DCA là gì? H??ng d?n s? d?ng DCA trong n?n t?ng Crypto hi?u qu?

H??ng d?n s? d?ng DCA trong n?n t?ng Crypto hi?u qu?

M?t chi?n l??c tài chính ?ang nh?n ???c nhi?u s? quan tâm c?a ?ông ??o các ch? ??u t?, ?ó là chi?n l??c DCA n?m trong n?n t?ng Crypto mang ??n nhi?u hi?u qu? cho ng??i s? d?ng. V?y DCA là gì và nguyên lý ho?t ??ng và cách s? d?ng t?i ?u ra sao?

Không bi?t thì ph?i tìm hi?u thôi. Hãy cùng Casino VN138 xem là DCA có ?i?u gì ??c bi?t ?ang ch? b?n khám phá nhé!

DCA là gì?

DCA là tên vi?t t?t c?a t? Dollar Cost Averaging, hay v?i m?t tên g?i ti?ng Vi?t d? nh? h?n, ?ó là chi?n l??c bình quân giá.

Chi?n l??c này c?a Crypto ???c các nhà ??u t? trong l?nh v?c tài chính ??c bi?t ?a chu?ng và s? d?ng r?ng rãi, ?em l?i hi?u qu? cao và mang ??n nhi?u l?i ích khác.

DCA là gì?
DCA là gì?

S? d?ng DCA là ph??ng pháp dùng ?? chia nh? s? ti?n ??u t? ra nh?m ?? mua nh?ng lo?i ti?n mã hóa ???c nhi?u l?n h?n trong m?t kho?ng th?i gian dài.

?i?u này có ngh?a là thay vì b?n d?c h?t s? v?n ?ang có ?i ??u t? vào duy nh?t m?t lo?i ti?n mã hóa thì l? nh? giá c?a ??ng ti?n ?ó bi?n ??ng ?i xu?ng thì ch?c ch?n b?n s? t? l? sang tr?ng tay. Nh?ng n?u b?n dùng chi?n l??c DCA ?? ??u t?, chia nh? s? ti?n ra ?? mua thêm nhi?u lo?i ti?n mã hóa khác thì b?n s? gi?m thi?u t?i ?a r?i ro so v?i ?i?u ki?n ? phía trên.

B?n có th? tìm hi?u v? ti?n mã hóa ? bài vi?t Mua Bitcoin ? ?âu? H??ng d?n cách mua bitcoin b?ng VN? ??n gi?n

Dùng chi?n l??c DCA ?? ??u t?
Dùng chi?n l??c DCA ?? ??u t?

?u, nh??c ?i?m c?a DCA

?u ?i?m

?ây là m?t chi?n l??c thông minh dành cho nh?ng ng??i v?a b??c vào th? tr??ng ??u t? ti?n mã hóa ho?c nh?ng nhà ??u t? có ít v?n trong giai ?o?n ??u.

H? nên s? d?ng DCA ?? chia nh? v?n mình ra ?? có th? gi?m thi?u ??n m?c t?i ?a thi?t h?i khi h? là ng??i m?i, ch?a k?p quen và không th? l??ng tr??c ???c tình hình tài chính c?a ??ng ti?n mã hóa này s? thay ??i theo th?i gian nh? th? nào và ch?a th?t s? chu?n b? nh?ng tình hu?ng r?i ro ?? có th? ?ng phó k?p th?i.

Nh?ng ng??i có ít tài chính v?n nên l?a ch?n chi?n l??c trung bình giá này vì h? không th? m?o hi?m l?y h?t s? ti?n ?ang có ?? ??u t? vào ?úng m?t ch? ???c. Hãy nh? là ph?i ch?a ???ng lui và tính toán các b??c ?i k? l??ng thì m?i có th? tr? thành “con ng?a ?i ???ng dài”.

?u ?i?m c?a DCA
?u ?i?m c?a DCA

Nh??c ?i?m

Dù chi?n l??c này giúp các nhà ??u t? gi?m thi?u t?i ?a v? r?i ro nh?ng nó v?n ?ang t?n t?i m?t nh??c ?i?m ph?i khi?n cho các nhà ??u t? ph?i e dè tr??c khi l?a ch?n.

?ó là nhà ??u t? có th? s? b? l? c? h?i “?n l?n” vì ?ã chia nh? s? ti?n ra ?? mua nhi?u lo?i khác, trong khi lo?i ti?n bi?n ??ng t?ng cao thì l?i không ??u t? v?n nhi?u.

Th? hai, nhà ??u t? s? ph?i b? ra nhi?u l?n chi phí giao d?ch bì ph?i mua nhi?u lo?i ti?n khác nhau. Tuy nhiên, s? ti?n này c?ng không quá ??t so v?i s? v?n mà h? b? ra.

