Top ??i hình m?nh DTCL mùa 6 – Phiên b?n 12.1 chính th?c l? di?n

Top ??i hình m?nh DTCL mùa 6 - Phiên b?n 12.1 chính th?c

??u tr??ng Chân Lý phiên b?n 12.1 ?ã c?p b?n máy ch? Vi?t Nam v?i s? ?i?u ch?nh m?i v? các t??ng và các h? t?c. Hàng ho?t các v? t??ng ??i hình b? ?n g?y. Nh?ng k? y?u ???c buff tr? l?i khi?n c?c di?n meta DTCL thay ??i hoàn toàn.

Sau ?ây, cùng Casino VN138 ?i?m qua các h? t?c b? gi?m s?c m?nh cùng top 5 ??i hình tr? nên m?nh m? phiên b?n c?p nh?t v?a r?i và nh?ng ??i hình v?n còn khá m?nh b? nerf ? meta DTCL hi?n t?i.

Chi ti?t b?n c?p nh?t các lõi công ngh? phiên b?n 12.1

Chi ti?t b?n c?p nh?t các lõi công ngh? phiên b?n 12.1
Chi ti?t b?n c?p nh?t các lõi công ngh? phiên b?n 12.1
 • L? h??ng sôi s?c: T?ng t?c ?ánh 40% – 50% m?i c?ng d?n
 • Th?ng hoa: Sát th??ng t?ng thêm 65% – 50%
 • C?y ghép siêu công ngh?: Máu c?ng thêm 200/300/400 – 150/250/350
 • Song ca cùng th?n t??ng: Máu c?ng thêm 500 – 400
 • H?c n?a h?c mãi: H?c gi? nh?n 2 AP sau m?i vòng ??u và thêm 2 AP n?a n?u chúng s?ng sót sau m?i vòng ??u.
 • Giáp t? ch?: Giáp và kháng phép 30/45/60 – 35/55/75
 • Lò rèn th?n tho?i: V? ?i?u t? th?n gi? nh?n thêm 20% hút máu toàn ph?n
 • Ki?m phép: T? l? n? sát th??ng phép trên ?òn ?ánh c??ng hóa 200% – 225%
 • Nh?t th?ng I/II/III: AD & AP c?ng thêm m?i t?c h? kích ho?t 3/4/5 – 2/3/5
 • Phóng h?a: ??t máu m?i giây 2.5% – 2% (t?ng 20% – 16%)
 • Song sinh ma quái: Máu phân thân 1500 – 1600
 • Không h? h?n: H?i máu m?i giây: 2.5% – 3%
 • Bom khói: Ph?n mô t? s? hi?n th? chính xác l??ng gi?m sát th??ng v?i sát th??ng v??t ng??ng ?? kích ho?t tàng hình: Gi?m sát th??ng: 100% – 80%
 • Phóng h?a và T?n công: ?i?m y?u không còn ho?t ??ng ??c l?p.

Top ??i hình m?nh DTCL mùa 6

??i Hình ?? Ch? Talon Carry

??i Hình ?? Ch? Talon Carry

M? ??u cho danh sách ??i hình DTCL m?nh nh?t mùa này, chúng ta có ?? ch? v?i m?t cái tên ???c h??ng s?c m?nh nhi?u nh?t t? b?n c?p nh?t 12.1. ?ây là ??i hình chúng ta s? ?ánh xoay quanh v? t??ng Talon, ??ng ngh?a v?i vi?c, b?n s? tích ti?n và Roll l?i t?c t? c?p ?? 6 nh?m có ???c Talon 3 sao s?m nh?t có th?. D??i ?ây là Form ??i hình chu?n c?p 7 g?m: Talon, Swain, Blitzcrank, Samira, Ekko và Sion.

Có th? b?n quan tâm: Cách ghép ?? trang b? DTCL mùa 6 t? A-Z

?ây là ??i hình Hyper Roll nên th??ng chúng ta ch? d?ng ? c?p ?? 6 và 7 ?? t?ng t? l? quay ra t??ng c?n thi?t. N?u tr?n ??u vào nh?ng turn cu?i mà ??i hình c?a b?n v?n còn khá y?u thì có th? xem xét nâng lên c?p ?? nh?n thêm 1 slot h? tr? t? các v? t??ng 5 vàng khác. L?u ý trong quá trình Roll Talon lên 3 sao, b?n có th? ??a 2 v? t??ng khác lên 3 sao là Blitzcrank và Swain.

