DeFi là gì? Ti?m n?ng và c? h?i c?a n?n t?ng tài chính phi t?p trung

Ti?m n?ng và c? h?i c?a n?n t?ng tài chính phi t?p trung

Trong th? tr??ng Crypto ?ã có nh?ng xu h??ng m?i n?i c?m lên ? l?nh v?c tài chính. ??c bi?t là s? xu?t hi?n c?a DeFi, ???c coi là cu?c cách m?ng m?i trong l?nh v?c ??u t? tài chính. V?y DeFi th?c s? là gì?

Cùng Casinovn138.com khám phá ngay v? DeFi và các s? th?t xoay quanh mô hình tài chính này nhé. ??m b?o h?p d?n t? ??u ??n cu?i bài luôn nhé.

DeFi là gì?

DeFi th?t ra là mô hình tài chính mang tính ch?t “phi t?p trung”, là tên vi?t t?t c?a t? Decentralised Finance.

DeFi là n?i cung c?p các s?n ph?m tài chính d?a trên h? th?ng công ngh? Blockchain, m? ra cho t?t c? m?i ng??i có nhu c?u s? d?ng mà không c?n ph?i thông qua bên th? ba nh? chính ph?, ngân hàng.

DeFi ???c sinh ra nh?m m?c ?ích t?o ra m?t làn sóng tài chính m?i, ??m b?o tính công b?ng và minh b?ch.

DeFi là gì?
DeFi là gì?

Các ??c ?i?m c?a DeFi

Tính riêng t?

Các mô hình s? d?ng d?a trên công ngh? Blockchain th??ng ??c bi?t chú ý ??n quy?n riêng t?. Ngh?a là khi b?n t?o ra ví ?i?n t? và s? h?u thì không c?n ph?i ??nh danh ho?c có th? giao d?ch tho?i mái mà không th? bi?t ???c ??i ph??ng là ai.

D? ti?p c?n

Khác xa so v?i các mô hình tài chính truy?n th?ng, DeFi mi?n phí t?t c? các kho?n phí mà ng??i dùng ?? ti?p c?n các s?n ph?m có trong h? th?ng sinh thái DeFi. Trong khi, mô hình truy?n th?ng thì b?n c?n ph?i tr? thành ?? tr? thành thành viên VIP m?i có th? m? khóa các tính n?ng này.

Các ??c ?i?m c?a DeFi
Các ??c ?i?m c?a DeFi

Kh? n?ng t??ng tác

M?t mô hình ???c xây d?ng mang ??n nh?ng l?i ích cho c?ng ??ng, t?ng kh? n?ng t??ng tác gi?a nh?ng ng??i trong h? sinh thái DeFi.

Tính minh b?ch

Qua mã giao d?ch Transaction, b?t k? ai c?ng có th? ki?m tra các thông tin giao d?ch ?ã t?ng x?y ra m?t cách rõ ràng và minh b?ch.

Tính công b?ng

DeFi không có vi?c phân bi?t gi?a ng??i “giàu ti?n” và ng??i “nghèo ti?n”. Ai ai c?ng ???c ph?c v? nh? nhau, s? d?ng ??y ?? các ch?c n?ng, d?ch v? nh? nhau trong h? sinh thái DeFi.

Tính công b?ng
Tính công b?ng

Ti?m n?ng c?a DeFi

Trong t??ng lai, ch?a th? nói r?ng DeFi s? thay th? hoàn toàn mô hình truy?n th?ng CeFi. Nh?ng có th? ?ây s? là hai mô hình cùng l?n m?nh và c?nh tranh gay g?t v?i nhau trong t??ng lai.

V?i nh?ng chán n?n c?a nhi?u nhà ??u t? ??i v?i mô hình tài chính truy?n th?ng, ch?c ch?n s? lan r?ng và ph? sóng c?a DeFi s? ngày m?t t?ng nhanh h?n.

Bên c?nh ?ó, DeFi là mô hình m?i có th? kh?c ph?c h?u nh? các nh??c ?i?m c?a CeFi, nên DeFi ?ang n?m gi? v? trí là m?t mô hình phi t?p trung uy tín, ch?t l??ng ? th?i ?i?m hi?n t?i và trong t??ng lai.

Ti?m n?ng c?a DeFi
Ti?m n?ng c?a DeFi

C? h?i ??u t? c?a DeFi

  • C? h?i ??u t? v?i t? l? chi?n th?ng khá cao, v?i s? li?u ???c th?ng kê chi v?n v?n trong vòng m?t n?m ng?n ng?i mà DeFi có t?ng s? v?n hóa th? tr??ng t?ng g?p 12 l?n so v?i cùng k? n?m tr??c.
  • Nh? ?ã nói ? trên, DeFi có th? không th? thay th? ???c DeFi trong th? tr??ng tài chính. Nh?ng, ?ó ch? là ?i?u có th? ch? không ph?i không th? thay th?. Có l?, ch? còn ch? ??i thì th?i gian m?i có câu tr? l?i chính xác.
  • Do s? tho?i mái và không b? l? thu?c, gò bó b?i m?t th? ba nào nên các nhà ??u t? ?ang có xu h??ng t?p trung chuy?n sang ??u t? v?i mô hình tài chính DeFi “phi t?p trung”.
  • V?i ?i?m m?nh v? s? nhanh chóng, d? dàng ti?p c?n và s? d?ng các s?n ph?m và d?ch v? trong h? sinh thái DeFi thì ch?c ch?n ? hi?n t?i và t??ng lai, DeFi s? ???c các nhà ??u t? tin t??ng và s? d?ng nhi?u h?n.
C? h?i ??u t? c?a DeFi
C? h?i ??u t? c?a DeFi

Nhà cái Casino VN138 là n?i t?p h?p các trò ch?i online gi?i trí ??nh cao, mang trong mình v?i s? uy tín và ch?t l??ng tuy?t ??i. Tuy nhiên nhà cái s? không ch?u b?t k? trách nhi?m nào n?u nh? l?i gây ra n?m v? phía ng??i dùng. ?? bi?t nh?ng l?i c?n tránh là gì, các b?n có th? tham kh?o m?c Mi?n trách nhi?m c?a chúng tôi nhé!

Qua chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138, chúng mình hy v?ng ?ã thành công cung c?p ??y ?? nh?ng ki?n th?c c? b?n v? DeFi dành cho các b?n m?i ch?a bi?t gì v? mô hình tài chính mang tính “phi t?p trung” này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!