?i?u ki?n – Quy ??nh v? m? tài kho?n ch?ng khoán

Nhà n??c quy ??nh gì v? ?i?u ki?n m? tài kho?n ch?ng khoán? các hình th?c m? tài kho?n hi?n nay? quá trình m? tài kho?n có m?t nhi?u th?i gian hay không? Các b??c m? tài kho?n ch?ng khoán online?. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hi?u ?? tr? l?i cho các câu h?i trên.

D??i ?ây là bài vi?t chia s? Casino VN138 v? các quy ??nh và ?i?u ki?n v? m? tài kho?n cùng v?i ?ó là các hình th?c m? ch?ng khoán hi?n nay. Chúng ta cùng xem qua nhé.

Quy ??nh và ?i?u ki?n m? tài kho?n ch?ng khoán t?i Vi?t Nam

Quy ??nh và ?i?u ki?n m? tài kho?n ch?ng khoán t?i Vi?t Nam

Quy ??nh m? tài kho?n ch?ng khoán

Tài kho?n ch?ng khoán khách hàng v?i công ty ph?i ???c thi?t l?p h?p ??ng d??i d?ng v?n b?n. Theo kho?n 3, ?i?u 71, ch??ng 1, lu?t ch?ng khoán 2006 v? Ngh?a v? c?a Công ty Ch?ng khoán thì: “Ký h?p ??ng b?ng v?n b?n v?i khách hàng khi cung c?p d?ch v? cho khách hàng; cung c?p ??y ??, trung th?c thông tin cho khách hàng”.

?i?u ki?n m? tài kho?n ch?ng khoán

??i v?i nhà ??u t? là cá nhân

??i v?i các nhà ??u t? cá nhân thì ?i?u ki?n m? tài kho?n ch?ng khoán vô cùng ??n gi?n. B?t k? ai c?ng có th? m? tài kho?n sau ?ó ti?n hành giao d?ch bình th??ng.

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: H??ng d?n m? tài kho?n ch?ng khoán VPS online trong 5 phút

V?i các ?i?u ki?n ?? 18 tu?i d??ng l?ch c?n c? vào ch?ng minh th? ho?c c?n c??c công dân trong th?i h?n quy ??nh.

??i v?i nhà ??u t? là các t? ch?c

?? m? tài kho?n ch?ng khoán ??i v?i các t? ch?c thì c?n nhi?u ?i?u ki?n và khá ph?c t?p bao g?m:

 • B?n sao Ch?ng minh th? / C?n c??c Công dân c?a ng??i ??i di?n theo (Có Công ch?ng).
 • Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký doanh nghi?p (Có Công ch?ng)
 • Gi?y Ch?ng nh?n ??ng ký M?u d?u (Có D?u ?? c?a Công ty)
 • Biên b?n Quy?t ??nh b? nhi?m Ng??i ??i di?n (Có D?u ?? c?a Công ty)
 • Gi?y ?y quy?n c?a Ng??i ??i di?n cho Ng??i ???c ?y quy?n (N?u có ?y quy?n – Có D?u ?? Công ty)
 • B?n sao Ch?ng minh th? / C?n c??c Công dân c?a Ng??i ???c ?y quy?n (N?u có – Có Công ch?ng).

Chia s? b?n thông tin: Ch?ng khoán phái sinh là gì? Có nên ch?i hay không?

Các hình th?c m? tài kho?n ch?ng khoán

Các hình th?c m? tài kho?n ch?ng khoán

Theo Lu?t ch?ng khoán, khi h?p ??ng m? tài kho?n có hi?u l?c khi tài kho?n ???c kích ho?t. Khách hàng có th? m? tài kho?n theo 2 cách:

M? tài kho?n tr?c ti?p

 • B?n ph?i ??n v?n phòng làm th? t?c m? tài kho?n. Và cách m? này khá ph? bi?n và ??n gi?n.
 • M?t s? gi?y t? c?n chu?n b?:
 1. CMND/CCCD ho?c h? chi?u b?n g?c
 2. B? h? s? khai thông tin t?i v?n phòng.
 • Khách hàng c?n hoàn thành form ??ng ký và ???c ki?m tra t? nhân viên. Các th? t?c ???c th?c hi?n kho?ng 15 phút và vô cùng ??n gi?n. Sau 1 ti?ng tài kho?n c?a b?n s? ???c kích ho?t.
 • N?u b?n liên h? v?i broker nh? h? h? tr? thì c?ng làm nh?ng b??c t??ng t?, ch? khác là b?n không ph?i ??n tr?c ti?p v?n phòng công ty ch?ng khoán.

M? tài kho?n online

 • Chu?n b? CMND/CCCD ???c c?p sau n?m 2005, không b? nhàu nát ho?c m? s?.
 • Liên h? v?i Nhân viên môi gi?i ho?c Công ty ch?ng khoán ho?c tham kh?o cách th?c hi?n t?i các trang Website online c?a sàn ?? ???c h??ng d?n c? th?.

Thông tin b?n có th? tham kh?o: Có nên m? tài kho?n ch?ng khoán online không? Ch?n công ty nào?

H??ng d?n m? tài kho?n VNDIRECT

B??c 1: Thông tin ??ng ký

B??c 1: Thông tin ??ng ký
 • B?n truy c?p VNDIRECT vào m?c m? tài kho?n
 • B?n vui lòng nh?p các thông tin ?? ??ng ký tài kho?n
 • Sau ?ó nh?n nút Ti?p t?c ?? nh?n mã OTP v? s? ?i?n tho?i. ?i?n mã OTP sau ?ó b?m xác nh?n.

B??c 2: Thông tin ??nh danh

 • B?n ph?i th?c hi?n ??ng t?i ?nh m?t tr??c và m?t sau c?a CMND/CCCD và nh?n nút xác nh?n.
 •  L?u ý trong quá trình t?i ?nh không ???c gián ?o?n n?u x?y ra l?i vui lòng load l?i trang.
 • Ti?p b?n b?n ki?m tra thông tin ?ã xác nh?n và ti?n hành ?i?n thông tin tài kho?n ngân hàng sau ?ó b?m ti?p t?c.

B??c 3: ?Ký h?p ??ng

 • B?n xem l?i n?i dung h?p ??ng sau ?ó b?m xác nh?n ?? nh?n mã OTP qua email, sau ?ó nh?n xác nh?n ?? ký h?p ??ng

B??c 4: ?Kích ho?t tài kho?n

 • B?n ki?m tra và l?a ch?n các gói d?ch v? và ti?n hành xác nh?n.
 • Quá trình m? tài kho?n VNDirect ?ã hoàn t?t.

V? VN138, nhà cái th??ng xuyên t? ch?c các ch??ng trình khuy?n mãi ?? thu hút s? chú ý c?a thành viên m?i và c?ng ph?n nào tri ân thành viên c?. Danh sách các ch??ng trình khuy?n mãi c?a nhà cái hi?n ? ph?n Gi?i thi?u, các b?n có th? tham kh?o.

Trên ?ây là bài vi?t v? các Quy ??nh và ?i?u ki?n m? tài kho?n ch?ng khoán hi?n nay, kèm theo ?ó là các lo?i hình và cách th?c m? tài kho?n. Hy v?ng nh?ng gì chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 chia s? giúp b?n hi?u h?n v? các v?n ?? trên nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!