V? ph?n trang b? thì nên có 3 trang b? tr?n phái cho Talon bao g?m Áo choàng th?y ngân ?? anh ta ???c tho?i mái qu?y trong giao tranh tránh g?p ph?i CC, ??i bác liên thanh ?? thêm t?m ?ánh t?o ra 1 Talon bluetooth. Và cu?i cùng là Vô c?c ki?m nh?m t?i ?u hóa sát th??ng qua các ?òn ?ánh chí m?ng. 

Còn các trang b? phòng th? b?n có ???c thì c? d?n h?t vào cho anh chàng máy ?i Sion. Và m?t ?i?u nh?t ??nh c?n ph?i l?u ý là lõi công ngh? trái tim ?? ch? nh?t ??nh ph?i có trong ??i hình.

??i Hình Jhin Siêu Carry

??i Hình Jhin Siêu Carry
??i Hình Jhin Siêu Carry

?úng nh? v?i tên g?i, ?ây là m?t ??i hình ???c xoay quanh v? t??ng ch? l?c Jhin. ?ây là ??i hình s? d?ng nhi?u v? t??ng 3 – 4 ti?n nên ?i?u quan tr?ng là b?n c?n ph?i gi? máu tích ?? 5 ô l?u tr? vàng. B?n ti?n hành nâng lên c?p 8 càng t?t, vì khi này t? l? Roll ra các t??ng 3 – 4 vàng s? r?t cao, nh?m tìm ra các t??ng ch? ch?t ?? hoàn thi?n ??i hình. V?i ??i hình chu?n g?m 7 thành viên bao g?m: Blitzcrank, Miss Fortune, Taric, Oriana, Janna, Sion và ch? l?c Jhin.

B?n có th? tham kh?o thêm: C?p nh?t DTCL mùa 6.5 chính th?c, m?i nh?t

V? ph?n trang b? thì nh?t ??nh b?n ph?i có ???c 3 trang b? tr?n phái cho Jhin bao g?m: Vô c?c ki?m nh?m gia t?ng l??ng sát th??ng chí m?ng, Cung xanh t?ng kh? n?ng xuyên giáp và Di?t kh?ng l? ?ánh ra sát th??ng chu?n theo 7% máu ??i ph??ng. Trong m?t s? tr??ng h?p team b?n quá nhi?u tanker b?n nên cân nh?c Cu?ng Cu Runan ho?c Áo choàng th?y ngân ?? anh chàng này có th? tho?i mái gi? v? trí cho nh?ng cú b?n. 

Còn l?i các trang b? phòng th? c? nhét vào cho anh chàng Sion là ???c. Có th? b? sung thêm m?t s? trang b? h? tr? cho Oriana nh?: Shojin, Vu?t b?y, C?c s?c m?nh hay T? bão zeke c?ng r?t phù h?p. V?i ??i hình này b?n nên s? d?ng 3 lõi công ngh? chính xoay quanh Carry Jhin là trái tim x? th?, ô b?n t?a và nh?ng ??ng th?i gian.

??i Hình B?ng ??ng Sát th?

??i Hình B?ng ??ng Sát th?

Sau kho?ng th?i gian hoành hành c?a B?ng ??ng cùng Akali, d? ??nh s? b? ?n ?òn t? Riot nh?ng không. Th?t may m?n khi B?ng ??ng l?i còn nh?n ???c Buff m?nh t? Riot. Do ?ó ??i hình B?ng ??ng d? ??nh s? còn khu?y ??o Meta DTCL trong kho?ng th?i gian s?p t?i.

V?i m?c 7 b?ng ??ng ???c Buff khá nhi?u thì chúng ta s? không ?ánh ?ôi hình 6 Sát th? 5 B?ng ??ng nh? bình th??ng mà s? ti?n ??n m?c 7 B?ng ??ng và 4 Sát th?, c? th? ??i hình chính g?m: Darius, Twisted Fate, Zyra, Talon, Ekko, Shaco, Braum, Akali.

Chia s? thêm cho b?n: Nh?n code Tân Minh Ch? m?i nh?t n?m 2022 lên ngôi bá ch? nhanh chóng

V? ph?n trang b? thì nên s? ?u tiên l?p trang b? t?n công cho Akali và Shaco nh? trong hình v?i Vô c?c ki?m là trang b? nh?t ??nh ph?i có ?? t?i ?u hóa l??ng sát th??ng gây, v?i Braum ta c? l?p toàn b? trang b? phòng th? cho h?n là ???c.

