Danh sách 5 DNS t?t nh?t dành cho các game th?, không lag

Danh sách 5 DNS t?t nh?t dành cho các game th?, không lag

DNS là gì? DNS còn g?i là Domain Name System, m?t h? th?ng k?t n?i tên mi?n nh? Google.com ho?c Facebook.com. ??ng th?i, s? d?ng DNS t?t nh?t Vi?t Nam giúp chúng ta có th? vào Facebook, Website b? ch?n và t?ng t?c ?? ch?i game mang ??n tr?i nghi?m m??t mà.

Ngay sau ?ây, chuyên m?c Trò ch?i Casino VN138 chia s? ??n b?n danh sách 5 DNS t?t nh?t Vi?t Nam mà b?n có th? ch?n ?? ch?i game ho?c l??t web v?i t?c ?? nhanh chóng.

DNS Server là gì?

DNS Server là gì?
DNS Server là gì?

DNS hay còn g?i là Domain Name System là m?t h? th?ng k?t n?i tên mi?n nh? Google.com ho?c Yahoo.com v?i ?úng ??a ch? IP. H? th?ng này là c? s? d? li?u c?a tên mi?n và ??a ch? IP. DNS ???c s? d?ng ?? duy trì th? m?c tên mi?n và h? tr? vi?c biên d?ch tên mi?n phù h?p v?i ??a ch? IP.

Máy tính c?a b?n s? k?t n?i v?i DNS Server và h?i ??a ch? IP ?? k?t n?i v?i Facebook.com là gì? Sau khi ti?n hành h?i xong, máy tinh c?a b?n s? k?t n?i v?i Web Server thông qua k?t n?i ??a ch? IP và t?i n?i dung hi?n th? lên màn ?nh máy tính c?a b?n.

N?u không có DNS thì toàn b? k?t n?i Internet s? b? gián ?o?n. Lúc này, máy tính c?a b?n ch? dùng ?? so?n th?o v?n b?n hay ch?i game offline. 

Có th? b?n c?ng quan tâm: Top 7 game sinh t?n online ?áng ch?i nh?t 2022

Top 5 DNS t?t nh?t dành cho game th?

DNS giúp cho vi?c c?i thi?n t?c ?? k?t n?i m?ng Internet nh?m ph?c v? nhu c?u h?c t?p, gi?i trí, ch?i game c?a con ng??i. Hi?n nay, DNS t?t nh?t ?? ch?i game có các lo?i nh? sau:

Google Public DNS Server

Google Public DNS Server
Google Public DNS Server

Google DNS là m?t trong nh?ng DNS nhanh nh?t và ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t. Ngoài ra, DNS Google này có kh? n?ng b?o m?t m?ng t?t h?n.

?? s? d?ng DNS Google, c?u hình cài ??t h? th?ng m?ng c?a ng??i dùng b?ng ??a ch? IP có các dãy s? nh? sau:

  • Preferred DNS server: 8.8.8.8
  • Alternate DNS server: 8.8.4.4

OpenDNS

OpenDNS
OpenDNS

OpenDNS là DNS d?a trên ?ám mây nhanh nh?t và t?t nh?t. OpenDNS giúp b?o v? máy tính c?a ng??i dùng kh?i các mã ??c t?n công m?ng.

?? s? d?ng OpenDNS, c?u hình cài ??t h? th?ng m?ng c?a ng??i dùng b?ng ??a ch? IP nh? sau:

  • Preferred DNS server: 208.67.222.222
  • Alternate DNS server: 208.67.222.220

DNS VNPT

DNS VNPT
DNS VNPT

?ây là DNS do nhà m?ng VNPT cung c?p. Là nhà m?ng l?n và uy tín nh?t Vi?t Nam v?i h? th?ng máy ch? hi?n ??i, b?o m?t cao và ??i ng? nhân l?c ?ông ??o.

DNS VNPT giúp máy tính c?a ng??i dùng truy c?p nhanh chóng và ?n ??nh. Ngoài ra, DNS VNPT là DNS t?t nh?t ?? ch?i game và h?c t?p hi?u qu?.

?? s? d?ng DNS VNPT, c?u hình cài ??t h? th?ng m?ng c?a ng??i dùng b?ng ??a ch? IP có các dãy s? nh? sau:

  • Preferred DNS server: 203.162.4.191
  • Alternate DNS server: 203.162.4.190

DNS Viettel

DNS Viettel
DNS Viettel

DNS Viettel c?ng là m?t DNS t?t t?i Vi?t Nam, giúp tránh tình tr?ng ngh?n m?ng, m?ng y?u, m?ng lag. Nhi?u ng??i s? d?ng DNS Viettel ?? t?ng t?c ?? internet, kh?c ph?c tình tr?ng m?ng ch?m.

?? s? d?ng DNS Viettel, c?u hình cài ??t h? th?ng m?ng c?a ng??i dùng b?ng ??a ch? IP có các dãy s? nh? sau:

  • Preferred DNS server: 203.113.131.1
  • Alternate DNS server: 203.113.131.2

DNS FPT

DNS FPT
DNS FPT

FPT c?ng là nhà cung c?p m?ng có ti?ng t?i Vi?t Nam. ?? kh?c ph?c tình tr?ng m?ng y?u và nâng cao tr?i nghi?m Internet, nhi?u ng??i ?ã l?a ch?n m?ng FPT.

?? s? d?ng DNS FPT, c?u hình cài ??t h? th?ng m?ng c?a ng??i dùng b?ng ??a ch? IP có các dãy s? nh? sau:

  • Preferred DNS server: 210.245.24.20
  • Alternate DNS server: 210.245.24.22

B?n có th? xem thêm: Top 7 game bóng ?á online ?? h?a siêu ??p 2022

Trên ?ây là các DNS t?t nh?t Vi?t Nam dùng ?? ch?i game và l??t web mà ng??i dùng nên n?m ?? truy vi?c truy c?p Internet tr? nên nhanh chóng và m??t mà. M?i DNS có ?u ?i?m riêng và hãy ch?n cho mình m?t cái phù h?p nh?t ?? s? d?ng b?n nhé.

Casino VN138 là nhà cái cá c??c v?i nh?ng trò ch?i h?p d?n hàng ??u hi?n nay v?i c?u hình m??t mà không b? lag, b?n có th? ??ng ký và tr?i nghi?m nhé. Liên h? ngay cho chúng tôi n?u b?n c?n ???c s? h? tr?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!