??i hình chính th?c Weibo Gaming t?i LPL mùa hè 2022

??i hình chính th?c Weibo Gaming t?i LPL mùa hè 2022

B?n là m?t ng??i quan tâm ??n gi?i ??u LPL? V?i m?t k?t qu? ??y ti?c nu?i ? gi?i ??u ??u n?m 2022, không bi?t ??i hình c?a Weibo Gaming có s? thay ??i nào ??c bi?t không?

Hãy cùng ch? xem nh?ng cái tên nào s? ???c xu?t hi?n t?i gi?i ??u LPL mùa hè n?m 2022 cùng v?i nhà cái VN138 com ngay bây gi?. Ch?c ch?n nh?ng cái tên ??c bi?t này s? không làm các b?n th?t v?ng.

??i hình chính th?c Weibo Gaming t?i LPL mùa hè 2022

Sau th?t b?i ??y ti?c nu?i t?i gi?i ??u LPL Mùa Xuân 2022, ng??i hâm m? ?ã r?t mong ch? nh?ng thay ??i tích c?c trên TTCN t? Weibo Gaming, t? ch?c ?ã nh?n ???c s? ??u t? l?n t? Sina Corporation – Công ty sáng l?p ra m?ng xã h?i Weibo

Tuy nhiên, s? b? sung duy nh?t c?a WBG tr??c khi LPL b??c ti?p vào mùa gi?i m?i ch? là Decade ???c ?ôn lên t? ??i tr?. Decade s? chia s? v? trí ???ng trên cùng TheShy. 

??i hình chính th?c Weibo Gaming t?i LPL mùa hè 2022
??i hình chính th?c Weibo Gaming t?i LPL mùa hè 2022

??i hình Weibo Gaming t?i LPL Mùa Hè 2022 s? bao g?m:

  • HLV tr??ng: Mai Zijian
  • Tr? lý HLV: Easyhoon, Eimy
  • ???ng trên: TheShy, Decade
  • ?i r?ng: SofM
  • ???ng gi?a: Angel
  • X? th?: huanfeng
  • H? tr?: ON, SwordArt

Các thành viên c?a Weibo Gaming c?ng ?ã s?m t?p trung t?i ngôi nhà chung Gaming House ?? chu?n b? cho m?t mùa gi?i m?i s?p ??n. Không khí luy?n t?p c?a c? ??i ?ang ? tình tr?ng khá tho?i mái.

Có th? b?n s? quan tâm: L?ch thi ??u AIC Liên Quân m?i nh?t hôm nay

LPL Mùa Xuân 2022

Theo nh?ng thông tin m?i nh?t, ngo?i tr? TheShy, các thành viên khác c?a WBG ??u ?ã l?t vào Thách ??u ? máy ch? Hàn Qu?c. Riêng SofM th?m chí còn l?t vào Top 7.

LPL Mùa Xuân 2022
LPL Mùa Xuân 2022

T?i LPL Mùa Xuân 2022, các thành viên c?a WBG ?ã cho th?y nh?ng k? n?ng v??t tr?i và ??nh cao nh?ng l?i g?p v?n ?? ph?i h?p v?i nhau ch?a ???c t?t l?m. N?u kh?c ph?c ???c nh??c ?i?m này, SofM và các ??ng ??i hoàn toàn có c? h?i c?nh tranh Top 4 t?i LPL Mùa Hè 2022.

V?y là ??i hình chính th?c c?a WBG s? xu?t hi?n t?i mùa gi?i m?i 2022 v?i ??i hình 7 thành viên thi ??u. Chúng ta s? cùng nhau dành l?i chúc t?t ??p ??n ??i tuy?n WBG nhé. Hy v?ng l?n này Weibo Gaming s? ph?i h?p ?n ý v?i nhau, không ?? k?t qu? mùa gi?i tr??c l?p l?i thêm m?t l?n n?a.

Chuyên m?c E-sports c?a nhà cái Casino VN138 có nhi?u game h?p d?n khác nhau b?n có th? ??ng ký và ch?i t?i ?ây. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? tham gia ??t c??c ?n ti?n th?t v?i nhi?u t? l? h?p d?n.

Casino VN138 là nhà cái cá c??c Online uy tín hàng ??u t?i Vi?t Nam hi?n nay ???c khá nhi?u anh em Vi?t Nam l?a ch?n. B?n có th? xem thêm nh?ng thông tin v? chúng tôi t?i ?ây: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!