n có th? an tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!