Nh??c ?i?m c?a DCA
Nh??c ?i?m c?a DCA

Công th?c tính DCA

Trong ?ó: 

P: Là giá mua m?i k?

n: Là s? l?n mua

Ví d?: T? tháng 1 ??n tháng 5 n?m nay, ngày ??u tiên c?a m?i tháng Ba ??u trích ra 50 USD t? ti?n l??ng c?a mình ?? mua token c?a m?t d? án mà Ba ?ánh giá s? t?ng giá trong th?i gian dài h?n. 

Giá c?a token này bi?n ??ng qua các tháng l?n l??t nh? sau: 

Tháng 1: 10 USD mua ???c 5 token

Tháng 2: 12 USD mua ???c 4,2 token

Công th?c tính DCA
Công th?c tính DCA

Tháng 3: 9 USD mua ???c 8,8 token

Tháng 4:  5 USD mua ???c 10 token

Tháng 5: 11 USD mua ???c 4,5 token

K?t thúc 5 tháng ??u t?, Ba mua ???c 32,5 token v?i giá 50 USD.

Nh? v?y, n?u vào tháng 1, Ba dùng 250 USD ?? mua token thì Ba s? ch? mua ???c 25 token v?i giá 10 USD. Nh? s? d?ng chi?n thu?t DCA mà Ba có th? mua ???c v?i giá th?p h?n và s? l??ng token nhi?u h?n trong khi s? d?ng chi?n l??c DCA trong tr??ng h?p này.

Công th?c tính DCA chu?n nh?t
Công th?c tính DCA chu?n nh?t

Nguyên t?c ho?t ??ng c?a chi?n l??c DCA

Chi?n l??c DCA ho?t ??ng d?a trên nguyên t?c khá d? hi?u:

N?u b?n th?y giá coin ?ang lên xu?ng m?t cách ?n ??nh v?i m?t m?c giá trung bình nh? ví d?:

Trong 4 tháng liên ti?p giá c?a coin có giá tr? là 10 USD, 8 USD, 9 USD và 12 USD. N?u b?n mua h?t trong l?n ??u tiên v?i trung bình giá là 9,75 USD. Nh?ng n?u b?n áp d?ng chi?n l??c trung bình giá DCA thì b?n s? s? h?u s? token ch? v?i trung bình giá là 9,54 USD.

Nguyên t?c ho?t ??ng c?a chi?n l??c DCA
Nguyên t?c ho?t ??ng c?a chi?n l??c DCA

Cách áp d?ng chi?n l??c DCA vào Crypto

??u tiên, nhà ??u t? c?n tính toán và chu?n b? cho riêng mình m?t b??c ?i ch?c ch?n và mang tính lâu dài. Nên l?a ch?n các lo?i ti?n mã hóa ?u tiên khuyên ch?n nh? DOT, BNB, ETH,…Không ???c m?o hi?m ch?n nh?ng lo?i ??ng ti?n rác, ch?a hoàn thi?n,…

Nên ??a ra m?t m?c v?n c? th? và c? ??nh cho t?ng tu?n, tháng. C?n ph?i xác ??nh mình s? ph?i ??u t? s? token này v?i s? ti?n này trong th?i gian bao lâu. Bao gi? có th? bán? Bao gi? có th? mua vào?

Bi?t “ch?i ?úng lúc, d?ng ?úng ch?”. M?c dù chi?n l??c DCA s? gi?m r?i ro cho b?n ??n m?c th?p nh?t nh?ng không ph?i là không g?p r?i ro.

Cách áp d?ng chi?n l??c DCA vào Crypto
Cách áp d?ng chi?n l??c DCA vào Crypto

N?u nh? giá ti?n mà b?n ??u t? có xu h??ng bi?n ??ng gi?m d?n trong m?t th?i gian dài thì b?n nên bán ra ?? không ph?i l? n?ng quá nhé. ??ng c? ch?p là nuôi lâu thì nó s? t?ng l?i. Nh?ng v?n ?? mang tính r?i ro luôn là nh?ng ?i?u khó l??ng tr??c ???c. Có khi không g? l?i ???c mà l?i mang h?a vào thân.

V? Casino VN138, hi?n nhà cái ?ang có nhi?u ch??ng trình h?p d?n dành cho các tân th? m?i tham gia, b?n hãy ??ng ký tài kho?n ngay hôm nay ?? có c? h?i nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n ??n t? chúng tôi nhé. N?u b?n mu?n tham kh?o thêm thông tin c?a VN 138, m?i b?n ??c m?c Gi?i thi?u c?a chúng tôi.

Chuyên m?c T?ng h?p ?ã giúp ???c b?n hi?u ???c DCA là gì? Chi?n l??c trung bình giá cho nh?ng ng??i ??u t? thông minh là nh? th? nào? Gi? ch? còn ch? ??i b?n tr?i nghi?m và t? ??a ra ?áp án thôi. Chúc b?n thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!