?ây là ??i hình m?nh nh?ng t??ng ??i khó ch?i, bù l?i thì t? l? l?t Top l?i vô cùng cao. Trong tr??ng h?p ?en ??i không có ???c Lõi b?ng ??ng có th? tùy bi?n sang ?ánh 6 Sát th? và 5 B?ng ??ng nh? thông th??ng.

??i Hình Lux 6 Pháp S?

??i Hình Lux 6 Pháp S?
??i Hình Lux 6 Pháp S?

Cùng v?i ?? ch? thì Pháp s? gián ti?p nh?n ???c Buff ? phiên b?n l?n này do gi?m h?u h?t ch? s? c?a các Lõi công ngh? khác. Vì th? Pháp s? x?ng ?áng n?m trong Top 5 ??i hình m?nh nh?t DTCL th?i ?i?m hi?n t?i. ?ây là ??i hình xây d?ng xung quanh các t??ng Pháp s? 3-4-5 ti?n, nên hãy l?u ý gi? máu và t?n c?p ??a ??i hình lên level 8 m?t cách s?m nh? có th?. ??i hình chu?n Lux 6 Pháp s? bao g?m: Swain, Taric, Vex, Janna, Lux, Viktor, Yuumi.

V? ph?n trang b? thì c?n Vô c?c ki?m và G?ng tay b?o th?ch, 2 món k?t h?p khi?n các Pháp s? c?a chúng ta t?o ra các ?òn ?ánh chí m?ng và Blue h?i Mana là ?i?u không th? thi?u. 3 trang b? trên trang b? cho Carry Lux pháp s? ánh sáng v?i các ?òn t?n công di?n r?ng. 

Các trang b? phòng ng? hãy l?p cho Vex và Taric, ?u tiên các v? t??ng lên 3 sao s?m nh?t. Còn Viktor và Yuumi thì có th? l?p các trang b? h? tr? và t?ng mana ?? các v? t??ng này có th? tung k? n?ng ít nh?t m?t l?n tr??c khi n?m xu?ng. Và lõi công ngh? trái tim pháp s? nh?t ??nh ph?i ???c s? d?ng trong ??i hình.

??i Hình Nhà Phát Minh

??i Hình Nhà Phát Minh
??i Hình Nhà Phát Minh

?ây là m?t ??i hình r?t d? ch?i và vô cùng m?nh ? nh?ng phiên b?n ??u mùa 6 sau ?ó b? s? dòm ngó c?a Riot sau ?ó ??i hình này d?n ít ???c s? d?ng ?i. 

??i hình này c?n Jayce và Lõi trái tim nhà phát minh m?i có th? kích ho?t ???c t?i ?a s?c m?nh v?i m?c 7 nhà phát minh. Nên lõi nhà phát minh là th? không th? thi?u. Khi ?ó c?n ph?i nhanh chóng ??a ??i hình lên c?p ?? 8 nh?m tìm ki?m Jayce. ??i hình hoàn thi?n s? bao g?m: Singed, Ezreal, Zilean, Heimerdinger, Taric, Seraphine và cu?i cùng là Jayce.

B?n có th? xem thêm: H??ng d?n cách ch?i Minecraft mi?n phí không c?n cài ??t game

Carry chính c?a ??i hình này không ai khác ngoài Seraphine. B?n c?n t?p h?p b? 3 trang b? Vô c?c ki?m, G?ng tay b?o th?ch, Giáo Shojin, trong ?ó b?n có th? thay th? Carry là Heimerdinger n?u v? t??ng này ??t c?p ?? 3 sao. 

V? ph?n Jayce b?n c? d?n t?t c? các trang b? phòng th? cho h?n. Tr??c khi có ???c anh, b?n có th? d?n trang b? cho m?t s? tanker khác không n?m trong ??i hình chính c?m h?. V?i ?? hình này, lõi công ngh? trái tim nhà phát minh nh?t ??nh ph?i có.

Bài vi?t thu?c chuyên m?c Trò ch?i c?a Casino VN138 g?i ??n các b?n m?t s? s? thay ??i ch? s? c?a các h? t?c qua phiên b?n c?p nh?t v?a r?i và ?i?m qua top 5 ??i hình ?áng ch?i nh?t ? meta DTCL hi?n t?i. Hy v?ng bài vi?t mang l?i cho b?n nh?ng ??i hình m?i m? và vào game tr?i nghi?m ngay thôi nào.

Tham gia ngay Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n. Chúng tôi là nhà cái game cá c??c hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n, v?i chính sách b?o m?t an toàn nên ng??i ch?i có th? yên tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!