L?ch s? ??i ??u Liverpool vs Chelsea | Nhà cái Casino VN138

Nh?ng tín ?? yêu bóng ?á ch?c h?n r?t tò mò v? vi?c Liverpool và Chelsea ?ã có l?ch s? ??i ??u nh? th? nào trong th?i gian g?n ?ây. B?n nên bi?t và hi?u rõ ?? có th? n?m b?t ???c tình hình hi?n t?i, làm c?n c? cho nh?ng tr?n cá c??c hoành tráng s?p di?n ra.

Cùng tìm hi?u nh?ng thông tin h?p d?n v? l?ch s? ??i ??u gi?a hai ??i bóng n?i ti?ng này nhé. Casinovn138.com s? ??ng hành khám phá cùng b?n trong bài vi?t này.

L?ch s? ??i ??u gi?a Liverpool và Chelsea

Sau ?ây, Casino VN138 s? cung c?p cho b?n nh?ng thông tin quan tr?ng gi?a 2 ??i bóng l?n c?a n??c Anh. Thông tin li?t kê bao g?m thành tích ??i ??u gi?a hai ??i và phong ?? c?a các ??i trong nh?ng n?m g?n ?ây có bi?u hi?n nh? th? nào.

Thành tích ??i ??u gi?a Liverpool và Chelsea

Th?i gian ??i nhà T? s? ??i khách
02/01/2022 23:30 Chelsea 2-2 Liverpool
28/08/2021 23:30 Liverpool 1-1 Chelsea
05/03/2021 03:15 Liverpool 0-1 Chelsea
20/09/2020 22:30 Chelsea 0-2 Liverpool
23/07/2020 02:15 Liverpool 5-3 Chelsea
04/03/2020 02:45 Liverpool 2-0 Chelsea
22/09/2019 22:30 Chelsea 1-2 Liverpool
T?ng s? tr?n ??u: 7 tr?n; Chelsea th?ng: 2 tr?n; Liverpool th?ng: 3 tr?n; Hòa: 2 tr?n; T? l? th?ng: 71%

Phong ?? ??i bóng Liverpool g?n ?ây

Th?i gian ??i nhà T? s? ??i khách
10/04/2022 22:30 Manchester City 2-2 Liverpool
06/04/2022 02:00 Benfica 1-3 Liverpool
02/04/2022 18:30 Liverpool 2-0 Watford
21/03/2022 01:00 Nottingham Forest 0-1 Liverpool
17/03/2022 03:15 Arsenal 0-2 Liverpool
12/03/2022 19:30 Brighton Hove Albion 0-2 Liverpool
09/03/2022 03:00 Liverpool 0-1 Inter
T?ng s? tr?n ??u: 7 tr?n; Liverpool th?ng: 5 tr?n; Hòa: 1 tr?n; Thua: 1 tr?n; T? l? th?ng: 71%

Phong ?? ??i bóng Chelsea g?n ?ây

Th?i gian ??i nhà T? s? ??i khách
09/04/2022 21:00 Southampton 0-6 Chelsea
07/04/2022 2:00 Chelsea 1-3 Real Madrid
02/04/2022 21:00 Chelsea 1-4 Brentford
20/03/2022 00:15 Middlesbrough 0-2 Chelsea
17/03/2022 03:00 Lille 1-2 Chelsea
3/03/2022 21:00 Chelsea 1-0 Newcastle United
11/03/2022 02:30 Norwich 1-3 Chelsea
T?ng s? tr?n ??u: 7 tr?n; Chelsea th?ng: 5 tr?n; Hòa: 0 tr?n; Thua: 2 tr?n; T? l? th?ng: 71%

Có th? b?n c?ng quan tâm: L?ch s? ??i ??u gi?a B? và Ph?n Lan

Chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 ?ã cho b?n bi?t Liverpool và Chelsea ?ã có l?ch s? ??i ??u h?p d?n nh? th? nào. Qua ?ó các b?n có th? l?a ch?n ???c ??i bóng mà mình yêu thích ?? ??t c??c trong nh?ng tr?n bóng ti?p theo nhé.

??ng ký thành viên Casino VN138 ?? ch?i cá c??c bóng ?á uy tín b?n nhé. Casino VN138 là nhà cái ???c ?ông ??o ng??i ch?i tham gia t?i Vi?t Nam hi?n nay. B?n có th? xem thêm nh?ng thông tin v? chúng tôi t?i ph?n Gi?i thi?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!